Νομοθετικές υποχρεώσεις για Γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους ότι η χρήση Γενετικά Τροποποιημένων Μικροοργανισμών (ΓΤΜ) υπόκειται σε νομοθετικές υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, Γενετικά Τροποποιημένος Μικροοργανισμός θεωρείται κάθε μικροοργανισμός (βακτήρια, ιοί ή μύκητες), το γενετικό υλικό του οποίου έχει υποστεί οποιεσδήποτε αλλαγές που δεν συμβαίνουν υπό φυσιολογικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τον Νόμο περιορισμένη χρήση Γενετικά Τροποποιημένων Μικροοργανισμών είναι κάθε δραστηριότητα κατά την οποία μικροοργανισμοί τροποποιούνται γενετικώς, καλλιεργούνται, αποθηκεύονται, μεταφέρονται, καταστρέφονται, απορρίπτονται ή χρησιμοποιούνται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο και για την οποία χρησιμοποιούνται περιοριστικά μέτρα/μέτρα ασφαλείας για να περιοριστεί η επαφή τους με τον ευρύτερο πληθυσμό και το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο που καθορίζει η νομοθεσία αυτή, πριν την έναρξη χρήσηςΓΤΜ, θα πρέπει προηγουμένως να υποβληθεί σχετική Γνωστοποίηση στην αρμόδια Αρχή δηλαδή το Υπουργό Εργασίας.

Με τη Γνωστοποίηση αυτή, ο χρήστης δηλώνει την καταλληλότητα της εγκατάστασης για τις δραστηριότητες στις οποίες θα γίνεται χρήση ΓΤΜ. Αφού εξετασθούν και εγκριθούν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη Γνωστοποίηση, ο Υπουργός προχωρεί σε Αδειοδότηση της εγκατάστασης εκδίδοντας Γραπτή Άδεια, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένους όρους.

Ως εκ τούτου καλούνται όσοι χρησιμοποιούν ΓΤΜ στις δραστηριότητές τους, π.χ. τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, τα Νοσοκομειακά και Ιατρικά Τμήματα (Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), τα Ερευνητικά Κέντρα, τα Μικροβιολογικά και τα Κλινικά Εργαστήρια ή οποιεσδήποτε άλλες επιστημονικές ομάδες, καθώς επίσης και η Φαρμακευτική Βιομηχανία, να επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22405611 και 22405608 καθώς είναι πιθανόν να έχουν υποχρεώσεις σύμφωνα με τηνΝομοθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην Ιστοσελίδα του ΤΕΕ για την Περιορισμένη Χρήση Γενετικά Τροποποιημένων Μικροοργανισμών.

Πηγή: ΚΥΠΕ