Σεβασμό στον συνταγματικό ρόλο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ζητά η Επιτροπή Επαφών της ΕΕ

Η Επιτροπή Επαφών Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου της ΕΕ σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως κάθε απόπειρα παρακώλυσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας να διενεργήσει ορθά τους ελέγχους της, αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κοινοτικού κεκτημένου, το οποίο επιβάλλει νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ.

«Ως εκ τούτου, καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να σεβαστούν τον συνταγματικό ρόλο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και να τη διευκολύνουν στην εκτέλεση της εντολής της», αναφέρει η Επιτροπή σε σημερινή της ανακοίνωσή της την οποία κοινοποίησε η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ένα από τα μέλη της, η Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, «πρόσφατα αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες κατά τη διενέργεια ελέγχων σχετικά με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ)».

Όπως σημειώνει η κυπριακή Ελεγκτική Υπηρεσία, ήρθε αντιμέτωπη με περιορισμούς όσον αφορά την έγκαιρη, άμεση και ελεύθερη πρόσβασή της στο σύνολο των εγγράφων και των πληροφοριών που έκρινε αναγκαία για τη διενέργεια των ελέγχων και εξωτερικές απόπειρες επηρεασμού των αποφάσεών της σχετικά με τη δημοσίευση των αντίστοιχων εκθέσεων, όπως αναφέρεται.

Το ΚΕΠ, αναφέρει η Επιτροπή Αναφορών, παρείχε στην Κυπριακή Δημοκρατία τη δυνατότητα χορήγησης υπηκοότητας ως αντάλλαγμα για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην Κύπρο και προσθέτει ότι λόγω των κανόνων της εσωτερικής αγοράς, ιδίως δε εκείνων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, κεφαλαίων, υπηρεσιών και προσώπων, το εν λόγω πρόγραμμα έχει σημασία όχι μόνο για την ΕΕ συνολικά, αλλά και για τα επιμέρους κράτη-μέλη.

«Προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής λογοδοσία, είναι σημαντικό να μπορεί να υποβληθεί σε δημόσιο έλεγχο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Επαφών και τα μέλη της έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την απρόσκοπτη διενέργεια αποτελεσματικού ελέγχου του προγράμματος από την Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας», καταλήγει η Επιτροπή Αναφορών.

Τέλος στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή Αναφορών σημειώνει ότι το κοινοτικό κεκτημένο προβλέπει τη λειτουργία ανεξάρτητου, από επιχειρησιακή, θεσμική και οικονομική άποψη, εξωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τις Διακηρύξεις της Λίμα και του Μεξικού και με τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού των Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου (INTOSAI), .που περιλαμβάνουν το δικαίωμα κάθε ανώτατου οργάνου ελέγχου στην ΕΕ να καθορίζει το πρόγραμμα ελέγχων του, να έχει απεριόριστη πρόσβαση στη σχετική πληροφόρηση, να ετοιμάζει αναφορές σχετικά με τις εργασίες το και να αποφασίζει σχετικά με το περιεχόμενο και τη χρονική στιγμή των εκθέσεων ελέγχου του, καθώς και σχετικά με τη δημοσίευση και διάδοσή τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ