Κλείνουν προσβάσεις στον Ακάμα – Τέλη του 2022 το πάρκο

Μια σειρά δράσεων και μέτρων που στοχεύουν στην προστασία και διατήρηση των οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας της περιοχής και στην άρση ή/και ρύθμιση υφιστάμενων πιέσεων, υλοποιείται μέσα στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου (ΕΔΠ) Ακάμα. Ένα από τα σημαντικά στοιχεία του Σχεδίου είναι η ρύθμιση της διακίνησης των επισκεπτών στην περιοχή μέσω ενός καθορισμένου δικτύου διακίνησης και παράλληλα ο περιορισμός πρόσβασης μηχανοκίνητων οχημάτων σε περιοχές που περιλαμβάνουν σημαντικούς ή/και ευαίσθητους οικοτόπους, είδη και ενδιαιτήματα. 

Ήδη το Τμήμα Δασών προχώρησε στον περιορισμό πρόσβασης μηχανοκίνητων οχημάτων σε τρεις σημαντικές και ευαίσθητες περιοχές του ΕΔΠ Ακάμα και της ομώνυμης περιοχής Natura 2000:

1) Περιοχή Γλυτζίν Μερσίνι – Ποσσιέπασμα (Tulipa cypria)

Κατά μήκος του δρόμου, που διέρχεται από τη θέση του απειλούμενου είδους χλωρίδας Tulipa cypria, τοποθετήθηκαν μεταλλικοί πάσσαλοι για περιορισμό της πρόσβασης τροχοφόρων εντός του ενδιαιτήματος του, με στόχο την αποτροπή διατάραξης ή υποβάθμισης του και ενίσχυσης της προστασίας του, περιορίζοντας την πρόσβαση τροχοφόρων σε έκταση περίπου 20 ha, που αποτελεί περίπου το 65 % της περιοχής κατάληψης του είδους στο ΕΔΠ Ακάμα.

Η Tulipa cypria είναι είδος που απαντά αποκλειστικά στην Κύπρο (ενδημικό). Πέρα από την περιοχή του Ακάμα στην οποία εντοπίζεται σε τρεις θέσεις, μέχρι σήμερα έχει εντοπιστεί και στην ευρύτερη περιοχή Κορμακίτη-Μύρτου-Πάναγρα (ο μεγαλύτερος υποπληθυσμός), μεταξύ Μάμμαρη-Δένειας (νεκρή ζώνη) και στον Άγιο Συμεών στη χερσόνησο Καρπασίας (πρόσφατη αναφορά). Η κυπριακή τουλίπα περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα II & IV της Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ). Αυτό συνεπάγεται ότι για τη διατήρησή της απαιτείται καθορισμός Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (Περιοχές Natura 2000). Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου, όπου χαρακτηρίζεται ως Κινδυνεύον (Endagered). Ο συνολικός πληθυσμός παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις ανά έτος, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες και εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 6.000 άτομα. Ο υποπληθυσμός στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, βρίσκεται σε κρατική δασική γη και περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000. Επιπρόσθετα, το είδος διατηρείται και στους Βοτανικούς Κήπους του Τμήματος Δασών και σε τράπεζες σπερμάτων.

2) Παραλία Τοξεύτρας και 3) Παραλία Νότιου Κόλπου Λάρας

Οι παραλίες της Τοξεύτρας και του Νότιου Κόλπου Λάρας δέχονται έντονη πίεση από την οδήγηση τετράτροχων μηχανοκίνητων οχημάτων εκτός του οδικού δικτύου και πάνω στην παραλία, με αποτέλεσμα την έντονη υποβάθμιση ευαίσθητων αμμοθινικών οικοτόπων και του ενδιαιτήματος σημαντικών παράκτιων ειδών χλωρίδας, καθώς επίσης και την διατάραξη και υποβάθμιση του σημαντικού ενδιαιτήματος της παραλίας ωοτοκίας των θαλασσίων χελωνών Καρέτα Καρέτα (Caretta-caretta) και της πράσινης χελώνας (Chelonia mydas). Μέσω της συνδυαστικής προσέγγισης α) περιορισμού πρόσβασης, β) ευαισθητοποίησης των επισκεπτών και γ) συστηματικότερης εποπτείας και ελέγχου από το προσωπικό του ΕΔΠ, ενισχύεται η προστασία αυτών των οικοτόπων, ενδιαιτημάτων και ειδών στο ΕΔΠ Ακάμα, που είναι πολύ σημαντική περιοχή για τη διατήρηση τους. Στο πλαίσιο αυτό, τοποθετήθηκαν μεταλλικοί πάσσαλοι για περιορισμό της πρόσβασης μηχανοκίνητων οχημάτων εντός της παραλίας της Τοξεύτρας και του Νότιου Κόλπου Λάρας, περιορίζοντας την πρόσβαση των οχημάτων σε έκταση περίπου 10 ha και 8 ha, αντίστοιχα.

Τέλη του 2022 η λειτουργία του πάρκου

Σύμφωνα με ενημέρωση που λήφθηκε από το υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, πέρα από τις δράσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, που αποτελεί και τον πρωταρχικό στόχο της εφαρμογής του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου (ΕΔΠ) Ακάμα, συνεχίζονται και οι δράσεις που αφορούν τη διαχείριση των επισκεπτών της περιοχής, με τρόπο που να βελτιώνεται η εμπειρία τους και να περιορίζεται η επιβάρυνση στο περιβάλλον της περιοχής. Όπως μας έχει αναφερθεί, παραμένει ως στόχος η έναρξη της λειτουργίας του Πάρκου μέχρι το τέλος του 2022.

Το υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και τα αρμόδια Τμήματα, με το συντονιστικό ρόλο του Τμήματος Δασών, συνεχίζουν εντατικά τις προσπάθειες για την υλοποίηση του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, το οποίο εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης διατήρησης και προστασίας της περιοχής του ΕΔΠ Ακάμα και της περιοχής Natura 2000 και παράλληλα στη δημιουργία άμεσων και έμμεσων ωφελειών για την τοπική κοινωνία.

Philenews