Περισσότερους ελέγχους στις ασφαλιστικές θέλει ο Γ. Ελεγκτής

Αδυναμίες καταγράφει η Ελεγκτική Υπηρεσία, τόσο ως προς την καταγραφή των πολιτικών και διαδικασιών που εφαρμόζει η εποπτική Αρχή των ασφαλιστικών εταιρειών, όσο και για τον καθορισμό του ετήσιου προγράμματος ελέγχων, καθώς και την τεκμηρίωση και διασφάλιση της ποιότητας των ελέγχων που διενεργεί.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, με αφορμή τα ευρήματα κατά τον καθιερωμένο ετήσιο έλεγχο, σημειώνει ότι ο αριθμός και η συχνότητα των επιτόπιων ελέγχων δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο και δεν υπάρχει έγκαιρη και συστηματική παρακολούθηση των ευρημάτων και συστάσεών της.

Στην έκθεσή της, σχετικά μετά τον διαχειριστικό έλεγχο και έλεγχο συμμόρφωσης στην Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών Ασφαλίσεων, ανάμεσα σε άλλα η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται την διενέργεια ελέγχων εκ περιτροπής σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Συστήνει όπως η εποπτική Αρχή καθορίσει γραπτή πολιτική για τη συχνότητα των επιτόπιων ελέγχων σε κάθε εταιρεία, ώστε να διενεργείται επιτόπιος έλεγχος, εκ περιτροπής, σε όλες τις εταιρείες, σε τακτά χρονικά διαστήματα, αναλόγως του βαθμού επικινδυνότητας. Το πρόγραμμα πρέπει να διασφαλίζει ότι, εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, διενεργείται επιτόπιος έλεγχος σε όλους τους εποπτευόμενους, τουλάχιστον μία φορά.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία στην έκθεσή της σημειώνει ακόμα ότι στις περιπτώσεις όπου, από τον επιτόπιο έλεγχο, προκύπτουν ευρήματα για τα οποία υποβάλλονται συγκεκριμένες συστάσεις, των οποίων η υλοποίηση θα μπορούσε να αξιολογηθεί μόνο με επιτόπιο έλεγχο, να προγραμματίζεται επαναληπτικός επιτόπιος έλεγχος, το συντομότερο δυνατόν, για επιβεβαίωση των όποιων μέτρων ισχυρίζεται η ασφαλιστική εταιρεία ότι έλαβε.

Όσον αφορά το θέμα φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών με αφορμή τους ελέγχους που διενεργεί η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών Ασφαλίσεων, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει στην έκθεσή της ότι λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που αφορούν στην υποβολή σχεδίων ανάκαμψης και προς αποφυγή τυχόν δικαστικών διαμαχών, σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας της εταιρείας, η εποπτική Αρχή να τεκμηριώνει γραπτώς και ξεκάθαρα την αποδοχή ή μη του σχεδίου ανάκαμψης, καθώς και τυχόν αναθεωρήσεών του.

Στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σημειώνεται επίσης ότι «η εποπτική Αρχή δεν έχει καταρτίσει και υιοθετήσει Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, ο οποίος να καθορίζει τις αρχές και αξίες που θα πρέπει να καθοδηγούν τις καθημερινές εργασίες των λειτουργών της, τις πράξεις και συμπεριφορές που συνιστούν παραβίαση του Κώδικα, τη διαδικασία ενημέρωσης της Εποπτικής Αρχής σε περιπτώσεις που υπάρχει ιδιάζουσα σχέση μεταξύ των λειτουργών και κάποιας ασφαλιστικής εταιρείας ή με άτομα κλειδιά κάποιας ασφαλιστικής εταιρείας».

Η Αναπληρώτρια Έφορος συμφώνησε με τη σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αναφέροντας ότι ήδη υπάρχει κώδικας της EIOPA, που εφαρμόζεται από όλες τις εποπτικές αρχές.

Philenews