Από την «έξυπνη» στάθμευση στην «έξυπνη» διαχείριση σκουπιδιών

Ποια έργα προβλέπει το πλαίσιο µετατροπής της Λάρνακας σε «έξυπνη πόλη» µε ορίζοντα το 2023

  • Η πορεία προς την «έξυπνη πόλη» καθορίζεται µέσα από συγκεκριµένο πλαίσιο στρατηγικής. Κεντρικός στόχος είναι η χρήση ανεπτυγµένων εργαλείων, τα οποία θα διαχειρίζονται ενιαία πολλαπλές «έξυπνες» εφαρµογές καλύπτοντας, µεταξύ άλλων, υπηρεσίες ευρυζωνικών δικτύων, βιώσιµη κινητικότητα, ασφάλεια του κοινού, τουριστική εµπειρία και παρακολούθηση των παραµέτρων ποιότητας του περιβάλλοντος, της ατµόσφαιρας και της συγκέντρωσης αστικών απορριµµάτων µέσα στον αστικό ιστό.
    Αρχή θα γίνει µε την «έξυπνη» στάθµευση, µε τις εργασίες να υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσουν εντός του 2022.
  • Η διαδικασία χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα αφορά στο σχεδιασμό και δημιουργία υποδομών που αφορούν στην «έξυπνη πόλη» και το δεύτερο διέπει το σχεδιασμό και την εγκατάσταση των συστημάτων «έξυπνης πόλης».

∆ιανύοντας την εποχή της έκρηξης της τεχνολογίας, ο ∆ήµος Λάρνακας επιβιβάζεται σε αυτό το τρένο και µετατρέπει την πόλη σε «έξυπνη πόλη» ανεβάζοντας την ποιότητα ζωής όχι ένα, αλλά αρκετά επίπεδα.

Τα πρώτα έργα θα καλύψουν την περιοχή του κέντρου της πόλης και περιοχές όπου οι δηµότες και επισκέπτες επιλέγουν για δραστηριότητες αναψυχής. Επίσης, έχει επιλεγεί ένας χώρος στάθµευσης ο οποίος θα µπορεί να αποτελέσει το υποέργο σε πιλοτική βάση. Συνοπτικά, το πλάνο προνοεί την εγκατάσταση συστηµάτων «έξυπνης» στάθµευσης, «έξυπνου» οδικού φωτισµού, παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραµέτρων, κάµερες και ανάλυση βίντεο, διαχείριση κάδων απορριµµάτων και σηµεία ενηµέρωσης.

Συγκεκριµένα, τα συστήµατα αυτά αποφασίστηκε να εγκατασταθούν στη νέα ∆ηµοτική Αγορά, στη λεωφόρο Πιαλέ Πασιά, στην ακτή Μακένζι, στο κέντρο της πόλης και στον πολυώροφο ∆ηµοτικό Χώρο Στάθµευσης.

Εισήγηση είναι όπως το έργο περιλαµβάνει τις παρακάτω λύσεις «έξυπνης πόλης», τις οποίες θα διαχειρίζεται το Κέντρο ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Έξυπνης Πόλης του ∆ήµου Λάρνακας µέσω ενός ενιαίου συστήµατος διαχείρισης (Integrated Operations Centre):

Ο καλός οδικός φωτισµός είναι απαραίτητος για την οδική ασφάλεια, την προσωπική ασφάλεια και την αστική ατµόσφαιρα. Η υπηρεσία παρέχεται από τον ∆ήµο Λάρνακας ωστόσο, πολλές εγκαταστάσεις οδοφωτισµού είναι ξεπερασµένες και αναποτελεσµατικές. Αυτό οδηγεί σε υψηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις και επίπεδα συντήρησης. Για δήµους που έχουν ξεπερασµένα συστήµατα, ο οδοφωτισµός µπορεί να αντιπροσωπεύει έως και το 30-50% του προϋπολογισµού τους για ηλεκτρική ενέργεια, ενώ δαπανούνται σηµαντικά ποσά και προσπάθεια για τη λειτουργία και τη συντήρησή τους. Επιπλέον, ο φωτισµός επιβαρύνει µε 6% τις συνολικές εκποµπές αερίων θερµοκηπίου.

«Έξυπνη» στάθµευση µε βιώσιµα και κοινωνικά αποδεκτά συστήµατα

Καθώς ο πληθυσµός του ∆ήµου Λάρνακας αυξάνεται συνεχώς, o αριθµός αυτοκινήτων αυξάνεται εκθετικά και η αποτελεσµατική διαχείρισή τους γίνεται επίσης σοβαρή πρόκληση για τις δηµοτικές Αρχές.

Η υπηρεσία «έξυπνης» στάθµευσης απαιτεί «έξυπνα», ολοκληρωµένα συστήµατα που είναι αποτελεσµατικά, βιώσιµα και κοινωνικά αποδεκτά. Ο ∆ήµος Λάρνακας χρειάζεται λοιπόν ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για τη διαχείριση και την παρακολούθηση των θέσεων στάθµευσης.

Η παρακολούθηση των θέσεων στάθµευσης, η ενηµέρωση των οδηγών σχετικά µε τη διαθεσιµότητά τους, ο εντοπισµός παραβάσεων στάθµευσης, η online πληρωµή στάθµευσης κ.λπ. θα παρέχουν πολλαπλά οφέλη σε όλους τους πολίτες και τις αρχές του ∆ήµου Λάρνακας. Το «έξυπνο» σύστηµα διαχείρισης στάθµευσης είναι ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για την παρακολούθηση θέσεων στάθµευσης µε αισθητήρες, το οποίο βελτιστοποιεί τη χωρητικότητα και τη χρήση των θέσεων στάθµευσης.

Larnakadekeleia

Σηµεία ενηµέρωσης και κάµερες

Η εφαρµογή ενός ψηφιακού συστήµατος σηµατοδότησης δηµιουργεί νέες ευκαιρίες για προληπτική ενηµέρωση και προετοιµασία των πολιτών για τις µετακινήσεις τους σε όλη την πόλη µε ενηµερώσεις ψηφιακών σηµάτων σε πραγµατικό χρόνο, όπως κατάσταση διαδροµών λεωφορείων, πληροφορίες ασφαλείας, καιρικές συνθήκες κ.α.

Επιπλέον, ένα κεντρικό σύστηµα παρακολούθησης και ελέγχου θα επιτρέπει την επίβλεψη διάφορων περιοχών µέσα από µία κεντρική πλατφόρµα. Η πλατφόρµα µέσα από την ανάλυση εικόνας υψηλής ευκρίνειας θα µπορεί να αναγνωρίσει και να καταγράφει πεζούς, να µετρά και να ταξινοµεί κατηγορίες οχηµάτων (αυτοκίνητα/φορτηγά/µηχανές), να µετρά την ταχύτητα οχηµάτων, να «διαβάζει» πινακίδες αυτοκινήτων και να αναγνωρίζει κατά πόσο επιτρέπεται η διέλευσή τους από συγκεκριµένους δρόµους.

Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραµέτρων

Η ατµοσφαιρική ρύπανση είναι ένα περιβαλλοντικό και κοινωνικό ζήτηµα το οποίο επηρεάζει σοβαρά την υγεία των πολιτών, επηρεάζει το κλίµα και συνεπώς έχει οικονοµικές επιπτώσεις. Η εφαρµογή περιβαλλοντικών παραµέτρων παρακολουθεί την ποιότητα του εξωτερικού και του εσωτερικού αέρα. Αποτελείται από ένα ευέλικτο και προσαρµόσιµο πακέτο αισθητήρων που επικοινωνεί και αναφέρει την ατµοσφαιρική ρύπανση σε πραγµατικό χρόνο µέσω µιας σειράς διαφορετικών τεχνολογιών πρόσβασης.

Επιφυλάξεις για προσωπικά δεδοµένα και λύσεις

∆εδοµένου ότι τα «έξυπνα» συστήµατα που προτείνονται σε ορισµένες περιπτώσεις προνοούν π.χ. παρακολούθηση µε κάµερες, αυτόµατα εγείρονται ανησυχίες και επιφυλάξεις σχετικά µε ζητήµατα ενδεχόµενης παραβίασης προσωπικών δεδοµένων των πολιτών από τη στιγµή που αυτά τα δεδοµένα θα αποθηκεύονται στην πλατφόρµα διαχείρισης «έξυπνης πόλης». Στην παρουσίαση που έγινε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λάρνακας παρατίθενται αυτές οι προκλήσεις αλλά και προτεινόµενες δράσεις µετριασµού. Για παράδειγµα, σηµειώνεται ότι τα προσωπικά δεδοµένα θα αποθηκεύονται µε απόλυτη ασφάλεια στα Κέντρα ∆εδοµένων, τα οποία είναι πιστοποιηµένα µε πρότυπο ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001, ενώ η διαχείριση των δεδοµένων θα γίνεται µε βάση τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισµού GDPR.

Ολοκλήρωση µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2023

Σε ό,τι αφορά στα χρονοδιαγράµµατα, το έργο χωρίζεται σε τρεις φάσεις µε ορίζοντα ολοκλήρωσης τον ∆εκέµβριο του 2023. Πιο συγκεκριµένα, η ετοιµασία των εγγράφων και η προκήρυξη του διαγωνισµού, τοποθετείται χρονικά µέχρι το ∆εκέµβριο του 2021. Από τον Ιανουάριο µέχρι τον Απρίλιο του 2022 προβλέπεται η αξιολόγηση των προσφορών και η ανάθεση και από τον Ιούνιο του 2022 µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2023 θα υλοποιηθεί το έργο. Σε πιλοτική βάση θα αρχίσει να ξεπροβάλλει η «έξυπνη πόλη» αρχές του 2022, µε εφαρµογές «έξυπνης» στάθµευσης στη ∆ηµοτική Αγορά και στον πολυώροφο ∆ηµοτικό Χώρο Στάθµευσης.

«Έξυπνη» διαχείριση κάδων απορριμμάτων

Καθώς ο πληθυσµός του ∆ήµου Λάρνακας αυξάνεται συνεχώς, τα απορρίµµατα αυξάνονται και η αποτελεσµατική διαχείρισή τους αποτελεί σοβαρή πρόκληση για τις δηµοτικές Αρχές.

Τα ανεπαρκώς διαχειριζόµενα απορρίµµατα λειτουργούν ως τόπος αναπαραγωγής ασθενειών, συµβάλλουν στην παγκόσµια κλιµατική αλλαγή µέσω της παραγωγής µεθανίου και συµβάλλουν στην αστική βία. Η σωστή διαχείριση των αποβλήτων είναι απαραίτητη για την οικοδόµηση βιώσιµων πόλεων, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση. Η λειτουργία αυτής της υπηρεσίας απαιτεί «έξυπνα», ολοκληρωµένα συστήµατα που είναι αποτελεσµατικά, βιώσιµα και κοινωνικά υποστηριζόµενα.

Για να διατηρήσει όλους αυτούς τους παράγοντες, ο ∆ήµος Λάρνακας χρειάζεται ένα εξελιγµένο και αποτελεσµατικό εργαλείο για τη διαχείριση των απορριµµάτων, την παρακολούθηση των κάδων µε έξυπνους αισθητήρες και τη βελτιστοποίηση της χωρητικότητας και των διαδροµών συλλογής των απορριµµατοφόρων.

Η εισαγωγή ενός έξυπνου συστήµατος διαχείρισης κάδων απορριµµάτων συµβάλλει στη βελτιστοποίηση της χρήσης των κάδων και στην προώθηση του διαχωρισµού των ανακυκλώσιµων απορριµµάτων από τους κατοίκους. Με επαρκή χωρητικότητα, υπάρχει πάντα αρκετός χώρος για τα απορρίµµατα των πολιτών -γενικά και διαχωρίσιµα. Η συλλογή απορριµµάτων µε βάση τις δυναµικές ανάγκες εξαλείφει την περιττή αύξηση της κυκλοφορίας και την υπερχείλιση των κάδων.

Ως αποτέλεσµα, η Λάρνακα γίνεται καθαρότερη και απαλλάσσεται από απορρίµµατα.

πηγή: διάλογος