Το πιστόλι στον κρόταφο των Δήμων

Πολιτική αυστηρής λιτότητας, σωστού προγραμματισμού και προσπάθειας είσπραξης καθυστερημένων εσόδων, καλεί τους Δήμους να εφαρμόσουν το υπ. Οικονομικών. Λόγω των προβλημάτων που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού, το Υπουργείο ζητά από τους Δήμους να μη χαθεί ούτε ένα σεντ και από την άλλη να μη ξοδεύσουν τίποτε περισσότερο από όσο προνοεί ο προϋπολογισμός τους.

Σε σχετική εγκύκλιό του προς τους Δήμους το Υπουργείο τους καλεί όπως ενόψη της έκτακτης κατάστασης που επικρατεί και της αβεβαιότητας που υπάρχει λάβουν υπόψη τους τόσο τα ταμειακά διαθέσιμα, όσο και τη δυνατότητα εισπραξιμότητας των εσόδων. Ακόμα το υπουργείο Οικονομικών τους υποδεικνύει πως οι προϋπολογισμοί θα πρέπει να διέπονται από την αρχή του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, δηλαδή τα προϋπολογιζόμενα έσοδα από τη λειτουργία του δήμου, συμπεριλαμβανομένης και της κρατικής χορηγίας, να καλύπτουν τις προϋπολογισμένες δαπάνες για τη λειτουργία τους.

Παράλληλα η οδηγία του Υπουργείου είναι όπως οι δαπάνες περιορίζονται εντός των οικονομικών τους δυνατοτήτων, αντικατοπτρίζοντας ταυτόχρονα τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Κυβέρνησης και διασφαλίζοντας ότι τα μέτρα και οι δράσεις που θα περιληφθούν στους προϋπολογισμούς να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία. Σε σχέση με τα έσοδα, το υπουργείο καλεί τους δήμους, όπως οι εκτιμήσεις τους  είναι ρεαλιστικές και να λαμβάνουν υπόψη την παρούσα οικονομική κατάσταση, τις προοπτικές για την πορεία της οικονομίας αλλά και την εισπρακτική δυνατότητα του κάθε δήμου. Όπως επισημαίνει το υπουργείο Οικονομικών, για τις εκτιμήσεις των εσόδων θα πρέπει να δίνονται λεπτομέρειες των κυριότερων παραμέτρων με βάση τις οποίες έγιναν οι υπολογισμοί. «Οι σημαντικές αυξομειώσεις θα πρέπει να επεξηγούνται επαρκώς και να αναφέρεται κατά πόσο η αυξομείωση οφείλεται σε νομοθετική ρύθμιση ή στην εισαγωγή νέων μέτρων» προστίθεται στην εγκύκλιο. , το υπουργείο Οικονομικών τους καλεί να ετοιμάσουν τους προϋπολογισμούς με σύνεση και ορθολογισμό και να προχωρήσουν σε ιεράρχηση των προτεραιοτήτων τους.

Οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις 

Στην εγκύκλιό του το υπουργείο Οικονομικών, αναφέρει ότι η συσσώρευση υποχρεώσεων, αποτελεί υψηλό δημοσιονομικό κίνδυνο και θα πρέπει να υπάρχει καθορισμένο χρονοδιάγραμμα σταδιακής εξόφλησης τους. Οι δήμοι θα πρέπει να περιλάβουν σε επεξηγηματικό υπόμνημα τις οφειλές των προηγουμένων ετών καθώς και χρονοδιάγραμμα εξόφλησης τους. Για άλλη μια φορά το υπουργείο, ξεκαθαρίζει πως δεν προτίθεται να παραχωρήσει εγκρίσεις για μετατροπές παρατραβηγμάτων σε δάνεια για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των δήμων. Αναφορικά με τις διαγραφές χρεωστών, το υπουργείο επισημαίνει πως «εκπτώσεις, μειώσεις, διαγραφές που παραχωρούνται στους δημότες και που περιλαμβάνονται στις διαγραφές χρεωστών, πρέπει να αναλύονται στο επεξηγηματικό υπόμνημα καθώς και τα κριτήρια με βάση τα οποία παραχωρούνται, για σκοπούς διαφάνειας».

Τέλος σχετικά με  τα αναπτυξιακά έργα, αυτά θα πρέπει να αξιολογούνται για να διαφαίνεται κατά πόσο το έργο είναι οικονομικά προσιτό και βιώσιμο, έχει ψηλή προστιθέμενη αξία και συνάδει με τις προτεραιότητες πολιτικής των δήμων και της Κυβέρνησης. Στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς, οι δήμοι θα πρέπει να περιλάβουν μόνο έργα που είναι ώριμα και υπάρχουν τα ρευστά διαθέσιμα για να υλοποιηθούν.  Παράλληλα το υπουργείο Οικονομικών αναφέρεται σε άλλο ένα σημαντικό θέμα. Καλεί τους δήμους να φροντίσουν ώστε οι δαπάνες για υπερωρίες να περιορίζονται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό, έτσι ώστε το ύψος των πιστώσεων να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με φέτος. Το υπουργείο, ζητά από τους δημοτικούς γραμματείς να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, περιλαμβανομένης της ανακατανομής προσωπικού ή άλλων διαρθρωτικών αλλαγών, για να εξαλειφθεί ή να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό η υπερωριακή απασχόληση.