Ζητούν πρόσβαση σε Άρτεμις και Κτηματολόγιο για δανειολήπτες

Τις αλλαγές που αφορούν τη βελτίωση της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναμένεται να συζητήσει σήμερα η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. Τα νομοσχέδια «περί αγoραπωλησίας πιστωτικών διευκολύνσεων», «περί ακίνητης ιδιοκτησίας (διακατοχή, εγγραφή και εκτίμηση), περί «μεταβιβάσεως και υποθηκεύσεως ακινήτων ανοίγουν το δρόμο για μεγαλύτερη πρόσβαση στα στοιχεία των δανειοληπτών και εγγυητών.  

Όπως αναφέρεται στις εισηγήσεις των νομοσχεδίων, δίνεται παραχώρηση σε όλους τους διαχειριστές πιστωτικών διευκολύνσεων δικαιώματος για άμεση «πρόσβαση στη βάση δεδομένων Άρτεμις, καθώς επίσης στη βάση δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας», αφού πρώτα αδειοδοτηθούν για το σκοπό αυτό από την Κεντρική Τράπεζα. Στόχος σύμφωνα  με την εισηγητική έκθεση είναι να καταστεί δυνατή η εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών για βελτίωση των προτεινόμενων λύσεων αναδιάρθρωσης δανείων.

Σημειώνεται ότι «διαχειριστές πιστωτικών διευκολύνσεων» είναι όλες οι τράπεζες, εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, πιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται από αρμόδια Αρχή κράτους – μέλους και τα οποία δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσίες ή να είναι εγκατεστημένα με υποκαταστήματα στη Δημοκρατία, και χρηματοδοτικά ιδρύματα τα οποία αποτελούν θυγατρικές εταιρείες των πιο πάνω πιστωτικών ιδρυμάτων.

Επίσης υπάρχει εισαγωγή πρόνοιας ώστε όλες οι πληροφορίες που δύναται να παρέχονται από τον διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου στα πιστωτικά ιδρύματα βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας «να παρέχονται στο εξής και σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων καθώς και σε διαχειριστές πιστωτικών διευκολύνσεων, οι οποίοι προσκομίζουν στην αίτησή τους για παροχή πληροφοριών, σχετική βεβαίωση από την Κεντρική Τράπεζα με απώτερο σκοπό να μπορούν να εκτιμήσουν την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών, γεγονός που θα συμβάλει στη βελτίωση των προτεινόμενων λύσεων αναδιάρθρωσης».

Υπάρχει εισαγωγή πρόνοιας ώστε σε περίπτωση αποστολής γνωστοποίησης στον ενυπόθηκο δανειολήπτη αναφορικά με τη μεταβίβαση υποθήκης δανείου «να μην αποστέλλεται για δεύτερη φορά η σχετική γνωστοποίηση από τον διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου».

Μεταξύ των αλλαγών σε κάποια άρθρα της νομοθεσίας υπάρχει και η εξής «Το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από την μεταβίβαση του όλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου των πιστωτικών διευκολύνσεων, ο εκχωρητής και ο αγοραστής, πληροφορούν γραπτώς,  με συστημένη επιστολή και από κοινού, τον εμπλεκόμενο δανειολήπτη, τους εγγυητές και τους παρόχους εξασφάλισης αυτού, ότι η πιστωτική διευκόλυνση και οι συναφείς εξασφαλίσεις, έχουν μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο και παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες επικοινωνίας των προσώπων τα οποία είναι υπεύθυνα για τον χειρισμό των πιστωτικών διευκολύνσεων και των συναφών εξασφαλίσεων που έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή, καθώς και τους νέους αριθμούς λογαριασμών των πιστωτικών διευκολύνσεων».

Κατά την ημέρα της μεταβίβασης του συνόλου ή μέρος του χαρτοφυλακίου των πιστωτικών διευκολύνσεων ή το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ο εκχωρητής και ο αγοραστής, πληροφορούν από κοινού, με γραπτή ειδοποίηση τον Έφορο Εταιρειών, το Τμήμα Κτηματολογίου, το Χρηματιστήριο Κύπρου και οποιαδήποτε άλλη αρχή της Δημοκρατίας η οποία διατηρεί οποιοδήποτε μητρώο στο οποίο είναι καταχωρημένες οι εξασφαλίσεις.

Πρόσθετα, μέσω των νομοσχεδίων στόχος είναι η διεύρυνση των εξουσιών της Κεντρικής Τράπεζας με την προσθήκη σε αυτές την αδειοδότηση, εποπτεία, αναστολή ή ανάκληση άδειας διαχειριστή. Στις προϋποθέσεις αδειοδότησης περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση των μελών του διοικητικού οργάνου του διαχειριστή.

Εισηγήσεις Κεφαλαιαγοράς

Ενσωματώθηκαν οι εισηγήσεις για ενσωμάτωση διευκρίνισης ότι οι εταιρείες που αδειοδοτούνται  ως εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο και δεν αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του καθώς και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας μεταβίβασης μετοχών που αποτελούν εξασφαλίσεις, κατόπιν πώλησης χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων.

Αλλαγές  για  δανειολήπτες

Το νέο πακέτο νομοσχεδίων αποτελεί μέρος του ευρύτερου άξονα του σχεδίου με τίτλο «Διασφάλιση της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής σταθερότητας», για το οποίο έχουν δεσμευτεί συνολικά €44,5 εκατ. από τα χρήματα τα οποία θα λάβει η Κύπρος από την ΕΕ. Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει τα ακόλουθα 12 σημεία, που αφορούν τους δανειολήπτες:

Ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση κρίσεων στα πιστωτικά ιδρύματα, πλαίσιο και σχέδιο δράσης για αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), βελτίωση του πλαισίου αφερεγγυότητας, νομικό πλαίσιο και μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας πελατών από τα πιστωτικάιδρύματα. Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη μητρώου παρακολούθησης υποχρεώσεων – δημιουργία αρχείου με τις ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις / οφειλές (π.χ. φόρο εισοδήματος, Φ.Π.Α., τέλη δημοτικών αρχών) οποιασδήποτε οντότητας (φορολογούμενοι πολίτες, εταιρείες, αυτοεργοδοτούμενοι, σωματεία κτλ.) προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Ενίσχυση της εποπτείας των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων. Βελτίωση της εισπρακτικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας του Τμήματος Φορολογίας.

Στρατηγική για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικούαναλφαβητισμού, στρατηγική για την αντιμετώπιση ανεπαρκειών του συστήματος τίτλων ιδιοκτησίας, αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, ενίσχυση της εποπτικής λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εκσυγχρονισμός του συστήματος τελωνείων και ηλεκτρονικών πληρωμών.

Philenews