Έκλεισαν 90 χιλιάδες ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί

Ενενήντα χιλιάδες ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί έκλεισαν τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, λόγω των μέτρων για παρεμπόδιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

Οι λογαριασμοί αυτοί είχαν ανοιχθεί από διάφορα πρόσωπα ή και εταιρείες-κέλυφος και κρίθηκε από τους ελέγχους της Κεντρικής Τράπεζας αλλά και των εμπορικών τραπεζών, αλλά και από τα μέτρα που λαμβάνονται, ότι είναι ύποπτοι αφού τόσο τα πρόσωπα που κρύβονταν πίσω από αυτούς, όσο και οι διαδρομές των χρημάτων γεννούσαν υποψίες.

Ταυτόχρονα, με ενέργειες της Κυβέρνησης θεσμοθετήθηκε η επιπλέον υποχρέωση της δημιουργίας μητρώου τελικών δικαιούχων, των πραγματικών δηλαδή μετόχων των εταιρειών. Σημειώνεται ότι πριν από τρία χρόνια η Κεντρική Τράπεζα επαναπροσδιόρισε τους ορισμούς των λεγόμενων «εταιρειών-κέλυφος» και «εικονικών εταιρειών». Με την εισαγωγή της νέας Οδηγίας, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συμπεριέλαβαν τον ορισμό μιας εταιρείας-κέλυφος στις διαδικασίες καταπολέμησης του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με «άμεση ισχύ και εφαρμογή σε όλες τις νέες επιχειρηματικές σχέσεις». Στη συγκεκριμένη οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας λήφθηκαν υπόψη οι πιο επίκαιρες και αυστηρές διεθνείς ερμηνείες, κάτι που πιθανόν, σύμφωνα με ειδικούς, να αποτέλεσε και διεθνές προηγούμενο. Παράλληλα, είναι πια ξεκάθαρο ποιες συνιστούν εταιρείες- κέλυφος και για ποιες θα πρέπει να αποφεύγεται πιθανή σύναψη επιχειρηματικής σχέσης, υιοθετώντας τις πρακτικές της 4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος, με τις οποίες ενδυναμώνεται η εφαρμογή μέτρων αξιολόγησης κινδύνων και λήψης αποφάσεων στη βάση του προφίλ του κινδύνου για κάθε πελάτη.

Επειδή πολύ συζήτηση γίνεται πρόσφατα για τις εταιρείες–κέλυφος με αφορμή και τα pandora papers, καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια για να παραμείνει η Κύπρος ένας προορισμός επιλογής για ξένους επενδυτές και επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να χρησιμοποιούνται από τέτοιες εταιρείες. Οι προσπάθειες της Κύπρου για αναβάθμιση του πλαισίου που αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος επισημαίνονται και στις εκθέσεις του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Επίσης, όπως αναφέρθηκε αρμοδίως στον «Φ», έχει δημιουργηθεί το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες, η ηλεκτρονική εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε στις 16 Μαρτίου 2021. Αρμόδια Αρχή για την τήρηση του Μητρώου είναι το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών του υπουργείου Ενέργειας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία όλες οι εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Κύπρο, υποχρεούνται να καταχωρήσουν στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, μέσα από μία ηλεκτρονική διαδικασία, όλα τα απαιτούμενα στοιχεία των πραγματικών τους δικαιούχων.

Philenews