Μελέτη «αθωώνει» το ασφαλτικό στο Μιτσερό

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αδειοδότησης της μονάδας ασφαλτικού σκυροδέματος της εταιρίας Προμηθέας για μετακίνησή της στο Μιτσερό από το Τσέρι που βρίσκεται σήμερα και εφόσον λειτουργήσει με βάση τους όρους που θα τεθούν από την Περιβαλλοντική Αρχή δεν πρόκειται να προκαλέσει οχληρία. Όπως προκύπτει, από τη μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος την οποία η πλησιέστερη οικιστική ζώνη από το κέντρο της προτεινόμενης ασφαλτικής μονάδας, εντοπίζεται στην κοινότητα της Κάτω Μονής σε απόσταση 2,87 km και ακολουθεί η κοινότητα Μιτσερού σε απόσταση 2,95 km. Ακολουθούν οι κοινότητες Μενοίκου σε απόσταση 4,23 km, Ορούντας 3,80 km, Αγροκηπιάς 3,71 km και Αγίου Ιωάννη σε απόσταση 5,15 km.

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται η Περιβαλλοντική Αρχή να εκδώσει θετική γνωμοδότηση, αφού προηγουμένως ενημερώθηκαν (χωρίς ωστόσο να πεισθούν) οι επηρεαζόμενες κοινότητες ότι δεν προκύπτει θέμα οχληρίας από έκλυση οσμών της ασφαλτικής μονάδας και, δεν συνεισφέρει ουσιαστικά σε μια ήδη βεβαρημένη περιοχή, λόγω των κτηνοτροφικών αναπτύξεων. Σημειώνεται ότι το θέμα των οσμών ηγέρθηκε κατά την αξιολόγηση της μελέτης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη συνεδρία του περασμένου Απριλίου όπου εκφράστηκαν έντονες ανησυχίες. Μάλιστα, η Συμβουλευτική Ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου σε έκθεση της τον περασμένο Ιούνιο διαπίστωσε ότι στην περιβαλλοντική μελέτη το θέμα των οσμών που το χαρακτήρισε αρχή του όλου προβλήματος δεν καλύπτεται επαρκώς.

Προς το σκοπό αυτό, το Τμήμα Περιβάλλοντος αποφάσισε να προχωρήσει σε ετοιμασία μελέτης μοντελοποίησης της διασποράς των οσμών, που προκύπτουν από τις δραστηριότητες των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή Μιτσερού και αυτές που θα παράγονται κατά την λειτουργία της προτεινόμενης μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος. Η εν λόγω μελέτη έγινε σε συνεργασία με την συμβουλευτική εταιρεία Altantis Consulting η οποία έχει ήδη διεξάγει μελέτες για θέματα οσμών. Όπως καταδεικνύεται μέσα από τη μελέτη η οποία παραδόθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Περιβαλλοντική Αρχή οι όποιες οσμές που οφείλονται στο ασφαλτικό δεν γίνονται αντιληπτές σε απόσταση μεγαλύτερη των 600 μέτρων.

Στη μελέτη γίνεται εκτίμηση της συσσωρευτικής επίπτωσης από οσμές από την προτεινόμενη ασφαλτική μονάδα, σε συνέργεια με τις διάφορες οχληρές μονάδες που ήδη υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της μελέτη. Συγκεκριμένα λήφθηκαν υπόψη 62 εγκαταστάσεις περιλαμβανομένων κτηνοτροφικών μονάδων, σφαγείων και λιμνών εξάτμισης. Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, του μοντέλου προκύπτουν μέγιστες συγκεντρώσεις της τάξης των 30 OU/m3 ως 1 OU/m3 στις κοινότητες Κάτω Μονής, Μιτσερού, Ορούντας και Αγροκηπιάς (η συγκέντρωση οσμής μετριέται σε μονάδα μέτρησης τα ou/m3).

Οι τιμές αυτές είναι αρκετά υψηλές και επομένως εκτιμάται ότι υπάρχει όχληση οσμής σε ορισμένες περιοχές των κοινοτήτων. Οι συγκεντρώσεις οσμών στις κοινότητες προκύπτουν από τις τιμές υποβάθρου που οφείλονται στις γύρω κτηνοτροφικές μονάδες και συναφή εγκαταστάσεις.

Από τη λειτουργία της μονάδας ασφαλτικού θα προκύπτει μικρή αύξηση στην ωριαία συγκέντρωση. Η επίδραση αυτή της μονάδας περιορίζεται σε απόσταση μέχρι 600 μέτρα. Νοείται ότι η επίδραση αυτή θα παραμείνει στα προβλεπόμενα επίπεδα νοουμένου ότι θα χρησιμοποιηθούν βέλτιστες τεχνολογίες και καλές πρακτικές λειτουργίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή είναι ήδη επιβαρυμένη οι μελετητές προτείνουν να επιβληθούν αυστηρά μέτρα διαχείρισης των οσμών και άλλων ρύπων και να υπάρχει συστηματική παρακολούθηση.

Έντονες οσμές στην ευρύτερη περιοχή 

Η εκτίμηση της συσσωρευτικής επίπτωσης από την έκλυση οσμών από την προτεινόμενη ασφαλτική μονάδα, έγινε σε συνέργεια με τις τιμές υποβάθρου της περιοχής μελέτης. Οι τιμές υποβάθρου εκτιμώνται μέσα από την προσομοίωση της συγκέντρωσης οσμών από τις υφιστάμενες πηγές δύσοσμων εκπομπών.

Από τα αποτελέσματα του μοντέλου προκύπτουν μέγιστες συγκεντρώσεις από τα υφιστάμενα υποστατικά. Οι τιμές αυτές είναι αρκετά υψηλές και επομένως εκτιμάται ότι υπάρχει όχληση οσμής σε ορισμένες περιοχές των γύρω κοινοτήτων. Σύμφωνα πάντα με τα αποτελέσματα του μοντέλου, οι συγκεντρώσεις οσμών στις κοινότητες προκύπτουν από τις τιμές υποβάθρου που οφείλονται στις γύρω κτηνοτροφικές μονάδες και τον τύπο όλων των οχληρών (από οσμές) εγκαταστάσεων της περιοχής. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι η επίδραση του ασφαλτικού είναι γενικά μικρή σε αποστάσεις πέραν των 600μ από το ασφαλτικό. Νοείται ότι οι επίπτωση του ασφαλτικού έχει υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των βέλτιστων πρακτικών στη μονάδα, καθώς και την ορθή λειτουργία και συντήρηση της.

Στην περιοχή μελέτης που εξετάστηκε, έχουν εντοπιστεί και εξεταστεί συνολικά 61 περιοχές έκκλησης οσμών οι οποίες συμβάλλουν στο σύνολο των οσμών της ευρύτερης περιοχής μελέτης, ανάλογα με το μέγεθος, του τύπου τους (λίμνες χοιρολυμάτων, χοιροστάσια, φάρμα αγελάδων ή συνδυασμός τους) και της θέσης τους.

Οσμές από ασφαλτικό

Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων της διασποράς οσμών για την προτεινόμενη μονάδα του ασφαλτικού χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι οχληρές εγκαταστάσεις που εντοπίζονται στην γύρω περιοχή, συνάδουν με τα αποτελέσματα μετρήσεων περιβαλλοντικών παρακολουθήσεων και μοντέλων ασφαλτικών που έχουν διεξαχθεί σε διάφορες περιοχές ανά το παγκόσμιο. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι οι προσομοιώσεις συμφωνούν και με τα αποτελέσματα μετρήσεων που έχει διεξάγει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ, σε υφιστάμενα εργοστάσια ασφαλτικού σκυροδέματος στην Κύπρο.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων, χρησιμοποιήθηκαν ώστε να καθοριστεί το αναμενόμενο εύρος και η ένταση των οσμών που θα προκύψουν από τις παραγωγικές διαδικασίες του προτεινόμενου έργου. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων οσμής.

Η μέγιστη ωριαία τιμή των 33,8 OU/m3 που εκτιμάται ότι θα δημιουργείται εντός της προτεινόμενης εγκατάστασης θεωρείται ότι είναι σε συμφωνία με την συγκέντρωση των 35 OU/m3 που μετρήθηκε στο εσωτερικό σημείο κοντά στον κλίβανο της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του μοντέλου διασποράς, οι μέγιστες ωριαίες τιμές OU θα ανέρχονται στα 33,8 OU/m3 εντός των ορίων της προτεινόμενης εγκατάστασης. Η συγκέντρωση μειώνεται σε 5 OU/m3 (ασθενής οσμή) σε απόσταση 600 περίπου μέτρων από το κέντρο της εγκατάστασης. Η μέγιστη ακτίνα επιρροής του ασφαλτικού (περιοχή στην οποία προσθέτει 1 OU/m3 που αποτελεί και το «κατώτατο όριο ανίχνευσης) ανέρχεται στα 2 km από το κέντρο της εγκατάστασης.

Η μέγιστη συγκέντρωση οκταώρου εκτιμάται σε 5,60 OU/m3 στο κέντρο της εγκατάστασης, η οποία θα μειώνεται σε 1 OU/m3, το οποίο αποτελεί και το «κατώτατο όριο ανίχνευσης», σε απόσταση 500 μέτρων.

Ετοιμάζονται για δυναμικές κινητοποιήσεις οι επηρεαζόμενοι

Καλούν την κυβέρνηση να σεβαστεί τις εισηγήσεις των πανεπιστημιακών

Σε ελλιπή και αμφιβόλου αξιοπιστίας δεδομένα στηρίζονται το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) από την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Ασφαλτικού Σκυροδέματος στην κοινότητα Μιτσερού, και ως εκ τούτου δεν οδηγούν σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ποιότητας ζωής των επηρεαζόμενων αποδεκτών, όπως αναφέρει η Συμβουλευτική Ομάδα Πανεπιστημίου Κύπρου. Στην τελική έκθεση προς το Τμήμα Περιβάλλοντος, οι πανεπιστημιακοί αναφέρουν ότι προτίθενται να υποβάλουν ξεχωριστό έγγραφο με εισηγήσεις για βελτίωση της διαδικασίας αξιολόγησης των ΜΕΕΠ, ως κρίσιμο στοιχείο στη διασφάλιση της ποιότητας των μελετών και της συνάφειας τους με την πραγματική εμπειρία των αποδεκτών. Η έκθεση παραδόθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος στις 18 Ιουνίου 2021.

Η ομάδα πρωτοβουλίας «Κοινότητες Εν Δράσει», εκφράζει την ικανοποίησή της για το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης της Συμβουλευτικής Ομάδας του Πανεπιστημίου Κύπρου προς το Τμήμα Περιβάλλοντος για τη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Ασφαλτικού  Σκυροδέματος στην κοινότητα Μιτσερού.

Λαμβάνοντας υπόψη το πιο πάνω συμπέρασμα, το περιεχόμενο της έκθεσης, καθώς και τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Υπουργού Γεωργίας Κώστα Καδή ότι δεν θα προχωρήσουν σε μετακίνηση, αν οι ακαδημαϊκοί δεν τη συνιστούν,  η ομάδα πρωτοβουλίας «Κοινότητες Εν Δράσει», αναμένουν από το Τμήμα Περιβάλλοντος, να προχωρήσει σε αρνητική γνωμάτευση για τη ΜΕΕΠ και από το Υπουργικό Συμβούλιο να αποσύρει την απόφαση για μετακίνηση ασφαλτικού στην περιοχή τους.

Σε αντίθετη περίπτωση, σημειώνουν, οι αρμόδιοι θα μείνουν πολιτικά, ηθικά και νομικά εκτεθειμένοι και εις γνώση τους θα θέσουν την υγεία και την ήδη υποβαθμισμένη ποιότητα ζωής των χιλιάδων κατοίκων της περιοχής μας σε τεράστιο κίνδυνο.

Η ομάδα πρωτοβουλίας δηλώνει την ετοιμότητά της για δυναμικές κινητοποιήσεις διαρκείας και για προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε περίπτωση θετικής γνωμάτευσης από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

πηγή: Philenews