Πάσχει μια στις τρεις προσφορές σε έργα δημοσίου

Τα έργα του δημοσίου, των Τοπικών Αρχών κ.λπ., καθυστερούν τουλάχιστον 4,5 μήνες να αρχίσουν σε περίπτωση προσφυγής ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών με βάση στοιχεία της ίδιας της Αρχής. Οι 4,5 μήνες αποτελούν τον μέσο όρο ολοκλήρωσης της διαδικασίας, οπόταν σε κάποιες περιπτώσεις η έκδοση απόφασης υπερβαίνει τους 4,5 μήνες, ενώ σε άλλες ο χρόνος που απαιτείται είναι μικρότερος.

Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν προσφεύγει μόνο μία εταιρεία, κάτι το οποίο παρατείνει περαιτέρω τον χρόνο έναρξης των εργασιών. Αναθέτουσες Αρχές, σε κάποιες των περιπτώσεων, υποστηρίζουν ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος δεν πρέπει να εκδοθούν είτε «Προσωρινά Μέτρα», τα οποία δεν επιτρέπουν στις υπηρεσίες του δημοσίου να αναθέσουν την έναρξη των εργασιών. Ωστόσο, η συνήθης απάντηση της Αναθεωρητικής είναι ότι όταν προκηρύσσεται μία προσφορά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο καταχώρησης προσφυγής ενώπιόν της.

Σύμφωνα με έγγραφο της Αναθεωρητικής Αρχής, οι λόγοι αύξησης του μέσου όρου σε σχέση με το συνολικό μέσο όρο είναι διάφοροι. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Αναθεωρητική Αρχή, η καθυστέρηση προκαλείται από τους αιτητές, οι οποίοι καθυστερούν να προσέλθουν για μελέτη των σχετικών φακέλων. Εξάλλου, τα δύο μέρη μπορεί να ζητούν αναβολή της διαδικασίας ακροάσεως, ενώ εγείρονται και θέματα εμπιστευτικότητας εγγράφων κ.λπ.

Σύμφωνα με στοιχεία που κατέθεσε η Αναθεωρητική Αρχή ενώπιον της Βουλής, από το 2004 μέχρι το 2020, η Αρχή έχει εκδώσει 1.329 αποφάσεις επί των υποθέσεων που είχε ενώπιον της και 947 αποφάσεις αναφορικά με τη χορήγηση προσωρινών μέτρων. O μέσος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας ενώπιον της Αρχής για όλα τα χρόνια λειτουργίας της είναι περίπου 110 ημέρες (3,6 μήνες).

Από την ίδρυση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, συνολικά 129 Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς έτυχαν ελέγχου σε θέματα προσφορών και σύμφωνα με την Αναθεωρητική Αρχή, έχει διαπιστωθεί ότι πολλές από τις Αναθέτουσες Αρχές έχουν βελτιωθεί τόσο σε θέματα αξιολόγησης των προσφορών όσο και σε θέματα τήρησης των νομότυπων διαδικασιών. Εναντίον των 1.329 αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από την Αρχή από το 2004 μέχρι το 2020 έχουν καταχωρισθεί 199 προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου. Δηλαδή, περίπου το 15% κατά μέσο όρο των αποφάσεων που εκδίδει η Αρχή προσβάλλονται στο Δικαστήριο. Το ποσοστό επικύρωσης των αποφάσεων της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών ανέρχεται στο 77%.

Philenews