Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις για επιχορήγηση αγοράς ποδηλάτου – Δείτε πού μπορείτε να βρείτε έγγραφα και όλες τις πληροφορίες

Από την 1 Νοεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για επιχορήγηση αγοράς καινούργιου ποδηλάτου, σύμφωνα με όσα προνοεί το «νέο Σχέδιο Κινήτρων για Αγορά Καινούριου Ποδηλάτου για την περίοδο 2021-2023».

Σε σχετική ανάρτηση προέβη σήμερα και ο Υπ. Μεταφορών, Γιάννης Καρούσος, μετά την παρουσίαση του σχετικού Σχεδίου.

Το συγκεκριμένο Σχέδιο, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου «Ενέργεια και Κλίμα» και βιώσιμης κινητικότητας, αποτελεί μία από των δεκαέξι δράσεων του Γενικού Σχεδίου Δράσης Προώθησης της Χρήσης του Ποδηλάτου για την περίοδο 2021-2023 συνολικού κόστους €4.000.000,00.

Το Σχέδιο, του οποίου δικαιούχοι είναι Κύπριοι, Ευρωπαίοι και πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία άνω των 18 ετών, αφορά στην αγορά καινούριου μη ηλεκτροκίνητου ποδηλάτου το οποίο εμπίπτει στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Ποδήλατα Πόλης (City Bikes)

β) Ποδήλατα Δρόμου (Road Bikes)

γ) Ποδήλατα Ορεινής (Mountain Bikes)

δ) Ποδήλατα για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμεΑ)

Από το Σχέδιο εξαιρούνται τα Ηλεκτρικά Ποδήλατα για τα οποία θα δοθεί επιδότηση από άλλο μελλοντικό Σχέδιο.

Όσον αφορά στο ύψος της επιδότησης για τα ποδήλατα Πόλης, Δρόμου και Ορεινής, το μέγιστο ποσό της επιδότησης θα ανέρχεται στα €200, νοουμένου ότι η αξία του ποδηλάτου δεν θα υπερβαίνει τα €1000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ή στην πραγματική τιμή αγοράς του ποδηλάτου, όποιο από τα δύο ποσά είναι μικρότερο.

Όσον αφορά τα ποδήλατα για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμεΑ) το μέγιστο ποσό της επιδότησης θα ανέρχεται στα €800, ή στην πραγματική τιμή αγοράς του ποδηλάτου, όποιο από τα δύο ποσά είναι μικρότερο.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια ισχύος του Σχεδίου Δράσης 2021 – 2023, ο κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα επιχορήγησης ενός ποδηλάτου.

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένεται ότι την περίοδο 2021 – 2023 θα διατεθεί σε επιχορηγήσεις το ποσό των €570.000,00.

Σημειώνεται ότι για τις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος επιχορήγησης αναπτύχθηκε από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ιστοσελίδα στην οποία θα προβάλλονται και θα προωθούνται όλες οι δράσεις του Γενικού Σχεδίου Προώθησης της Χρήσης του Ποδηλάτου για την περίοδο 2021 – 2023, καθώς επίσης πληροφοριακό σύστημα / πλατφόρμα στο οποίο θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των ατόμων που επιθυμούν να λάβουν επιδότηση αγοράς ποδηλάτου.  Η έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας και της πλατφόρμας θα ανακοινωθούν σύντομα.

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται κατά σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας και ώρας υποβολής τους.  Όσον αφορά τις ελάχιστες προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν τα ποδήλατα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό.

Για σκοπούς προετοιμασίας, οι ενδιαφερόμενοι αιτητές ενημερώνονται ότι κατά τη φάση υποβολής της αίτησης θα ζητούνται τα πιο κάτω στοιχεία:

   • 1)

  Στοιχεία αιτητή/αιτήτριας: 

  • Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και Ταχυδρομικώς Κώδικας, Τηλέφωνα Επικοινωνίας, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (σε περίπτωση ΑμεΑ θα δηλώνεται ο αριθμός ταυτότητας ΑμεΑ).

 

2) Για επιβεβαίωση των πιο πάνω στοιχείων θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι κατά την φάση συμπλήρωσης της αίτησης για επιδότηση να επισυνάπτουν:

– Αντίγραφο κοινής ωφελείας στο όνομα του αιτητή με ημερομηνία όχι μεγαλύτερη των 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή βεβαίωση κοινοτάρχη για μόνιμο χώρο διαμονής. Λογαριασμοί κοινής ωφελείας θα γίνονται δεκτοί και στις περιπτώσεις που είναι στο όνομα ατόμων α’ βαθμού συγγενείας με τον αιτητή (σύζυγος και τέκνα),

– Αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας (και τις 2 όψεις)

– Σε περιπτώσεις Κύπριων ή μόνιμα διαμενόντων Φοιτητών θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο φοιτούν ότι διεκπεραιώνουν τις σπουδές τους.

– Σε περιπτώσεις μη Κύπριων Πολιτών θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής:

 • Ευρωπαίοι πολίτες και μέλη της οικογένειας τους που εξασφάλισαν δελτίο εγγραφής MEU1, MEU2 και MEU3(Yellow Slip),Πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου που υπάγονται στη Συμφωνία Αποχώρησης- Δελτίο Εγγραφής MUKW1, MUKW2 και MUK3,
 • Πολίτες Τρίτων Χωρών, μέλη οικογένειας Κύπριου Πολίτη: Άδεια διαμονής σε ισχύ Μέλους οικογένειάς Κύπριου Πολίτη-CY.
 • Πολίτες τρίτων χωρών επί μακρόν διαμένοντες- Άδεια διαμονής σε ισχύ Long Term Permit- LT
 • Πολίτες τρίτων χωρών με άδεια μετανάστευσης- Άδεια διαμονής σε ισχύ Immigration Permit- IP
 • Πολίτες τρίτων χωρών με καθεστώς αναγνωρισμένου πρόσφυγα-Άδεια διαμονής σε ισχύ Recognized Refugee- IPA.

*Ελλιπείς αιτήσεις, αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα παραστατικά ή και αιτήσεις με λανθασμένα συνημμένα δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται. Σημειώνεται επίσης ότι κανένα παραστατικό δεν θα γίνεται δεκτό εκ των υστέρων και μετά την τελική υποβολή της αίτησης.

Η σειρά εξέτασης των αιτήσεων θα γίνεται με βάση των αύξοντα αριθμό που θα καθορίζεται βάση της ημερομηνίας και ώρας υποβολής της αίτησης.

Οι αιτητές που θα αξιολογηθούν ως επιτυγχόντες, θα λάβουν ενημέρωση και κωδικό έγκρισης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ακολούθως θα πρέπει να προβούν στην αγορά του ποδηλάτου και έπειτα μέσω και πάλι της πλατφόρμας θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα αποδεικτικά για να τους παραχωρηθεί η επιδότηση.

Για σκοπούς εξασφάλισης της επιδότησης οι επιτυχόντες αιτητές θα πρέπει μετά την αγορά του ποδηλάτου να υποβάλουν τα εξής:

1) Τιμολόγιο προμηθευτή ποδηλάτου το οποίο θα περιλαμβάνει:
-Στοιχεία προμηθευτή (όνομα και αριθμό εγγραφής εταιρείας, αριθμό φορολογικής ταυτότητας, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας εταιρείας)
-Στοιχεία Αγοραστή (όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας)
-Τύπος ποδηλάτου και τιμή πώλησης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

2) Απόδειξη εξόφλησης τιμολογίου
-Στοιχεία προμηθευτή (όνομα και αριθμό εγγραφής εταιρείας, αριθμό φορολογικής ταυτότητας, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας εταιρείας)
-Στοιχεία Αγοραστή (όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας)
-Τύπος ποδηλάτου και τιμή πώλησης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

3) Φωτογραφία Ποδηλάτου

4) Προδιάγραφες ποδηλάτου από το σημείο πώλησης για επιβεβαίωση ότι τηρεί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές

5) Συμπλήρωση και αποστολή του πρωτότυπου Εντύπου Εξουσιοδότησης Πληρωμής στο ΥΜΕΕ πριν την προθεσμία υποβολής των απαραίτητων παραστατικών πληρωμής, σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι εγγεγραμμένος στο FIMAS ή επιθυμεί να αλλάξει τα στοιχεία του δηλωμένου λογαριασμού. Το εν λόγω έντυπο θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο μέρους της κατάστασης του τραπεζικού λογαριασμού ή βεβαίωση από την Τράπεζα, στην οποία να παρουσιάζεται το όνομα της Τράπεζας, ο κάτοχος/δικαιούχος του λογαριασμού και ο διεθνής αριθμός του λογαριασμού (ΙΒΑΝ-International Bank Account Number), προς επιβεβαίωση των στοιχείων που δηλώθηκαν στην εν λόγω εξουσιοδότηση. Νοείται ότι ο τραπεζικός λογαριασμός θα είναι στο όνομα του δικαιούχου.
Τα στοιχεία των Τραπεζικών Λογαριασμών θα πρέπει να υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό courier, στην πιο κάτω διεύθυνση:

Διεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης
Αχαιών 28, Άγιος Ανδρέας, 1424 Λευκωσία
Σημ: Κατά την παραλαβή θα πρέπει να καταγράφεται η ημερομηνία και ώρα παραλαβής των στοιχείων του λογαριασμού και να δίνεται αντίγραφο στον αιτητή (σφραγισμένο απόκομμα).

(DOWNLOAD PDF)

6) Υπεύθυνες Δηλώσεις
– Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή και αγοραστή με την οποία θα πιστοποιείται ότι το ποδήλατο πληρεί τις διατάξεις του Άρθρου 5 του Περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμο του 2018 (19(I)/2018).
(DOWNLOAD PDF) (link will be provided by Monday 08:00)
-Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή και εξουσιοδότηση επαλήθευσης τους.
-Συγκατάθεση για χρήση των προσωπικών στοιχείων του αιτητή για τους σκοπούς της αίτησης.

Όλες οι πληροφορίες καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα για αιτήσεις ΕΔΩ 

πηγή: ΠΟΛΙΤΗΣ