Λαθρεμπόριο διαμέσου της γραμμής αντιπαράταξης: Το μείζον θέμα για ΦΠΑ και ο κανονισμός της Πράσινης Γραμμής

Αντίθετες είναι οι θέσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ ως προς το κατά πόσον θα πρέπει να επιβάλλεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας σε προϊόντα που διακινούνται από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές μέσω του κανονισμού της Πράσινης Γραμμής.

 

Μιλώντας στην Πρωινή Έκδοση ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ανέφερε ότι με βάση τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας οτιδήποτε κυκλοφορεί και παράγεται στην Κύπρο και καταναλώνεται, επιβάλλεται ΦΠΑ.

Ο κανονισμός της Πράσινης Γραμμής θεωρεί ότι τα προϊόντα στα κατεχόμενα είναι κυπριακά και απλώς διακινούνται προς τις ελεύθερες περιοχές κι ως εκ τούτου εξ πορισμού, τα αγαθά αυτά  θεωρούνται κυπριακά, και έτσι θα πρέπει, όπως ανέφερε, να επιβάλλεται ο ΦΠΑ.

Ο κανονισμός της Πράσινης Γραμμής τονίζει ρητά ότι η πράσινη γραμμή δεν αποτελεί εξωτερικό σύνοδο της ΕΕ τόνισε μιλώντας στον ΑΣΤΡΑ ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ Λεωνίδας Πασχαλίδης ξεκαθαρίζοντας ότι το θέμα του Εμπορείου μέσω της Πράσινης Γραμμής είναι εξόχως πολιτικό και δευτερευόντως επιχειρηματικό .

Επεσήμανε ότι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας επιβάλλεται πάνω σε προϊόντα που έρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία όταν πρόκειται περί τρίτης χώρας υπενθυμίζοντας την περίπτωση των προϊόντων που εισάγονται από το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit.

Ο κανονισμός για την Πράσινη Γραμμή

Ο Κανονισμός για την Πράσινη Γραμμή τέ­θηκε σε εφαρμογή με την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. το 2004 και προνοεί τη διέλευση συ­γκεκριμένων εμπορευμάτων και αγαθών από τη διαχωριστική γραμμή.

Ο Κανονισμός ορίζει ότι η διέλευση των προϊόντων και αγαθών γί­νεται μόνο από τα αναγνωρισμένα σημεία διέ­λευσης και όχι από οποιοδήποτε άλλο σημείο της γραμμής.

Σύμφωνα επίσης με τον Κανο­νισμό, στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία επιτρέπεται να εισέρχονται εμπο­ρεύματα «υπό την προϋπόθεση ότι παράγο­νται εξ ολοκλήρου στις ευρισκόμενες εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της Κυβέρνη­σης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή ότι έχουν υποστεί την τελευταία, ουσιαστική, οικονομικά δικαιολογημένη μεταποίηση ή επεξεργασία σε επιχείρηση εξοπλισμένη για το σκοπό αυτό σε περιοχές ευρισκόμενες εκτός του αποτελεσμα­τικού ελέγχου της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Σημειώνεται ότι, μεταξύ άλλων, «τα εμπο­ρεύματα αυτά δεν υπόκεινται σε δασμούς ή επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος ούτε απαιτείται τελωνειακή διασαφήνιση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι επιλέξιμα για επι­στροφές κατά την εξαγωγή ή για μέτρα πα­ρέμβασης». Προνοείται επίσης ο έλεγχος των εμπορευμάτων, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, και αυτά συνοδεύονται από έγ­γραφο που εκδίδεται από το τουρκοκυπριακό εμπορικό επιμελητήριο.

Αναφέρεται επίσης ότι τα εμπορεύματα που περνούν στο έδαφος που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θεωρούνται ως εμπορεύματα εισαγωγής.

πηγή: διάλογος