Πλουτίζουν σε βάρος του κράτους

Για άλλη μια φορά επανέρχεται στην επικαιρότητα το θέμα της ευνοϊκής σύμβασης για ενοικίαση κρατικής γης σε επιχειρηματίες. Συμβάσεις που έγιναν με όρους που ευνοούν τους επιχειρηματίες οι οποίοι καρπούνται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Φαινόμενο που έχει επισημανθεί εδώ και δεκαετίες χωρίς να ιδρώνει το αυτί κανενός και χωρίς να τιμωρείται κανένας από εκείνους που ευθύνεται για τη ζημιά των κρατικών ταμείων.

Φωνακτό παράδειγμα τα όσα καταγράφονται σε έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το πάρτι που γίνεται με την εκμίσθωση κρατικής γης στην Αγία Νάπα όπου σύμφωνα με την έκθεση το κράτος χάνει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και αντίστοιχα επιχειρηματίες βάζουν στην τσέπη αντίστοιχα ποσά.

Όπως επισημαίνει στην έκθεσή του ο Γενικός Ελεγκτής με βάση τις σχετικές συμβάσεις το κράτος απώλεσε πάρα πολλά ενώ μέχρι το 2048 που ισχύουν οι συγκεκριμένες συμφωνίες θα χάσει άλλα 140 εκ. ευρώ μόνο από τη μια από τις πέντε περιπτώσεις που εξέτασε.

Όπως αναφέρεται, η αξία της γης στη μία περίπτωση που εξετάστηκε, αξίζει €130 εκατ. και τυγχάνει αξιοποίησης από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Με βάση τις σημερινές αξίες, όπως καταγράφονται στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή υπό τον τίτλο «Εκμίσθωση κρατικής δασικής γης για ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων στην Αγία Νάπα», η μονάδα έπρεπε να καταβάλλει ενοίκιο ίσο με ποσοστό 5% επί της αξίας του ακινήτου, δηλαδή περίπου €6,5 εκατ. ετησίως, ενώ καταβάλλει περίπου €1,5 εκατ.

Η γη στην οποία κτίστηκαν οι υπόλοιπες ξενοδοχειακές μονάδες είναι μικρότερου εμβαδού αλλά δεν παύει να έχει σημαντική αξία, αφού βρίσκεται πάνω στην άμμο.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το εύρημα της έκθεσης,  πως ξενοδοχείο τριών αστέρων χρεωνόταν περισσότερα ανά τετραγωνικό μέτρο από ό,τι τα ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων κάτι που αποδεικνύει ότι κάποιοι τυγχάνουν ευνοϊκής μεταχείρισης και αποκομίζουν μεγαλύτερα κέρδη. Το γεγονός αφήνει υπόνοιες για διαπλοκή και ευνοϊκή μεταχείριση.

Γενικά, όπως προκύπτει από όσα καταγράφονται στην έκθεση, όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά, από το 1972 και εντεύθεν, διαχειρίστηκαν δασική γη πάνω στην άμμο ωσάν να ήταν «ξένη», νοικιάζοντάς την σε τιμή χαμηλότερη από την αγοραία της αξία.

Σε κάποιο στάδιο, όταν οι ξενοδόχοι επεδίωξαν ανανέωση της σύμβασης ενοικίασης μέχρι το 2048, σε κάποιες από τις πέντε περιπτώσεις που εξέτασε ο Γενικός Ελεγκτής, δεν διασφαλίστηκε καν πως θα πληρώνονταν τα απλήρωτα ενοίκια. Από τώρα και μέχρι τη λήξη των συμβάσεων, οι υπό αναφορά ξενοδόχοι θα εξακολουθήσουν να πληρώνουν χαμηλότερο νοίκι αφού για να διαφοροποιηθεί η συμφωνία απαιτείται η συναίνεση και των δύο μερών (κράτους και ξενοδόχων).

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η Κυπριακή Δημοκρατία συνήψε, μεταξύ άλλων, κατά τα έτη 1970, 1981 και 1982, πέντε συμφωνίες εκμίσθωσης κρατικής δασικής γης, διάρκειας 99 ετών, για την ανέγερση ισάριθμων ξενοδοχειακών μονάδων στην Αγία Νάπα.

Στην έκθεση αναφέρεται, πως «ο τρόπος υπολογισμού του μισθώματος που, όπως διαφάνηκε, σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να μεθοδευτεί», αλλά όπως παρατηρεί στην έκθεσή του ο Γενικός Ελεγκτής:

– Διαφάνηκε ότι, ο τρόπος υπολογισμού των μισθωμάτων, όπως καθορίστηκε στις συμβάσεις αυτές, ενδεχομένως να δημιουργεί, με τα σημερινά δεδομένα, στρέβλωση στην τουριστική βιομηχανία, αφού οι εκμισθωτές καταβάλλουν σημαντικά χαμηλότερα μισθώματα, από εκείνα που θα κατέβαλλαν εάν ενοικίαζαν τη γη με σημερινά δεδομένα.

Συγκεκριμένα, λέει ο Ελεγκτής, προέβη στον υπολογισμό του μισθώματος, που θα καταβαλλόταν στη βάση ποσοστού ύψους 5% πάνω στην αξία της ιδιοκτησίας, όπως καθορίζεται στους περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμούς του 1989, σύμφωνα με την αγοραία αξία στις 22.9.2020, η οποία, σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), αφορά σε οικοπεδική αξία με βάση την υφιστάμενη χρήση τους και όχι την πολεοδομική τους ζώνη. Από τον υπολογισμό αυτό και σύγκρισή του με τα ετήσια μισθώματα που καταβάλλονται, προέκυψαν πολύ σημαντικές διαφορές, ύψους μέχρι και €5.043.071, γεγονός που προβληματίζει.

Διαφάνηκε επίσης, ότι, στις τέσσερις περιπτώσεις οι εκμισθωτές είναι σε θέση να επηρεάζουν το ύψος των μισθωμάτων, στη βάση των τιμών ύπνου και φαγητού που δηλώνουν στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ), στον βαθμό που το ύψος του μισθώματος είναι οριακά κοντά στο ύψος του μισθώματος, όπως θα υπολογιζόταν βάσει του γενικού δείκτη τιμών.

Επιπρόσθετα παρατηρήσαμε, προσθέτει ο Ελεγκτής, ότι για τον υπολογισμό της μέσης τιμής ύπνου και φαγητού ανά μέρα ανά άτομο, το Τμήμα Δασών λάμβανε υπόψη τον μέσο όρο τιμής για το διπλό δωμάτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβάλλονταν από τον ΚΟΤ. Η τιμή αυτή θα διαφοροποιείτο σημαντικά προς τα πάνω, εάν για τον υπολογισμό λαμβανόταν υπόψη ο μέσος όρος τιμής για μονό δωμάτιο. Συνεπώς, ενδεχομένως να προκύπτει ζήτημα μη ορθής εφαρμογής των προνοιών της σύμβασης, προς όφελος των εκμισθωτών.

Όφειλαν να διέκοπταν τις συμβάσεις

Στην έκθεσή του ο Γενικός Ελεγκτής δεν διστάζει να αναφέρει ότι θα ανέμενε από το αρμόδιο Τμήμα Δασών  να εξέταζε το ενδεχόμενο τερματισμού των εν λόγω συμβάσεων, πριν προβεί στην ανανέωσή τους για άλλα 33 χρόνια, με τους ίδιους όρους, που όπως διαφάνηκε, είναι ασύμφοροι για τη Δημοκρατία.

Θεωρούμε, συνεχίζει, ότι η απευθείας εκμίσθωση κρατικής γης, σε συγκεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδίως για εμπορικούς σκοπούς (όπως για παράδειγμα η εκμίσθωση κρατικής δασικής γης για ανέγερση ξενοδοχείων και οι πρόσφατες εκμισθώσεις κρατικής και κρατικής δασικής γης για κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, ανέγερση ιδιωτικού πανεπιστημίου και κτηνοτροφικής μονάδας), ουδόλως ικανοποιεί τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής διακρίσεων.