ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ: Ανακοινώθηκε ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης

Τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης/Κατάταξης των υποψηφίων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας, ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δημοσιεύεται, επίσης, το μηχανογραφικό δελτίο της Ελλάδας βάσει του οποίου οι υποψήφιοι θα μπορούν να επιλέξουν με σειρά προτεραιότητας μέχρι 20 Σχολές/Τμήματα από ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο, οι οποίες/τα οποία αντιστοιχούν στα Έγκυρα Πλαίσια Πρόσβασης που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2023.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για διεκδίκηση θέσης στα ΑΑΕΙ Ελλάδας αρχίζει σήμερα, Τρίτη, και ώρα 11:00, και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2023 και ώρα 13:00.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας για το 2023 θα διεκπεραιωθεί μόνο ηλεκτρονικά.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα κλειδώσει και δεν θα είναι δυνατόν να γίνουν δεκτές οποιεσδήποτε εκπρόθεσμες αιτήσεις.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα βρίσκεται στον επίσημο ιστότοπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων (http://www.moec.gov.cy/ypexams) και η είσοδος σε αυτή θα μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή, δεδομένου ότι υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Για την είσοδό τους, οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιήσουν το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης με τα οποία είχαν κάνει εγγραφή και είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για υποβολή αίτησης συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2023 κατά τον μήνα Μάρτιο 2023.

Κατά την περίοδο ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο (Τηλ.: 22582933 / 22582934) για υποστήριξη των ενδιαφερομένων ως εξής: 25 Ιουλίου – 28 Ιουλίου από τις 09:00-19:30, 29-30 Ιουλίου 10:00-19:30 και στις 31 Ιουλίου 09:00-13:00.

Επισημαίνεται ότι το τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας Εξετάσεων θα στελεχώνεται και με Καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής για παροχή Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής προς τους υποψηφίους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας, ημερομηνίας 10/07/2023, για την κατηγορία Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της ΕΕ, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι είναι απόφοιτοι σχολείου, εφόσον ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την ελληνική καταγωγή, έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι υποψήφιοι απόφοιτοι των Λυκείων της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι είχαν συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2023 και κατέχουν Βεβαίωση Γενικού Βαθμού Πρόσβασης/Κατάταξης του τρέχοντος έτους.

Διευκρινίζεται ότι η Βεβαίωση Γενικού Βαθμού Πρόσβασης/Κατάταξης 2023 θα αποσταλεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων ταχυδρομικώς στους υποψηφίους, μετά τη λήξη της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων και την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων από την Υπηρεσία Εξετάσεων.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως ελέγξουν με τη δέουσα προσοχή και επικαιροποιήσουν την ταχυδρομική τους διεύθυνση στην οποία επιθυμούν να τους αποσταλεί η Βεβαίωση Γενικού Βαθμού Πρόσβασης/Κατάταξης 2023.

Όπως αναφέρει το ΚΥΠΕ, Οι υποψήφιοι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο ΜΟΝΟ μέσω της διαδικασίας που ανακοινώνεται σήμερα και διοργανώνεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων στην Κύπρο.

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν ή θα υποβάλουν Αίτηση με την κατηγορία «Ελλήνων του Εξωτερικού» για το έτος 2023 (19 μέχρι 26 Ιουλίου 2023), δεν δικαιούνται να υποβάλουν Αίτηση και με την κατηγορία «Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της ΕΕ» για το έτος 2023.

Όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν κατά την υποβολή της Αίτησής τους για εισαγωγή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία μετά την εισαγωγή τους θα καταθέσουν στη Γραμματεία της/του Σχολής/Τμήματος επιτυχίας τους, η οποία και θα προβεί στους αναγκαίους ελέγχους προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 και που επιβάλλονται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον η πράξη αυτή δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αμέσως.

Η Υπηρεσία Εξετάσεων ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό ότι θα ακολουθήσει εντός των επόμενων ημερών συμπληρωματική ανακοίνωση σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα/δικαιολογητικά για σκοπούς εγγραφής των επιτυχόντων στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας.