ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανάρτησης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για Προσφορές 3/2023/Mission Water Cyprus

Ο Οργανισμός GWP-Med, εκπροσωπούμενος από το Ινστιτούτο MIO-ECSDE, προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση για προσφορές για την εγκατάσταση δικτύου μέτρησης του νερού σε διάφορους πράσινους χώρους του Δήμου Αγλαντζιάς, Κύπρος, στο πλαίσιο του έργου Mission Water Cyprus: Blue for Green.

Χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation).

Τιμή Συμβολαίου: EUR 35.000 (συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων και του Φ.Π.Α.).
Κριτήριο Ανάθεσης: Η πιο οικονομικά συμφέρουσα προσφορά
Διάρκεια του Συμβολαίου: Μέχρι 30/04/2023
Χώρος Εργασιών: Δήμος Αγλαντζιάς, Κύπρος.
Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 03 Φεβρουαρίου 2023
Δημοσίευση της Πρόσκλησης: Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του GWP-Med (https://www.gwp.org/en/GWP-Mediterranean/).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία της πρόσκλησης, των τεχνικών προδιαγραφών και των παραρτημάτων όπως αυτά έχουν δημοσιευτεί, προκειμένου να διασφαλίσουν την κάλυψη των γενικών απαιτήσεων και ειδικών προσόντων που περιγράφονται. Μη ολοκληρωμένες προσφορές δεν θα εξεταστούν. Παρακαλείστε να διασφαλίσετε ότι έχετε υποβάλει όλο το απαραίτητο υλικό.