Αντιπρόσωπος του Ε.Κ. για την Ισότητα Φύλων η Ελένη Σταύρου

πηγή εικόνας: Facebook profile Dr. Eleni Stavrou - Δρ Ελένη Σταύρου

Αυτούσια η ανακοίνωσή της- Βίντεο

Ως Αντιπρόσωπος της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Δικαιώματα των Γυναικών και της Ισότητας των Φύλων για θέματα συνοχής στις πολιτικές ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες που το έχουν ανάγκη, διορίστηκε η Ευρωβουλευτής Δρ. Ελένη Σταύρου 

Το Δίκτυο Συνοχής Πολιτικής για την Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο να διασφαλίζει ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές είναι συνεκτικές με τους στόχους ανάπτυξης.

Αποτελούμενο από μέλη από διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές, το δίκτυο προσπαθεί να ενσωματώσει τις ανησυχίες ανάπτυξης σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής, προωθώντας συνέπεια και συνεργασία. Μέσω της προώθησης της συνεργασίας μεταξύ επιτροπών, το Δίκτυο επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τυχόν συγκρούσεις μεταξύ πολιτικών που θα μπορούσαν να εμποδίσουν αναπτυξιακούς στόχους.

Με έμφαση σε μια συνολική προσέγγιση, το δίκτυο αξιολογεί τις επιπτώσεις των πολιτικών σε αναπτυσσόμενες χώρες, αντιμετωπίζοντας ζητήματα όπως εμπόριο, γεωργία, κλιματική αλλαγή, ανθρώπινα δικαιώματα και, τη δική μου αρμοδιότητα, θέματα ισότητας των φύλων.

Μέσα από την τακτική ανταλλαγή και διαβουλεύσεις, το Δίκτυο PCD συμβάλλει στον σχηματισμό συνεκτικών και ηθικών πολιτικών που θέτουν σε προτεραιότητα τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών.

Αυτή η δέσμευση αντανακλά την αφοσίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προώθηση μιας παγκόσμιας ανάπτυξης που είναι ταυτόχρονα περιλαμβανομένη και βιώσιμη, αναγνωρίζοντας τον αλληλένδετο χαρακτήρα των εγχώριων και διεθνών πολιτικών πεδίων.

Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για την τιμητική πρόταση, όπως και τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες για την αποδοχή της υποψηφιότητας μου.