ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ μοναχών: «Εσφαλμένη πληροφόρηση για αρμοδιότητες Ιεράς Συνόδου»

Νέα ανακοίνωση εξέδωσαν οι δικηγόροι των μοναχών για το σκάνδαλο στο Φτερικούδι.

Συγκεκριμένα οι δυο μοναχοί μέσω των δικηγόρων κάνουν λόγο για εσφαλμένη πληροφόρηση για τις αρμοδιότητες της Ιεράς Συνόδου.

Αυτούσια η ανακοίνωση:
Προσφάτως, δημοσιοποιήθηκαν πληροφορίες, προερχόμενες από «έγκυρες εκκλησιαστικές πηγές», που αφορούν στις αρμοδιότητες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, με σαφή στόχο την αντίκρουση του κατατεθέντος Υπομνήματος των πελατών μας ενώπιον της Ανακριτικής Αρχής.

Εκφράζοντας την λύπη μας, όχι μόνο για το «ανώνυμο» και «απρόσωπο» των πηγών αυτών αλλά και για την εσφαλμένη πληροφόρηση που αυτές παρέχουν, παρά τον ειδικό επιστημονικό χαρακτήρα των σχετικών θεμάτων, θεωρούμε υποχρέωση μας, να αποκαταστήσουμε την αλήθεια, συμβάλλοντας στην έγκυρη ενημέρωση των πιστών και των πολιτών εν γένει. Ειδικότερα:

1. Ως προς την πληροφορία, ότι κατά το άρθρο 7 του ΚΧΕΚ, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου έχει την αρμοδιότητα, να ερμηνεύει αυθεντικώς τον ΚΧΕΚ.

Κατά την ανωτέρω διάταξη, η Ιερά Σύνοδος έχει μεν αρμοδιότητα αυθεντικής ερμηνείας των διατάξεων του ΚΧΕΚ, υπό την προϋπόθεση όμως, ότι δεν υπάρχει ειδικότερη διάταξη, που να ρυθμίζει το προς ερμηνείαν θέμα: «…..περί των οποίων δεν υφίσταται ειδικότεραπρόβλεψις εν τω Καταστατικώ Χάρτη». Συνεπώς, από την στιγμή, που ο ΚΧΕΚ ρυθμίζει λεπτομερώς, ειδικώς και σαφώς τα θέματα της εκκλησιαστικής δικονομίας, χωρίς να χρειάζεται καμία ερμηνεία, ουδεμία αρμοδιότητα υπάρχει της Ιεράς Συνόδου προς αυθεντική ερμηνεία των σχετικών διατάξεων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ιερά Σύνοδος καταργεί τον ίδιο τον ΚΧΕΚ.

2. Ως προς την πληροφορία, ότι κατά το άρθρο 7 του ΚΧΕΚ η Ιερά Σύνοδος ασκεί την ανώτατη δικαστική εξουσία.

Κατά την ανωτέρω διάταξη, η Ιερά Σύνοδος ασκεί μεν την ανώτατη δικαστική εξουσία, συμφώνως όμως προς τις διατάξεις περί της λειτουργίας των δικαιοδοτικών οργάνων της Εκκλησίας της Κύπρου: «…κατά τα ειδικότερον εν τοις περί των εκκλησιαστικών δικαιοδοτικών οργάνων, οριζόμενα.». Επειδή, όμως, ο ΚΧΕΚ ρυθμίζει πλήρως και εξαντλητικώς την ανώτατη δικαστική εξουσία της Ιεράς Συνόδου στις σχετικές διατάξεις του περί των δικαιοδοτικών οργάνων της Εκκλησίας της Κύπρου, η Ιερά Σύνοδος είναι υποχρεωμένη να ασκεί την συγκεκριμένη εξουσία της συμφώνως προς τις διατάξεις αυτές.

Και οι διατάξεις αυτές, δεν δίδουν σε καμία περίπτωση την εξουσία, που αυτοβούλως η Ιερά Σύνοδος άσκησε με την εξέταση του φακέλου και την παραπομπή του στο μη υποστατό Εξαμελές Συνοδικό Δικαστήριο, κατά παράβασιν του ΚΧΕΚ.

3. Ως προς την πληροφορία, ότι κατά το άρθρο 1 του ΚΧΕΚ η Ιερά Σύνοδος κέκτηται το τεκμήριο αρμοδιότητας και διασκέπτεται και αποφασίζει περί πασών εκκλησιαστικών υποθέσεων.

Η Ιερά Σύνοδος κέκτηται το ανωτέρω τεκμήριο αρμοδιότητας κατά την ανωτέρω διάταξη, υπό την προϋπόθεση, που η ίδια η διάταξη θέτει, ότι δηλαδή δεν υφίσταται σχετική διάταξη των ιερών κανόνων και του ΚΧΕΚ, που να ρυθμίζει τις εκκλησιαστικές αυτές υποθέσεις: «…περί ων δεν υφίσταται άλλη τις πρόβλεψις των Ιερών Κανόνων και τούΚαταστατικού Χάρτου.». Επειδή, όμως, υπάρχουν ειδικές διατάξεις περί της διαδικασίας κρίσεως της κρινομένης υποθέσεως, η Ιερά Σύνοδος – πάντοτε κατά τον ΚΧΕΚ και τους ιερούς κανόνες – δεν έχει τέτοιο τεκμήριο αρμοδιότητας και εάν το ασκήσει – όπως και εσφαλμένως έπραξε – παραβιάζει τον ΚΧΕΚ.