Δημητριάδης: Στόχος μια ισχυρή Τράπεζα Κύπρου

 


Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο e-mail σας 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter 


Όσον αφορά την απορρόφηση της «καλής Λαϊκής» από την Τράπεζα Κύπρου, ο κ. Δημητριάδης ανέφερε πως μαζί με τις υποχρεώσεις της Λαϊκή που μεταφέρθηκαν (ELA, ανασφάλιστοι καταθέτες), μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Κύπρου, «μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου οι ανασφάλιστοι καταθέτες της να μην επιβαρυνθούν με τα κεφάλαια που απαιτούνται για κάλυψη των κινδύνων από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία».

Ο Διοικητής συμπλήρωσε , «θα πρέπει να τονιστεί ότι, όπως επιβάλλει ο νόμος περί εξυγίανσης, οι καταθέτες των δύο τραπεζών δεν έχουν βρεθεί σε δυσμενέστερη οικονομική θέση, συγκριτικά με τη θέση που θα βρίσκονταν εάν αφήνονταν οι τράπεζες να καταρρεύσουν».

Σχετικά με την πορεία εξυγίανσης, ο κ. Δημητριάδης ανέφερε πως, «με τον διορισμό ενδιάμεσου Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικού Διευθυντή, η Τράπεζα Κύπρου έχει επιταχύνει την πορεία εξυγίανσης, η οποία θα κλείσει με την ολοκλήρωση του ανεξάρτητου ελέγχου της KPMG και τον καθορισμό του τελικού ύψους των κεφαλαίων της προς το τέλος Ιουλίου». Ενώ πρόσθεσε ότι σημαντικός σταθμός στην πορεία εξυγίανσης είναι η ετοιμασία σχεδίου αναδιάρθρωσης, το οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Πριν καθοριστεί το τελικό ποσό κουρέματος στην Τράπεζα Κύπρου, θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η αποτίμηση της αξίας του ενεργητικού και παθητικού της, ανέφερε ο Διοικητής. Προσθέτοντας ότι, «η ΚΤΚ, ως Αρχή Εξυγίανσης, διόρισε την KPMG Λονδίνου ως ανεξάρτητο εκτιμητή για την αποτίμηση των ισολογισμών της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής. Η αποτίμηση αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουλίου. Μετά την ολοκλήρωσή της και την παράδοση της έκθεσης του ανεξάρτητου εκτιμητή, η Αρχή Εξυγίανσης θα καθορίσει το ποσοστό μετατροπής σε μετοχικό κεφάλαιο από το 22,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου, που είναι τώρα δεσμευμένο».

Τόνισε πως όλα όσα γίνονται για την Τράπεζα Κύπρου, πρωταρχικό στόχο έχουν να την καταστήσουν ισχυρή, ώστε να μπορεί να έχει πρόσβαση σε πηγές παραδοσιακής χρηματοδότησης, να προσελκύει δηλαδή νέες καταθέσεις και να εξασφαλίζει ρευστότητα μέσω των αγορών και της συμμετοχής της στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος.