Έκθεση της Ελεγκτικής για ΥΠΕΞ: Επιδόματα και ενοίκια για ιδιόκτητη κατοικία

Η Ελεγκτική Υπηρεσία γνωστοποιεί ότι η Ειδική Έκθεση με θέμα «Έλεγχος Υπουργείου Εξωτερικών», που ετοιμάστηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία, έχει αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Δείτε ΕΔΩ αυτούσια την έκθεση.

Από τον έλεγχο, διαπιστώθηκαν διάφορες αδυναμίες οι οποίες αποδυναμώνουν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του ΥΠΕΞ (π.χ. έλλειψη σφραγίδων κατά την παραλαβή και πληρωμή τιμολογίων/άλλων παραστατικών, μη διενέργεια μηνιαίας συμφιλίωσης κονδυλίων, μη έγκαιρη αναγνώριση εισπράξεων ή αναγνώριση τους χωρίς να προκύπτει πραγματική ταμειακή ροή κ.ά.).

Τα κυριότερα ευρήματα της Ελεγκτικής πιο κάτω

  • Το Σχέδιο Επιδόματος Εξωτερικού δεν περιέχει σαφείς πρόνοιες σχετικά με το κατά πόσο η καταβολή του Γενικού Επιδόματος Εξωτερικού (ΓΕΕ) αναστέλλεται/τερματίζεται για την περίοδο που υπάλληλος ο οποίος υπηρετεί εκτός της Κύπρου απουσιάσει, για κάποιους λόγους, από την έδρα του για μεγάλο χρονικό διάστημα, διαμένοντας κατά το διάστημα αυτό, είτε στην Κύπρο, είτε αλλού εκτός της έδρας του.
  • Διπλωμάτης συνέχισε να λαμβάνει το ΓΕΕ για περίοδο τριών μηνών ενώ υπηρετούσε στην Κύπρο. Δεν φαίνεται να ακολουθήθηκαν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Επιδόματος Εξωτερικού και το επίδομα παραχωρήθηκε κατά παράβαση των σχετικών Κανονισμών που προβλέπουν ότι το ΓΕΕ τερματίζεται με τη μετάθεση του Διπλωμάτη στην Κύπρο.
  • Παραχωρήθηκε αυξημένο εκπαιδευτικό επίδομα σε Πρέσβη Διπλωματικής Αποστολής (ΔΑ) για τη φοίτηση παιδιού του σε ιδιωτική σχολή αφού για τον υπολογισμό του λήφθηκε υπόψη και πρόσθετο ποσό πέραν των υποχρεωτικών τελών φοίτησης, για παρακολούθηση μη υποχρεωτικού μαθήματος.
  • Κατά τον έλεγχο της διαδικασίας πρόσληψης λειτουργού με σύμβαση εργασίας για εκτέλεση καθηκόντων που εξομοιώνονται με διπλωματικά, σε Πρεσβεία της ΚΔ στην Ουκρανία-Κίεβο, διαπιστώθηκε ότι δεν ακολουθήθηκαν τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔ&Π) αρ. 1571, ημερ. 20.3.2018. Εντοπίσαμε αδυναμίες/ελλείψεις στην Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (ΠγΕΕ) και διαφοροποίηση της μισθοδοσίας χωρίς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων που έλαβαν μέρος στη διαδικασία. Επιπρόσθετα, παρεμπιπτόντως διαπιστώσαμε τη μη παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Παράνομη καταβολή επιδόματος από το ΥΠΕΞ, ενοικίου ύψους €45.000, μεταξύ των ετών 2018-2021, σε Διπλωμάτη όταν υπηρετούσε σε ΔΑ στο εξωτερικό, ο οποίος/οποία κατά την αίτηση για επίδομα ενοικίου που υπέβαλε απέκρυψε ότι διέμενε σε διαμέρισμα το οποίο είναι ιδιοκτησία εταιρείας η οποία ανήκει κατά 70/75 στον ίδιο και κατά 5/75 στον/στη σύντροφό του. Το Υπουργείο αρνήθηκε να λάβει μέτρα για ανάκτηση του ποσού. Αρνήθηκε επίσης ακόμη και να διερευνήσει το ενδεχόμενο διάπραξης πειθαρχικών παραπτωμάτων.

  • Η μετάθεση λογιστή από την Κύπρο στο Λονδίνο και ανάθεση σε αυτόν καθηκόντων κατά 80% του εργάσιμου χρόνου του στο λογιστήριο της Ύπατης Αρμοστείας Λονδίνου (ΥΑΛ) και κατά 20% στο λογιστήριο της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της ΚΔ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ), δεν φαίνεται να αποσκοπούσε στην κάλυψη του λογιστικού κενού που δημιουργήθηκε στις εν λόγω ΔΑ, αλλά στη διευκόλυνση του εν λόγω λογιστή και επομένως και την εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος. Η μετάθεση συνοδευόταν με πολύ ελκυστικά επιδόματα με αποτέλεσμα να προκύψει διασπάθιση του δημόσιου χρήματος. Επιπρόσθετα, δεν διενεργήθηκε οποιαδήποτε αξιολόγηση για το κατά πόσο αυτή αποτελούσε την πλέον οικονομική και αποτελεσματική λύση για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δημοσίου και κατ’ επέκταση, του καλώς νοούμενου δημοσίου συμφέροντος.
  • Το Υπουργικό Συμβούλιο (ΥΣ) ενέκρινε την απόσπαση εκπαιδευτικού λειτουργού σε Πρεσβεία της ΚΔ στην Ευρώπη, όπου υπηρετεί ο σύζυγός της ως διπλωμάτης, για ανάληψη καθηκόντων εξομοιούμενων με διπλωματικά, παρόλο που αυτό εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του για την τοποθέτηση της εν λόγω εκπαιδευτικής λειτουργού σε πρεσβεία της ΚΔ στο εξωτερικό, και η εν λόγω λειτουργός δεν θα μπορούσε νόμιμα να αποσπαστεί εκτός της εκπαιδευτικής υπηρεσίας ως διπλωματικό προσωπικό αφού αυτό απαγορεύεται ρητά από τη νομοθεσία που διέπει την εκπαιδευτική υπηρεσία. Μάλιστα, στην εν λόγω λειτουργό, ενώ η παράνομη απόσπαση έγινε για δική της διευκόλυνση, παραχωρήθηκαν και όλα τα ελκυστικά επιδόματα εξωτερικού που δίνονται στους διπλωμάτες. Θεωρούμε συνεπώς την όλη διευθέτηση, με ότι συνεπάγεται σε μισθούς και επιδόματα εξωτερικού, προκλητική διασπάθιση δημοσίου χρήματος, και εφόσον είναι και παράνομη, συνιστά κατάχρηση εξουσίας. Αντίθετα από τη διευθέτηση αυτή, εντοπίσαμε άλλη περίπτωση στην οποία το ΥΣ ενέκρινε την τοποθέτηση στελέχους της Εθνικής Φρουράς σε Πρεσβεία της ΚΔ στην Ευρώπη, όπου υπηρετεί ο σύζυγός της ως Ακόλουθος Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, αφού όμως προηγήθηκε η αποποίηση, από την ίδια, του δικαιώματος για διεκδίκηση καταβολής οποιουδήποτε επιδόματος εξωτερικού.
  • Σε σχέση με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κυβερνητικών υπαλλήλων που υπηρετούν σε ΔΑ στο εξωτερικό παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:

➢ το ΥΠΕΞ προχώρησε στη σύσταση τριμελούς επιτροπής, ήτοι Επιτροπή Ειδικών, για σκοπούς εξέτασης των αιτημάτων, του πιο πάνω προσωπικού για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουμε οποιαδήποτε νομοθετική πρόνοια για τη σύσταση, λειτουργία και όρους παροχής υπηρεσιών των μελών της εν λόγω Επιτροπής η πραγματική δαπάνη του κονδυλίου 0402210384 «Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο εξωτερικό» για το έτος 2022 (€965.798) αυξήθηκε πέραν του 90% συγκριτικά με τα δύο προηγούμενα έτη και αυτό οφείλεται (α) στη μεγάλη αύξηση των ασφαλιστικών τελών που παρατηρήθηκε, στο πλαίσιο της σύναψης νέας ιατροφαρμακευτικής κάλυψης (ασφάλεια υγείας) με ασφαλιστική εταιρεία, ως απαιτείται με βάση τα τοπικά δεδομένα, για το έτος 2021/2022, από κοινού με δύο ΔΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) και (β) του υψηλού κόστους περίθαλψης για προσωπικό σε ΔΑ της Ασίας (75% του συνολικού ποσού €161.610 για όλο το προσωπικό) το οποίο αντιμετώπιζε σοβαρό ιατρικό πρόβλημα σε μακροχρόνια βάση για το οποίο δεν φαίνεται να ακολουθήθηκαν οι συμφωνημένες διαδικασίες για τον περιορισμό του, δηλαδή μετάθεσή του στην Κύπρο.

➢ Ο Γενικός Διευθυντής (ΓΔ) του ΥΠΕΞ ζήτησε όπως γίνει διερεύνηση του ενδεχομένου σύναψης μιας παγκόσμιας ομαδικής ασφαλιστικής κάλυψης για σκοπούς μείωσης του πιο πάνω κόστους αλλά η μελέτη δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, ούτε και εφαρμόστηκε η σύσταση, από τους ασφαλιστικούς αντιπροσώπους των δύο ΔΑ στις ΗΠΑ, για διαχωρισμό της ασφαλιστικής κάλυψης των ατόμων με υψηλές απαιτήσεις ώστε να μειωθεί η συνολική δαπάνη όλου του προσωπικού.

➢ Ο ΓΔ ΥΠΕΞ ενέκρινε τη σύναψη ιδιωτικής ασφάλειας υγείας για τους λειτουργούς της ΔΑ που υπηρετούν με μετάθεση/απόσπαση στην ΥΑΛ και τα μέλη των οικογενειών τους, για περίοδο ενός έτους και με συνολικό κόστος ύψους GBP 92.059, παρόλο που ακόμη και μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δεν τίθεται θέμα μη δυνατότητας χρήσης του δημόσιου συστήματος υγείας του ΗΒ, λόγω σημαντικών προβλημάτων, που επικαλείται η ΥΑΛ, στο ισχύον δημόσιο σύστημα υγείας. Η σχετική τροποποίηση στη διαδικασία η οποία ορίζει την κάλυψη από το κράτος των εξόδων παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε λειτουργούς που υπηρετούν στο εξωτερικό και στα εξαρτώμενά τους έγινε εκ των υστέρων και σκοπίμως για να καλύψουν τις πιο πάνω ενέργειες και αποφάσεις που λήφθηκαν. Η σύμβαση που συνάφθηκε για την παροχή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας για τους δικαιούχους της ΥΑΛ περιλαμβάνει και οδοντιατρικές και οφθαλμολογικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ της Κύπρου

➢ Η παράγραφος 11 της εγκυκλίου του ΥΠΕΞ αρ. ΓΔ/15/2017, ημερ. 24.4.2017, η οποία προνοεί για κατ’ εξαίρεση χρήση ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από δικαιούχους που βρίσκονται σε Κράτη Μέλη ΕΕ, ΕΟΧ και Ελβετία, χρήζει επανεξέτασης για σκοπούς ισότιμης μεταχείρισης των δικαιούχων στην Κύπρο και στις ΔΑ στο εξωτερικό, λαμβάνοντας υπόψη ότι με την εφαρμογή του ΓεΣΥ της Κύπρου έχουν διαφοροποιηθεί οι παρεχόμενες από αυτό ιατρικές υπηρεσίες στους δικαιούχους του, σε σχέση με αυτές που προβλέπονταν προηγουμένως.