Ενδεχόμενη υπέρβαση διαφημιστικού χρόνου υποψηφίων, διαπιστώνει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης

Ενδεχόμενη υπέρβαση του διαφημιστικού χρόνου που δικαιούται ο κάθε υποψήφιος σε σχέση με πολιτικές διαφημίσεις για τις ευρωεκλογές, διαπιστώνει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, προτρέποντας τους εμπλεκόμενους να εφαρμόζουν τη νομοθεσία.

Με επιστολή του προς Διευθυντές ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών οργανισμών, επιτελεία υποψηφίων αλλά και τον Έφορο Εκλογών, ο Διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου Νεόφυτος Επαμεινώνδας, σημειώνει πως η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου έχει διαπιστώσει ότι αριθμός ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας προεκλογικής περιόδου, έχει μεταδώσει «πολιτικές διαφημίσεις», χωρίς την εκ προτέρων ενημέρωση της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου με αποτέλεσμα να παρατηρηθούν φαινόμενα ενδεχόμενης υπέρβασης του διαφημιστικού χρόνου που δικαιούται ο κάθε υποψήφιος [κατά την έννοια του άρθρου 34Δ του του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98(όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα)] και να χρειαστεί η παρέμβαση της Αρχής για τερματισμό περεταίρω μεταδόσεων.

Η Αρχή υπενθυμίζει ότι το άρθρο 34Δ του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) προνοεί, μεταξύ άλλων, ότι ο τηλεοπτικός ή ραδιοφωνικός οργανισμός μεταδίδει την πολιτική διαφήμιση υπό τους ίδιους οικονομικούς ή άλλους όρους για όλους τους υποψήφιους σε περίπτωση προεδρικών εκλογών και για όλους τους υποψήφιους σε περίπτωση βουλευτικών εκλογών ή εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση αλλά και πως κάθε τηλεοπτικός ή ραδιοφωνικός οργανισμός πριν από τη μετάδοση οποιασδήποτε πολιτικής διαφήμισης έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί πάραυτα στην Αρχή τη συμφωνία για τη μετάδοσή της, το περιεχόμενό της, καθώς και το χρόνο μετάδοσής της.

Πέραν των πιο πάνω, η Αρχή υπενθυμίζει σε όλους τους υποψήφιους ότι με βάση το άρθρο 34Δ(4) του προαναφερθέντος Νόμου «Οι υποψήφιοι στην περίπτωση των προεδρικών εκλογών και οι υποψήφιοι στην περίπτωση των βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή ο ανεξάρτητος υποψήφιος, ανάλογα με την περίπτωση, οφείλουν, πέντε ημέρες πριν από τη μετάδοση της πρώτης πολιτικής διαφήμισης, να καταθέτουν στην Αρχή το συμφωνηθέν με τους τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς οργανισμούς πρόγραμμα καταχώρησης και μετάδοσης της πολιτικής τους διαφήμισης».

Διευκρινίζεται πως με βάση το άρθρο 34Δ(7), «υποψήφιος» στην περίπτωση εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σημαίνει πρόσωπο που υποβάλλει υποψηφιότητα με βάση τον περί Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμο στην περίπτωση που το πρόσωπο αυτό εκτίθεται στην εκλογή μεμονωμένως, ή το συνδυασμό ενός κόμματος ή το συνδυασμό συνασπισμού πλειόνων συνεργαζομένων κομμάτων ή το συνδυασμό ανεξαρτήτων όταν οι υποψήφιοι με βάση τον περί Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμο εκτίθενται ή πρόκειται να εκτεθούν στην εκλογή εν συνδυασμώ.

Η Αρχή ενημερώνει επίσης τους εμπλεκόμενους ότι έχει στη διάθεση της το σύστημα 24ώρης καταγραφής και αρχειοθέτησης ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών IRIS, και μπορεί να διαπιστώσει ανά πάσα στιγμή κατά πόσον οι εκπομπές των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών είναι εντός του νομοθετικού πλαισίου, υποδεικνύοντας πως παράλειψη συμμόρφωσης προς το περιεχόμενο της παρούσας εγκυκλίου συνεπάγεται τη λήψη μέτρων και την πιθανή επιβολή των ανάλογων κυρώσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ