Επιπολασμός της χρόνιας λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας C στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (EOX)

Text in English follows

Δημοσίευση μελέτης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με ειδικούς σε EE/EOX

Σημαντική μελέτη για τον επιπολασμό της χρόνιας λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας C συντόνισε η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή επιστημόνων από 29 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου. Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της μελέτης με τίτλο «Prevalence of chronic HCV infection in EU/EEA countries in 2019 using multiparameter evidence synthesis» (DOI: 10.1016/j.lanepe.2023.100792) έγινε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Regional HealthEurope.

Επικεφαλής της μελέτης ήταν ο Δρ. Γεώργιος Νικολόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ η επιστημονική ομάδα υπό την επίβλεψή του περιλάμβανε τους Δρ Ηλία Γκούντα, Δρ Χρήστο Θωμαδάκη και Δρ Κωνσταντίνο Γκούντα, ειδικούς σε θέματα ιατρικής στατιστικής και μαθηματικής μοντελοποίησης χρόνιων λοιμώξεων. Τον συντονισμό εκ μέρους του ECDC είχε η Dr. Erika Duffell, επιδημιολόγος που ειδικεύεται στον τομέα των ιογενών ηπατιτίδων.

Η επιστημονική ομάδα της μελέτης χρησιμοποίησε μία νέα στατιστική μεθοδολογία και συνεργάστηκε με τους/τις ειδικούς, κλινικούς ιατρούς και επιδημιολόγους, κάθε χώρας για να προσδιοριστεί με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια το ποσοστό των ατόμων με χρόνια ηπατίτιδα C. Η ηπατίτιδα C είναι ένα ιογενές νόσημα, το οποίο έχει συχνά, σε μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, χρόνια πορεία χωρίς συμπτώματα αλλά, χωρίς θεραπεία, οδηγεί σε βάθος χρόνου σε σημαντικά προβλήματα υγείας, όπως ηπατική κίρρωση / ανεπάρκεια και καρκίνο, και σε πρόωρο θάνατο. Τα τελευταία χρόνια, όμως, ανακαλύφθηκαν και είναι ευρέως διαθέσιμα εξαιρετικής αποτελεσματικότητας και ασφάλειας φάρμακα για την ηπατίτιδα C που επιτρέπουν πολύ αισιόδοξες προβλέψεις για το μέλλον. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για το 2030 που αφορούν σε σημαντική μείωση της επίπτωσης της νόσου και της σχετιζόμενης με αυτή θνησιμότητας και πρακτικά σημαίνουν την εξάλειψη της χρόνιας ηπατίτιδας C ως πρόβλημα δημόσιας υγείας. Ωστόσο, κάθε αποτελεσματική πολιτική και δράση δημόσιας υγείας απαιτεί τον επακριβή προσδιορισμό του υφιστάμενου προβλήματος, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, και η νέα μεθοδολογία που περιγράφεται στη μελέτη παρέχει την ουσιώδη πληροφορία που χρειάζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου για τις απαραίτητες ενέργειες.

Πληροφορίες: Δρ. Γεώργιος Νικολόπουλος, Εmail: [email protected]


Prevalence of chronic hepatitis C viral infection (HCV) in European Union (EU) / European Economic Area (EEA) countries

A publication by the Medical School of the University of Cyprus in collaboration with experts across the EU/EEA

An important study on the prevalence of chronic hepatitis C virus infection (HCV) was coordinated by the Medical School of the University of Cyprus. The study was funded by the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) and was carried out with the participation of scientists from 29 countries of the European Union (EU) and the European Economic Area (EEA). The results of the study entitled “Prevalence of chronic HCV infection in EU/EEA countries in 2019 using multiparameter evidence synthesis” (DOI: 10.1016/j.lanepe.2023.100792) were published in the prestigious scientific journal The Lancet Regional HealthEurope.

The study was led by Dr. Georgios Nikolopoulos, Associate Professor of Epidemiology and Public Health at the Medical School of the University of Cyprus, while the scientific team under his supervision included Dr. Ilias Gountas, Dr. Christos Thomadakis, and Dr. Konstantinos Gountas, experts in medical statistics and mathematical modeling of chronic infections. The study on behalf of ECDC was coordinated by Dr. Erika Duffell, an epidemiologist specialising in hepatitis.

The scientific team of the study used a new statistical methodology and collaborated with specialists, clinicians and epidemiologists, of each country to accurately determine the percentage of people with chronic hepatitis C. Hepatitis C is a viral disease, which commonly has a chronic course often without symptoms and untreated leads over time to significant health problems, such as liver cirrhosis and cancer, and to premature death. In recent years, however, hepatitis C medicines of high efficacy and safety have been developed and are now widely available, allowing very optimistic predictions for the future. The World Health Organization has set ambitious goals for 2030 of eliminating chronic hepatitis C as a public health problem, defined as a significant reduction in mortality and the incidence of chronic infections. However, effective health policy and public health action require the precise identification of the existing problem, and the results of our new methodological approach provide essential information for action for countries in the EU/EEA.

For further information: Dr. Georgios Nikolopoulos, Εmail: [email protected]