Έρχεται Φθινόπωρο έντονων ζημώσεων


 

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου, η οποία έχει θέσει ως στόχο της την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ενωσης για την περίοδο 2014-2020, βάζει ξανά μπρος τις μηχανές της μετά την ανάπαυλα των καλοκαιρινών διακοπών.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν βαν Ρομπέι, το ΠΔΠ πρέπει να υιοθετηθεί πριν το τέλος του 2012 επειδή αφορά όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές επί όλων των θεμάτων. 

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έδωσαν τις κατευθυντήριες γραμμές στις διάφορες συνθέσεις του Συμβουλίου και σε άλλα όργανα ως προς τις εργασίες που πρέπει να επιτελεσθούν το Φθινόπωρο. Οι κατευθυντήριες γραμμές περιέχονται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στις δηλώσεις των διασκέψεων κορυφής της ζώνης του ευρώ.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, τα καθήκοντα που προδιαγράφονται ποικίλλουν από την ταχεία θέσπιση ενιαίου εποπτικού μηχανισμού για τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έως την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το νέο ΠΔΠ και την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για την ανάπτυξη και την απασχόληση. 

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ενέκριναν το Σύμφωνο για την ανάπτυξη και την απασχόληση, στο πλαίσιο του οποίου ζητείται να αναληφθεί δράση σε εθνικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο ΕΕ και ευρωζώνης. Οι ηγέτες κάλεσαν το Συμβούλιο «να εξετάσει ταχέως με ποιον τρόπο θα βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη εφαρμογή των διατάξεων του Συμφώνου για τις οποίες απαιτείται ενωσιακή νομοθεσία».

Μια σημαντική δέσμη νομοθετικών μέτρων που εντάσσεται στο πλαίσιο του Συμφώνου και βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποτελείται από δύο σχέδια κανονισμών που έχουν ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης της ζώνης του ευρώ, και είναι ευρύτερα γνωστά ως το δίπτυχο. Οι εν λόγω προτάσεις, όπως δήλωσαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, «πρέπει να εκδοθούν το συντομότερο δυνατό». 

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, έχουν ήδη επιτελεσθεί ορισμένα σημαντικά καθήκοντα: το Συμβούλιο εξέδωσε στις 10 Ιουλίου τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις με κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές και τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών, εν συνεχεία της έγκρισής τους από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Με την έκδοση των κειμένων ολοκληρώθηκαν οι φετινές εργασίες συντονισμού της πολιτικής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Για ορισμένα άλλα καθήκοντα, όπως η οριστικοποίηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020 θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Μετά την πρόοδο που σημειώθηκε επί δανικής Προεδρίας του Συμβουλίου, οι διαπραγματεύσεις εισέρχονται πλέον το φθινόπωρο σε τελικό στάδιο. Στόχος είναι να επιτευχθεί συμφωνία έως τα τέλη του έτους επί του ΠΔΠ και να ακολουθήσει ταχεία έγκριση όλων των σχετικών νομοθετικών κειμένων. 

Όπως υπογράμμισε τον Ιούνιο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, «το ΠΔΠ θα πρέπει να υιοθετηθεί πριν το τέλος του 2012. Πρόκειται για ουσιαστικό ζήτημα, επειδή αφορά όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές επί όλων των θεμάτων».