Έρχονται πρόστιμα προς ηλεκτρονικά καταστήματα για αναγραφή χημικών ουσιών

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ανακοίνωσε ότι μετά από πρόσφατους ελέγχους που έγιναν σε ηλεκτρονικά καταστήματα που διαθέτουν χημικά προϊόντα στην κυπριακή αγορά (όπως υπεραγορές και καταστήματα DIY) έχουν διαπιστωθεί υψηλά ποσοστά μη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της νομοθεσίας για αναγραφή κειμένου που να περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα του προϊόντος, όπως ακριβώς αναγράφονται στην επισήμανσή (ετικέτα) του.

Σε ανακοίνωσή του, που αναμεταδίδει το ΓΤΠ, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προσθέτει ότι προτίθεται να διεξαγάγει νέα εκστρατεία ελέγχου και ενημερώνει τους εμπλεκόμενους ότι, σε περίπτωση που εντοπιστούν ηλεκτρονικές διαφημίσεις, ή ιστοσελίδες ηλεκτρονικών καταστημάτων ή προμηθευτών που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, τότε θα προχωρεί σε επιβολή διοικητικού προστίμου.

Το Τμήμα σημειώνει ότι αρκετά από αυτά τα χημικά προϊόντα περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες και ως εκ τούτου, ο καθένας που αγοράζει χημικά προϊόντα, είτε από φυσικό, είτε από ηλεκτρονικό κατάστημα, θα πρέπει να διαβάζει προσεκτικά την ετικέτα των προϊόντων και τις οδηγίες για την ασφαλή τους χρήση και συνεπώς για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο οι πληροφορίες που αφορούν στους κινδύνους του κάθε χημικού προϊόντος να παρέχονται στον αγοραστή άμεσα και με ευκρίνεια πριν από την ολοκλήρωση οποιασδήποτε αγοράς, ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για να αποφεύγονται οι αρνητικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Ειδικότερα διευκρινίζει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αρ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία (Κανονισμός CLP), η παροχή των πληροφοριών που αφορούν στα χημικά προϊόντα σε μια ηλεκτρονική διαφήμιση μπορεί να γίνει είτε με εμφάνιση φωτογραφίας της συσκευασίας του προϊόντος και δυνατότητα μεγέθυνσης της ετικέτας του, ή /και με αναγραφή κειμένου που να περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα του προϊόντος, όπως ακριβώς αναγράφονται στην επισήμανσή (ετικέτα) του.

Επομένως, αναφέρει περαιτέρω, οι ιστοσελίδες των ηλεκτρονικών καταστημάτων ή οι διαφημίσεις χημικών προϊόντων που παρέχουν τη δυνατότητα αγοράς τους εξ’ αποστάσεως (όχι απευθείας από το ράφι καταστήματος), θα πρέπει να σχεδιάζονται κατάλληλα και να περιλαμβάνουν κείμενο με τις πληροφορίες που απαιτούνται όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω. Επιπρόσθετα, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να παρέχονται και στην ελληνική γλώσσα.

Προσθέτει ότι το κοινό μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος, καθώς και στο σχετικό έντυπο, ενώ για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405611 και 22405609.

πηγή: OMEGALIVE