Έτος πολιτών το 2013


 

Μετά από συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που εγκρίθηκε τη Δευτέρα από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του ΕΚ. Στη διάρκεια του επόμενου Έτους θα οργανωθούν εκδηλώσεις με σκοπό τη διαφώτιση γύρω από  τα δικαιώματα των πολιτών που αποφασίζουν να  ζήσουν σε ένα άλλο κράτος μέλος, πιο συγκεκριμένα σε φοιτητές, εργαζόμενους, επιχειρηματίες και συνταξιούχους.

Κάθε πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση απολαμβάνει ένα σύνολο δικαιωμάτων που καθορίζουν οι Συνθήκες της  ΕΕ, περιλαμβανομένου του δικαιώματος της ελεύθερης διακίνησης και κατοικίας σε κάποιο άλλο κράτος μέλος, το δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας σε Ευρωπαϊκές και τοπικές εκλογές και το δικαίωμα της καταχώρησης αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά συχνά οι πολίτες της ΕΕ δε γνωρίζουν τα δικαιώματά τους αυτά . Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να ορίσει το 2013 ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών ώστε να ενημερώσει το κοινό, αλλά ειδικά τους νέους ανθρώπους, σχετικά με το πώς μπορούν να επωφεληθούν από αυτά.

“Αυτό δίνει νέα ώθηση στη συζήτηση σχετικά με την ευρωπαϊκή  ιθαγένεια σε περιόδους οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης και τοποθετεί στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας την ενημερωμένη και αποτελεσματική εφαρμογή όλων των δικαιωμάτων που έχουν σχέση με αυτή”, σχολίασε η εισηγήτρια του ΕΚ Αντιγόνη Παπαδοπούλου (S&D, Κύπρος) μετά την υιοθέτηση της Έκθεσης της με 45 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 2 αποχές.

“Η συμμετοχική δημοκρατία είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, ειδικά από το πρίσμα των επερχόμενων Ευρωεκλογών το 2014.  Οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να πλήρως ενήμεροι και να απολαμβάνουν, χωρίς διακρίσεις, το ευρύ φάσμα των  δικαιωμάτων που τους παρέχει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ”, πρόσθεσε.

Οι δραστηριότητες που θα οργανωθούν από το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών θα εστιάσουν στην εξήγηση των δικαιωμάτων που συνδέονται με την μετακίνηση και τη διαβίωση σε άλλες χώρες της ΕΕ, όπως είναι η αναγνώριση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων, τα δικαιώματα των επιβατών και των καταναλωτών, η πρόσβαση σε διασυνοριακή ιατρική περίθαλψη και κοινωνική ασφάλιση και οι ευκαιρίες, όπως το πρόγραμμα Erasmus, που δίνει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να σπουδάσουν στο εξωτερικό.

Οι εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του Έτους θα περιλαμβάνουν ομιλίες, συνέδρια και εκπαίδευση και εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Θα δημιουργηθούν επίσης  πλατφόρμες  για τις αρχές σε Ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς και  την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών για να μοιραστούν την εμπειρία τους.

Σημείωμα:

Οι συνθήκες της ΕΕ παρέχουν έναν αριθμό δικαιωμάτων σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη, συμπεριλαμβανόμενων:

• την ελεύθερη διακίνηση σε όλα τα κράτη μέλη και την ελεύθερη διαβίωση σε οποιοδήποτε κράτος μέλος,

• τη δυνατότητα ψήφου και υποψηφιότητας στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τοπικής αυτοδιοίκησης στην χώρα κατοικίας του/της, όπως ακριβώς και οι υπήκοοι αυτού του κράτους,

• τη δυνατότητα αίτησης στην Κομισιόν να προτείνει νομοθεσία (στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας των Πολιτών)

• την προστασία από διπλωματικές ή προξενικές αρχές οποιουδήποτε κράτους μέλους σε χώρα εκτός της ΕΕ στην οποία η χώρα του/της δεν εκπροσωπείται, όπως ακριβώς και οι υπήκοοι αυτού του κράτους  μέλους

• την δυνατότητα αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την αίτηση επανόρθωσης από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και να επικοινωνήσει με θεσμούς της Ένωσης, όπως επίσης και μια σειρά δικαιωμάτων σε τομείς όπως η ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, η προστασία του καταναλωτή και της δημόσιας υγείας, ισότιμες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση, και πρόσβαση στην εργασία και την κοινωνική προστασία.

03.09.2012

Υπό την προεδρία: Juan Fernando López Aguilar (Σ&Δ, Ισπανία)

Διαδικασία: Συναπόφαση (Πρώτη-ανάγνωση)

Ψήφος στην Ολομέλεια: Οκτώβριο

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Catch up via Video on Demand (VoD)

Profile of Rapporteur Antigoni Papadopoulou (S&D, CY)

Text agreed by Parliament and Council

Procedure file