Ιδιωτικά νοσηλευτήρια/ΓεΣΥ: Θα αμείβονται με ποιοτικά κριτήρια

Τι αλλάζει – Ποιοι οι στόχοι του ΟΑΥ και ποια είναι τα κριτήρια που μπαίνουν στην εξίσωση

Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα αμείβονται τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια στο ΓεΣΥ ετοιμάζει ο ΟΑΥ.

Τις τελευταίες ημέρες, έχουν εντατικοποιηθεί οι προσπάθειες από πλευράς του Οργανισμού ώστε η τελική πρόταση που αφορά το νέο πλαίσιο αμοιβή να φτάσει στα χέρια των νοσηλευτηρίων το αργότερο μέχρι την πρώτη εβδομάδα Φεβρουαρίου.

Αυτό που εκκρεμεί τη δεδομένη στιγμή, είναι να οριστικοποιηθούν οι οικονομικοί παράμετροι της πρότασης. Εφόσον τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια παραλάβουν και μελετήσουν την πρόταση, ο ΟΑΥ θα ξεκινήσει νέο κύκλο διαβουλεύσεων.

Πάντως από πλευράς ΟΑΥ έχουν θέσει ως στόχο την υπογραφή της συμφωνίας με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια μέχρι 1η Μαρτίου 2023. 

Σημειώνεται πως η συμφωνία που υπέγραψαν το 2020 ιδιωτικά νοσηλευτήρια-ΟΑΥ ολοκληρώθηκε με το τέλος του 2022. Σε περίπτωση που δεν υπογραφεί νέα συμφωνία τότε η υφιστάμενη συμφωνία ανανεώνεται αυτόματα για άλλους 6 μήνες, μέχρι να υπογραφεί νέα.

Τι αλλάζει και ποιοι οι στόχοι

Αυτό που αλλάζει είναι η προσθήκη ποιοτικών κριτηρίων βάσει των οποίων θα γίνεται και η αποζημίωση των νοσηλευτηρίων.

Η OffsiteNews εξασφάλισε την πρόταση ΟΑΥ, η οποία έχει ως στόχο να:

▪ Να σμικρύνει τυχόν υπερβολικές διαφορές στις αμοιβές (ίδιας πράξης) μεταξύ νοσηλευτηρίων.

▪ Να εισαγάγει ποιοτικά κριτήρια ώστε να προαχθεί η ποιότητα και να αναδείξει συγκριτικά πλεονεκτήματα μεταξύ των νοσηλευτηρίων.

▪ Να δώσει κίνητρο στα νοσηλευτήρια να επιλέγουν τα δύσκολα περιστατικά καθώς και τα παθολογικά.

▪ Να επιβραβεύει τα νοσηλευτήρια τα οποία παράγουν περισσότερο (money follows the patient).

▪ Να προάγει τον υγιή ανταγωνισμό και παράλληλα να λειτουργεί με τρόπο που να μην τίθεται σε κίνδυνο ο σφαιρικός προϋπολογισμός.

▪ Να καθορίζει το πλαίσιο ένταξης των νέων νοσηλευτηρίων στο Σύστημα, ενόψει και των εξαγγελιών για δημιουργία νέων μεγάλων Νοσηλευτηρίων.

Οι 4 πυλώνες

Όπως αναφέρει η πρόταση, τα βασικά μέρη που επηρεάζουν τον καθορισμό της αμοιβής των νοσηλευτηρίων είναι τα εξής:

1. Βαρύτητες πράξεων καταλόγου CY – DRG (Diagnostic Related

Groups)

2. Κατάλογος Ζ αναλωσίμων

3. Base Rate νοσηλευτηρίου

3. Αριθμός μονάδων νοσηλευτηρίου (Casemix)

Συγκεκριμένα ο κατάλογος CY – DRG αναθεωρήθηκε στη βάση πιο πρόσφατης εκδοχής του καταλόγου G – DRG (2018). O νέος κατάλογος έχει πολύ μεγαλύτερο αριθμό διεργασιών δίνοντας τη δυνατότητα να γίνεται πιο ακριβής κωδικοποίηση. Επίσης επαναξιολογούνται οι βαρύτητες του κάθε DRG, ώστε να διορθωθούν τυχόν αρχικές αστοχίες και δίνεται έμφαση στην αύξηση των βαρυτήτων για τα παθολογικά περιστατικά.

Για τον Κατάλογος Ζ αναλωσίμων, αυτός επαναξαλογείται συνεχώς και πρόσφατα αφαιρέθηκε και αριθμός αναλωσίμων.

Παράλληλα, με τη νέα πρόταση το κάθε νοσηλευτήριο, υφιστάμενο ή νέο, θα έχει δύο αντί ένα base rate, ένα για τα μη εξειδικευμένα περιστατικά και ένα για τα εξειδικευμένα. Όλα τα νοσηλευτήρια θα ξεκινούν από την ίδια βάση. Το base rate για τα εξειδικευμένα περιστατικά θα έχει διαφορά από το αντίστοιχο base rate για τα μη εξειδικευμένα, έτσι ώστε να αντανακλάται η μεγαλύτερη πολυπλοκότητα/σοβαρότητα τους καθώς και οι οι πόροι που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση τους.

Τα νοσηλευτήρια μέσω των ποιοτικών κριτηρίων θα μπορούν να αυξήσουν τα δύο base rates τους κατά περίπου 25% – 30%1 (σήμερα η διαφορά μεταξύ των διαφορετικών base rates των νοσηλευτηρίων, πριν την εφαρμογή των εκπτωτικών δεικτών, φθάνει το 53%).

Ποια είναι τα ποιοτικά κριτήρια

Τα βασικά ποιοτικά κριτήρια αφορούν τα εξής:

▪ Κατηγορία που εμπίπτει ένα νοσηλευτήριο στη βάση των υποδομών του π.χ. μονάδα εντατικής νοσηλείας, αριθμό ειδικοτήτων, διαθεσιμότητα συγκεκριμένων υποδομών κλπ. – ενδεικτική βαρύτητα Χ%

▪ Διαπίστευση – ενδεικτική βαρύτητα Χ%

▪ Σωστή συμπλήρωση εξιτηρίου – ενδεικτική βαρύτητα Χ%

▪ Ικανοποίηση ασθενών μέσω ερωτηματολογίου – ενδεικτική βαρύτητα Χ%

▪ Μέσος όρος ηλικίας ασθενών – ενδεικτική βαρύτητα Χ%

▪ % ασθενών με μεγάλη συννοσηρότητα – ενδεικτική βαρύτητα Χ%

▪ % ασθενών άνω των 80 ετών – ενδεικτική βαρύτητα Χ%

▪ % παθολογικών πράξεων σε σχέση με τις επεμβατικές πράξεις – ενδεικτική βαρύτητα Χ%

▪ Παροχή επιπλέον πληροφορίων (reporting) – ενδεικτική βαρύτητα Χ%

▪ Μονάδα διάλυσης φαρμάκων – ενδεικτική βαρύτητα Χ%

 Σωστή κωδικοποίηση περιστατικών – ενδεικτική βαρύτητα Χ%

▪ Επιτροπή φαρμάκων – ενδεικτική βαρύτητα Χ%

▪ Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων – ενδεικτική βαρύτητα Χ%

▪ Δημόσια Υγεία – ενδεικτική βαρύτητα Χ%

Τονίζεται πως στο σύνολο τους θα πρέπει να δίνουν το 100%, δηλαδή ένα νοσηλευτήριο που θα ικανοποιεί πλήρως όλα τα κριτήρια θα λαμβάνει το 100% της μέγιστης δυνατής αύξησης στο base rate, η οποία όπως προαναφέρθηκε θα είναι γύρω στο 25% – 30%.

Όσα θα ισχύουν για εξειδικευμένα και μη Εξειδικευμένα περιστατικά

Ο συνολικός αριθμός μονάδων που θα διαθέτει ο Οργανισμός για εξειδικευμένα περιστατικά δεν θα κατανέμεται ανά νοσηλευτήριο, αλλά στη βάση των πραγματικών στοιχείων των προηγούμενων ετών (2021 – 2022) θα καθοριστεί ένας κοινός προϋπολογισμός για όλα τα νοσηλευτήρια ο οποίος θα επιμερίζεται σε υποκατηγορίες π.χ στη βάση κάθε MDC (Major Diagnostic Categories) ξεχωριστά. Συνεπώς το κάθε νοσηλευτήριο θα μπορεί απρόσκοπτα να συμμετέχει στους κοινούς προϋπολογισμούς ανάλογα με την εργασία που θα παράγει.

Ο εν λόγω κοινός ετήσιος προϋπολογισμός και ο συνολικός αριθμός μονάδων για τα εξειδικευμένα περιστατικά θα κατανέμεται στους 12 μήνες του έτους. Κάθε μήνα, σε περίπτωση συνολικής υπέρβασης των μονάδων θα υπάρχει η ανάλογη ποσοστιαία μείωση στο base rate για τα εξειδικευμένα περιστατικά της συγκεκριμένης κατηγορίας MDC κάθε νοσηλευτηρίου (η ίδια ποσοστιαία μείωση θα εφαρμόζεται για όλα τα νοσηλευτήρια) έτσι ώστε να διατηρηθεί η σφαιρικότητα του προϋπολογισμού.

Για τα μη εξειδικευμένα περιστατικά το κάθε νοσηλευτήριο θα έχει ένα συμφωνημένο αριθμό μονάδων. Η παραγωγή του μέχρι το συγκεκριμένο αριθμό θα αμείβεται με το καθορισμένο base rate για τα μη εξειδικευμένα περιστατικά του κάθε νοσηλευτηρίου, ενώ τυχόν υπέρβαση των μονάδων του νοσηλευτηρίου θα συνεπάγεται την εφαρμογή εκπτωτικών δεικτών για το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο.

Εκείνο που διαφοροποιείται στη νέα πρόταση σε σχέση με την υφιστάμενη για τις μη εξειδικευμένες πράξεις είναι ο τερματισμός της στατικότητας των μονάδων του κάθε νοσηλευτηρίου. Οι μονάδες του κάθε νοσηλευτηρίου θα καθορίζονται στη βάση δύο παραμέτρων. Η μια παράμετρος θα προκύπτει από τις δυνατότητες του νοσηλευτηρίου ως εξής:

1

Η δεύτερη παράμετρος θα λαμβάνει υπόψη το ποσοστό συμμετοχής του κάθε νοσηλευτηρίου στην πραγματική παραγωγή της προηγούμενης ή των προηγούμενων ετών (για νέο νοσηλευτήριο θα λογίζεται ένας προκαθορισμένος ελάχιστος αριθμός μονάδων, ανάλογα με την κατηγορία που θα εμπίπτει tier 1, tier 2, tier 3, αφού δεν υπάρχει προηγούμενο παραγωγής).

Το ποσοστό αυτό θα εφαρμόζεται στο συνολικό αριθμό συμφωνημένων μονάδων της ενδονοσοκομειακής φροντίδας για μη εξειδικευμένα περιστατικά το οποίο προτίθεται να διαθέσει ο Οργανισμός για το έτος. Η βαρύτητα συμμετοχής των δύο πιο πάνω παραμέτρων στο συνυπολογισμό των συμφωνημένων μονάδων ανά νοσηλευτήριο θα κυμανθεί γύρω στο 60% (δυνατότητες): 40% (παραγωγή).

Για αποφυγή μεγάλων διακυμάνσεων στην κατανομή των μονάδων καθορίζονται μέγιστα ποσοστά αποκλίσεων από έτος σε έτος τα οποία ενδεικτικά θα είναι ως εξής:

2

Ταυτόχρονα, για νέο νοσηλευτήριο, δεν εφαρμόζεται για το πρώτο χρόνο συμμετοχής στο σύστημα.

Πάντως, όπως μας λέχθηκε από τον Οργανισμό, τα πιο πάνω είναι το αρχικό πλαίσιο που τέθηκε προς συζήτηση, χωρίς αυτό να αποκλείει να υπάρξουν διαφοροποιήσεις μέχρι να οριστικοποιηθεί και συμφωνηθεί το τελικό πλαίσιο.

πηγή: Offsite (Της Κωνσταντίνας Χατζηανδρέα)