Κατσάδιασμα ΕΕ στην Κύπρο για πλημύρες-Δεν παρέδωσαν τους χάρτες επικινδυνότητας

Τις υποθέσεις παράβασης του ενωσιακού δικαίου από την Κύπρο, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια της τακτικής συνεδρίας που μελέτησε τους φακέλους των κρατών μελών και πλέον κινεί νομική διαδικασία όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία. 

Οι εν λόγω αποφάσεις, καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 107 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Σε ότι αφορά την Κύπρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόπισε παράβαση του Ενωσιακού Δικαίου αφού μέχρι σήμερα δεν παρείχε επικαιροποιημένους χάρτες κινδύνων πλημμύρας.

Η Επιτροπή καλεί την Κύπρο και άλλα πέντε ευρωπαϊκά κράτη να επικαιροποιήσουν τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνων πλημμύρας, όπως απαιτείται από την οδηγία για τις πλημμύρες.

Σημειώνεται ότι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας θα πρέπει να καλύπτουν τις γεωγραφικές περιοχές που θα μπορούσαν να πλημμυρίσουν, ενώ οι χάρτες κινδύνων πλημμύρας δείχνουν τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με αυτά τα σενάρια πλημμύρας. Οι εν λόγω χάρτες αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσθέτει στην ανακοίνωση της πως, οι φετινές πλημμύρες στη Βουλγαρία και οι καταστροφικές πλημμύρες στη Γερμανία και το Βέλγιο τον Ιούλιο του 2021 καταδεικνύουν τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία που έχει η αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Οι πλημμύρες μπορούν επίσης να απελευθερώσουν ρύπους που είναι αποθηκευμένοι στο έδαφος και να τους εξαπλώσουν σε ακόμη μεγαλύτερη ακτίνα.

Τα κράτη μέλη, υποδεικνύει η Επιτροπή, όφειλαν να κοινοποιήσουν έως τις 22 Μαρτίου 2020 τις επικαιροποιήσεις που πραγματοποίησαν στους πρώτους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνου πλημμύρας. Στόχος είναι να διατηρηθεί η καταλληλότητα των χαρτών για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού τους και να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα.

Τον Φεβρουάριο του 2022 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία, στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στη Λιθουανία, στη Ρουμανία και στη Σλοβακία, καθώς δεν είχε λάβει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία. Τα εν λόγω έξι κράτη μέλη εξακολουθούν να μην έχουν εγκρίνει επικαιροποιημένους χάρτες. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στα εν λόγω έξι κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ίδια ώρα η Επιτροπή κάλεσε την Κύπρο και άλλες επτά χώρες της Ένωσης να κοινοποιήσουν τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κανόνων για την απόσπαση οδηγών

Η Επιτροπή απέστειλε σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στα κράτη, επειδή δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών. Οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν ότι οι αποσπασμένοι οδηγοί λαμβάνουν τις αποδοχές του κράτους μέλους υποδοχής για την περίοδο της απόσπασής τους.

Προβλέπουν επίσης κλειστό κατάλογο διοικητικών απαιτήσεων για τις εταιρείες που αποσπούν οδηγούς σε άλλο κράτος μέλος, και εναρμονίζουν τα μέτρα επιθεώρησης σε ολόκληρη την ΕΕ. Η προθεσμία που είχαν τα κράτη μέλη για να κοινοποιήσουν τα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο ήταν η 2 Φεβρουαρίου 2022.

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στα εν λόγω οκτώ κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Εάν δεν υπάρξει πλήρης κοινοποίηση όλων των εθνικών μέτρων μεταφοράς, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις εν λόγω υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε όπως περατώσει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου και άλλων δύο κρατών-μελών, λόγω μη κοινοποίησης των εθνικών μέτρων για τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο της οδηγίαςτου Συμβουλίου για τους μηχανισμούς επίλυσης φορολογικών διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και των εθνικών μέτρων για τη μεταφορά της οδηγίας του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και της οδηγίας του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2017, για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες. Η απόφαση λαμβάνεται μετά την πλήρη κοινοποίηση των αντίστοιχων εθνικών μέτρων μεταφοράς από τα οικεία κράτη μέλη.

πηγή: Reporter