Κίνητρα για 500 διατηρητέες οικοδομές στην εντός των τειχών Λευκωσία

Τη δυνατότητα ενίσχυσης και αναζωογόνησης της περιοχής της εντός των τειχών Λευκωσίας, δίνουν τα πολεοδομικά κίνητρα και ρυθμίσεις, τα οποία σχετίζονται με την κήρυξη 500 αξιόλογων οικοδομών σε διατηρητέες.

Τα κίνητρα, τα οποία εντάσσονται στο σχέδιο δράσης για αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

  • Αύξηση του μέγιστου χαρισμένου συντελεστή για διατηρητέες οικοδομές από 50% σε 70% για την επόμενη πενταετία.
  • Αύξηση κατά 0.40 : 1 του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης για όλες τις διατηρητέες οικοδομές προς μεταφορά, για την επόμενη πενταετία.
  • Τη διατήρηση του εγκεκριμένου συντελεστή δόμησης σε περίπτωση κατεδάφισης και αντικατάστασης ενός µη αξιόλογου γερασμένου κτηρίου µε μία επιτρεπόμενη από το σχέδιο περιοχής χρήση. Προϋπόθεση, η νέα ανάπτυξη να υλοποιηθεί εντός τεσσάρων ετών από τη χορήγηση της πολεοδομικής άδειας. Γερασμένο κτήριο, θεωρείται αυτό που ανεγέρθηκε πριν το 1960 και του οποίου η συντήρηση ή αποκατάσταση κρίνεται µη βιώσιμη και οικονομικά ασύμφορη.
  • Αύξηση σε ποσοστό 10% του ποσοστού κάλυψης εκεί και όπου συντελείται μία συνολική αποκατάσταση μίας αξιόλογης οικοδομής, όταν αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει ένταξη σύγχρονων προνοιών εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Εξαίρεση ή/και μείωση των απαιτήσεων υπόδειξης χώρων στάθμευσης.
lefkosiametra2

Το κίνητρο, το οποίο θα ισχύσει μέχρι το 2026 προνοεί εξαίρεση απαίτησης για υπόδειξη χώρων στάθμευσης για νέες επιτρεπόμενες αναπτύξεις που προέρχονται από αποκατάσταση ή/και επαναχρησιμοποίηση οικοδομών, αλλά και νέες οικοδομές στις πεζοδρομοποιημένες περιοχές.

lefkosiametra3

Εξάλλου, μείωση απαιτήσεων για χώρους στάθμευσης μέχρι και σε ποσοστό 60%, προτείνεται για τις υφιστάμενες οικοδομές.

Τέλος, αναφορικά πάντα με τους χώρους στάθμευσης, μειώνεται το τίμημα της εξαγοράς τους κατά 70%.

πηγή: ΙnBusiness News