ΚΥΠΡΟΣ: Κονδύλι €190 χιλ. στον Φορέα για την πρόληψη και την καταπολέμηση βίας κατά των γυναικών

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σχέδιο Χορηγιών του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών για την Επιχορήγηση Προγραμμάτων και Δράσεων στον τομέα Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών, για την περίοδο 2023-2028.

Ο Εθνικός Συντονιστικός Φορέας για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, η σύσταση και η λειτουργία του οποία αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2022, έχει την ευθύνη για τον συντονισμό, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών Βίας κατά των Γυναικών σε Εθνικό επίπεδο.

Ο Εθνικός Συντονιστικός Φορέας για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών προχώρησε στον καταρτισμό ειδικού Σχεδίου Χορηγιών, το οποίο θα έχει ισχύ για τη χρονική περίοδο 2023-2028, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να επιχορηγεί Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας που περιέχονται στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Το Σχέδιο Χορηγιών για Προγράμματα/Δράσεις, θέτει τα κριτήρια και καθορίζει τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες ως σωματεία ή ιδρύματα, αλλά και οποιοσδήποτε άλλος φορέας ή φυσικό πρόσωπο δικαιούται να λάβει επιχορήγηση για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που προάγουν τους σκοπούς της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, της Εθνικής Στρατηγικής και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 2023-2028 και των εκάστοτε πολιτικών και προτεραιοτήτων στον τομέα πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών.

Η αναμενόμενη δαπάνη για το έτος 2023 θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών. Ο προϋπολογισμός του Συντονιστικού Φορέα ανέρχεται για το έτος 2023 σε €190.000, εκ των οποίων ποσό ύψους €35.000 θα διατεθεί για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων της Εθνικής Στρατηγικής και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 2023-2028. Σημειώνεται ότι, στον Προϋπολογισμό του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για τα έτη 2024-2026, έχει γίνει ανάλογη πρόβλεψη και έχει συμπεριληφθεί ποσό ύψους €60.000 κατ’ έτος, για την επιχορήγηση προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας.