Λαϊκή: Φιλί ζωής από Κομισιόν

Η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα (13/9) ότι ενέκρινε προσωρινά την ανακεφαλαιοποίηση διάσωσης ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, την οποία η Κύπρος χορήγησε στη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου προς χάριν της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο συνάδει με τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο και περιλαμβάνει διασφαλίσεις για την ελαχιστοποίηση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Το εν λόγω μέτρο κρατικής στήριξης εγκρίνεται για περίοδο έξι μηνών, ενώ οι αρχές της Κύπρου ανέλαβαν τη δέσμευση να υποβάλουν, εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, σχέδιο αναδιάρθρωσης της τράπεζας. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα λάβει τελική απόφαση με γνώμονα το περιεχόμενο του σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, προκειμένου να εκπληρώσει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), η Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου εξέδωσε νέες μετοχές ύψους 1,8 δισεκ. ευρώ, για τις οποίες η Κύπρος προέβη σε έκδοση δικαιωμάτων εγγραφής τον Μάιο του 2012. Κατ’ ουσία, η Κύπρος δεσμεύτηκε να αποκτήσει τις τυχόν νέες μετοχές, οι οποίες δεν θα αγορασθούν από το ευρύ κοινό ή από τους υφιστάμενους μετόχους. Στα τέλη Ιουνίου του 2012, ιδιώτες επενδυτές είχαν προβεί σε προεγγραφή για μηδαμινά ποσά των προσφερόμενων μετοχών, με αποτέλεσμα οι νέες μετοχές να περιέλθουν στο Δημόσιο, το οποίο, με τον τρόπο αυτό, απέκτησε την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Το Δημόσιο πλήρωσε την τράπεζα με τη μεταβίβαση σε αυτήν κρατικών ομολόγων δωδεκάμηνης διάρκειας, τα οποία υπόκεινται σε ανανέωση επί μία πενταετία, αναφέρει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η έκδοση των μετοχών εντάσσεται στις ενέργειες της τράπεζας οι οποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του κεφαλαιακού της ελλείμματος, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας της ΕΑΤ στα τέλη Ιουνίου του 2012, οι οποίες εκτιμήθηκαν συνολικά σε 2,5 δισεκ. ευρώ. Η Λαϊκή Τράπεζα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος τραπεζικός οργανισμός της χώρας και τυχόν αδυναμία πληρωμής ή τεχνική αφερεγγυότητα από μέρους της θα προκαλούσε σοβαρή διαταραχή στην κυπριακή οικονομία. Η Επιτροπή διαπίστωσε ακόμη ότι οι νέες μετοχές εκδόθηκαν έναντι αρκούντως χαμηλού τιμήματος, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Η Επιτροπή θα εκδώσει τελική απόφαση επί της ανακεφαλαιοποίησης στο πλαίσιο της αξιολόγησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης της τράπεζας.Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.34827 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού μόλις διευθετηθούν όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με το απόρρητο.

Πηγή ΚΥΠΕ