Μείωση ρυθμού ανάπτυξης και αύξηση πληθωρισμού και ανεργίας

Της Αλεξίας Καφετζή

«Καμπανάκι» για την πορεία της κυπριακής οικονομίας χτυπούν τα στοιχεία

Καμπανάκι για την πορεία της κυπριακής οικονομίας χτυπούν τα στοιχεία, τα οποία ανακοινώθηκαν χθες από τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένω­σης, αφού δείχνουν μείωση του ρυθ­μού ανάπτυξης, αλλά και αύξηση του πληθωρισμού και της ανεργίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στα­τιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, το 2023 ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας σε πραγματικούς όρους (μετρήσεις όγκου) υποχώρησε στο 2,5% σε σύ­γκριση με 5,1% το προηγούμενο έτος.

Την ίδια ώρα, στοιχεία της Ευ­ρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία επίσης δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα δείχνουν ότι τον Φε­βρουάριο ο πληθωρισμός (Εναρμο­νισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλω­τή – ΕνΔΤΚ) αυξήθηκε στην Κύπρο και έφτασε στο 2,2%, σε σύγκριση με 2,1% τον προηγούμενο μήνα και 1,9% τον Δεκέμβριο του 2023. Δη­λαδή, παρατηρείται αυξητική τάση. Αντίθετα, τα στοιχεία για τις χώρες της ευρωζώνης για την ίδια περίοδο δείχνουν ότι ο πληθωρισμός βρίσκε­ται σε πτωτική τάση στις υπόλοιπες χώρες (2,6% τον Φεβρουάριο ένα­ντι 2,8% τον προηγούμενο μήνα και 2,9% τον Δεκέμβριο του 2023).

Σύμφωνα με τον διαλογο, το πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι τα στοιχεία δείχνουν παράλληλη αύξηση της ανεργίας. Πιο συγκεκρι­μένα, με βάση δεύτερη έκθεση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσί­ας, η οποία επίσης δόθηκε χθες στη δημοσιότητα τον Ιανουάριο 2024 το ποσοστό της ανεργίας (με βάση επο­χικά διορθωμένα στοιχεία) ανήλθε στο 6,7%, σε σύγκριση με 6,3% τον προηγούμενο μήνα. Σημειώνεται μάλιστα ότι ο αριθμός των ανέργων έφτασε στα 33 χιλιάδες πρόσωπα, σε σύγκριση με 31 χιλιάδες τον προη­γούμενο μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι η Κεντρική Τρά­πεζα την Πέμπτη ανακοίνωσε την προς τα κάτω αναθεώρηση των προ­βλέψεών της για την ανάπτυξη, τόσο για το 2023 (2,2%, σε σχέση με 5,1% το 2022), όσο και για την περίοδο 2024-2026 (2,6%, 3,1% και 3,2%, αντίστοιχα). Σημείωσε επίσης ότι «ο αναμενόμενος χαμηλότερος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ οφείλεται στον αντίκτυπο από τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή». Αναφέρεται επίσης ότι «οι οικονομικές συνέπειες της σύγκρου­σης στη Μέση Ανατολή παραμένουν ακόμα αβέβαιες, αφού οι τελικές επι­πτώσεις θα εξαρτηθούν από τη διάρ­κεια και πιθανή επέκτασή της».

Σύμφωνα με την έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2023 οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», «Κα­τασκευές», «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνη­των οχημάτων και Μοτοσικλετών», «Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες», «Ενημέρωση και Επικοινωνία» και «Μεταφορά και Αποθήκευση».