Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου συνολικής δυναμικότητας 72MW εντός των διοικητικών ορίων των κοινοτήτων Κοκκινοτριμιθιάς και Ακακίου

Αυτούσια η ανακοίνωση

Διά της παρούσης, η I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd εκ μέρους του Κύριου του Έργου (AGM Solar Power Limited και AGM Lightpower Limited) σας ενημερώνει για την
πρόθεση κατασκευής Φωτοβολταϊκού Πάρκου συνολικής δυναμικότητας 72MW εντός των
διοικητικών ορίων των κοινοτήτων Κοκκινοτριμιθιάς και Ακακίου.

Στα πλαίσια της γνωμοδότησης της Περιβαλλοντικής Αρχής αναφορικά με το υπό εξέταση
έργο, η I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd έχει εκπονήσει Μελέτη Εκτίμησης
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ). Στην ΜΕΕΠ παρουσιάζεται αναλυτικά το υπό εξέταση
έργο και τα χαρακτηριστικά κατασκευής και λειτουργίας του, το βιοτικό, αβιοτικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, καθώς επίσης και η εκτίμηση των επιπτώσεων στο
περιβάλλον και τα μέτρα που προτείνονται προς μετριασμό τους.

Για την εφαρμογή του άρθρου 26 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018, ο Κύριος του Έργου πρέπει να ενημερώσει και να δώσει την δυνατότητα στην ενδιαφερόμενη αρχή τοπικής διοίκησης και το κοινό να υποβάλουν σχόλια και προτάσεις για τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον.

Προς τον σκοπό αυτό, και για αποτελεσματικότερη ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού η
ΜΕΕΠ θα είναι διαθέσιμη έως την Κυριακή 11/12/2022 ως ακολούθως:

• Η πλήρης ΜΕΕΠ θα βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ακόλουθη ιστοσελίδα
http://iaco.synology.me:5000/sharing/32Srmt4kh.

• Η Έκθεση Πληροφοριών για σκοπούς δημόσιας παρουσίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του
εδαφίου (7) του άρθρου 26 του περί της περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων από Ορισμένα
Έργα Νόμου 127(Ι)/2018, θα βρίσκεται σε έντυπη μορφή στα γραφεία των Κοινοτικών
Συμβουλίων Ακακίου και Κοκκινοτριμιθιάς.

Οποιαδήποτε σχόλια επί της μελέτης μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή μέσω φαξ στο 22519904, εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος.

Θα είμαστε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινήσεις.

Η Ομάδα Μελέτης
I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd