Νέες επιδοτήσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας

Tα μέτρα εντάσσονται σε τέσσερις βασικούς άξονες και θα αρχίσουν να υλοποιούνται τον Ιανουάριο του 2014.

1) Ίδρυση Ταμείου Επιχειρηματικότητας το οποίο θα παρέχει χρηματοδότηση στις εμπορικές τράπεζες, για να μπορούν να παραχωρούν δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ανταγωνιστικά επιτόκια. Τα κριτήρια και οι όροι παραχώρησης των δανείων καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με πλήρη διαφάνεια. Συνολικά θα διατεθούν 300 εκατομμύρια ευρώ.

2) Θα επιχορηγηθεί η απασχόληση σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που απασχολούν από ένα έως τέσσερα άτομα. Συγκεκριμένα, χίλιες επιχειρήσεις θα λάβουν επιχορήγηση κατά 70% του μισθολογικού κόστους ενός υφιστάμενου υπαλλήλου. Το κόστος του σχεδίου θα ανέλθει στα 7 εκατομμύρια ευρώ

3) Σε επιχειρήσεις που απασχολούν από ένα έως σαράντα εννέα άτομα θα τοποθετηθούν χίλιοι άνεργοι που λαμβάνουν επίδομα και ο μισθός τους θα επιδοτείται κατά το ήμισυ από το κράτος για περίοδο 6 μηνών και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη απασχόληση του εργαζόμενου για δύο μήνες.

4) Σχέδια απόκτησης εργασιακής πείρας σε πτυχιούχους και απόφοιτους μέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για έξι μήνες και μετά το τέλος της περιόδου θα τους απονεμηθεί πιστοποιητικό.

5) Έκτακτο σχέδιο κατάρτισης εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά τη χειμερινή περίοδο. Στους εργαζόμενους θα καταβάλλεται από τον εργοδότη επίδομα ισόποσο με το μισθό, όπως εάν ευρίσκοντο σε πλήρη απασχόληση. Η κυβέρνηση θα συμμετέχει με την παροχή ποσού αντίστοιχου του επιδόματος ανεργίας. Σκοπός είναι να επιδοτηθεί η απασχόληση και όχι η ανεργία και να δοθεί στα ξενοδοχεία η δυνατότητα να παραμείνουν ανοικτά κατά τη χειμερινή περίοδο με μειωμένο κόστος.

6) Όσον αφορά την κοινωνική συνοχή θα τεθούν σε εφαρμογή μέτρα για παροχή φροντίδας σε χαμηλοσυνταξιούχους όπως οικογενειακή βοήθεια και άλλα. 

7)Ακόμα θα τεθεί σε εφαρμογή και σχέδιο επιδότησης φροντίδας παιδιών. Θα επιδοτείται ή το κόστος των νηπιαγωγείων ή των βρεφοκομικών σταθμών, ή η παροχή φροντίδας θα παρέχεται από εγγεγραμμένους άνεργους οι οποίοι θα καταρτιστούν σε θέματα φροντίδας παιδιών.

Για περισσότερη ενημέρωση τόσο στην προετοιμασία των αιτήσεων όσο και στην διαχείριση τους η Zebranico Consulting Ltd βρίσκεται κοντά σας. 

Με την επίσημη αναγγελία των νέων σχεδίων  όσοι επιθυμείτε μπορείτε να λάβετε ειδοποίηση στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση αποστέλλοντας  απλά από σήμερα μήνυμα με τα στοιχεία σας ( Ονοματεπώνυμο, Όνομα εταιρείας/ επιχείρησης, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό σχεδίου) στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: [email protected] ή εκφράζοντας το ενδιαφέρον σας με τηλεφωνική επικοινωνία.