ΟΑΥ: Οι τρεις προληπτικοί έλεγχοι που εντάσσονται στο ΓεΣΥ

Με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση και την αναβάθμιση του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας έχει θέσει ως μια από τις προτεραιότητές του την υιοθέτηση και την εφαρμογή κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών, ποιοτικών προτύπων και πρωτοκόλλων βασιζόμενων στην τεκμηριωμένη ιατρική πρακτική.

Με βάση τα πιο πάνω, αποσκοπώντας στην ενίσχυση του τομέα της πρόληψης εντός του ΓεΣΥ, ο Οργανισμός επιθυμεί όπως γνωστοποιήσει στο κοινό ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι πιο κάτω κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες (ΚΚΟ):

  • Προληπτικός Έλεγχος Σιδηροπενίας/Σιδηροπενικής Αναιμίας στην Παιδική Ηλικία
  • Αναπτυξιακή Δυσπλασία Ισχίου
  • Προληπτικός Έλεγχος Όρασης στα παιδιά

Οι πιο πάνω οδηγίες ετοιμάστηκαν από τις αρμόδιες επιστημονικές εταιρείες.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ο Οργανισμός εντός του 2021 ξεκίνησε τη συνεργασία του με τον διεθνή Οργανισμό NΙCE (National Institute for Health and Care Excellence), στο πλαίσιο της οποίας προωθείται η προσαρμογή και υιοθέτηση αριθμού κατευθυντήριων οδηγιών με βάση τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον ΝICE και με στόχο την εδραίωση των εργαλείων και των μηχανισμών για προαγωγή επιστημονικά τεκμηριωμένων (evidence based) και οικονομικά αποδοτικών (cost effective) υπηρεσιών υγείας στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.

πηγή: OMEGALIVE