Ομοφωνία για ελαφρύνσεις σε αναδιαρθρώσεις δανείων

Αυτά είναι τα κίνητρα – Ξανασυζητείται σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής

 

Με ομοφωνία όλων των κομμάτων συζητείται σήμερα Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής η παράταση των  υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου. Με βάση την πρόταση που συζητεί η Βουλή η παράταση θα ισχύσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ανέφερε στην Brief ότι «πρόκειται για μια τυπική διαδικασία αφού όλα τα κόμματα είναι ομόφωνα. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται η αναδιάρθρωση δανείων και όχι η εκποίηση.

  • Οι φορολογικές ελαφρύνσεις και τα κίνητρα που παραχωρούνται στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείων αφορούν κυρίως στα ακόλουθα:
  • Μη καταβολή εξόδων χαρτοσήμων που προκύπτουν από την αναδιάρθρωση δανείων μέχρι το ποσό των υφιστάμενων οφειλών.
  • Μη επιβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.
  • Μη καταβολή τελών μεταβίβασης, στην περίπτωση μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας επ’ ονόματι του δανειστή.
  • Μη επιβολή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα της Δημοκρατίας, σε περίπτωση λογιστικού κέρδους και/ή πλασματικού μερίσματος.
  • Μεταφορά εμπράγματου βάρους, σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου από τον δανειστή στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου, κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου  από τον δανειολήπτη στον δανειστή.

Εξαίρεση από τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος οποιουδήποτε οφέλους, πλεονάσματος, κέρδους ή ζημιάς προσώπου που προκύπτει στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου.

Αυτοί είναι οι νόμοι που αφορούν οι φορολογικές ελαφρύνσεις

Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.

Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2022.

Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2022.

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.

Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.

πηγή: Brief (Του Γιώργου Μιχαηλίδη)