Πάνω από 70εκ. έλλειμμα στο ταμείο συντάξεων της ΑΤΗΚ

Της Αλεξίας Καφετζή

Τεράστιο έλλειμμα εξακολουθεί να παρουσιάζει το Σχέδιο Συντάξεων Υπαλλήλων της ΑΤΗΚ. Το έλλειμμα θα καλυφθεί και πάλι από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού. Σύμφωνα λοιπόν με νεότερη αναλογιστική μελέτη, παρουσιάζεται αναλογιστικό έλλειμμα χρηματοδότησης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022 ύψους €75,7 εκατομμυρίων έναντι €133 εκατομμυρίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΑΤΗΚ αποφάσισε την κάλυψη του εν λόγω ελλείμματος και συνεπώς περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2024 πρόνοια για καταβολή ποσού ύψους €23 εκατομ. προς το ταμείο.  Παράλληλα, αποφάσισε την προσαρμογή της εισφοράς εργοδότη στο 2,3% των μισθών αντί στο 2,8% με περίοδο αποπληρωμής τα 3,6 χρόνια αντί τα 6,3 χρόνια που είχε αποφασιστεί βάσει προηγούμενης αναλογιστικής μελέτης.


Τα στοιχεία αυτά δόθηκαν κατά τη συζήτηση και έγκριση από την ολομέλεια της Βουλής του προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ για το 2024. Ο προϋπολογισμός προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €501.002.280 και συνολικά έσοδα ύψους €412.504.370, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων.

Σε ό,τι αφορά τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες  οι αποδοχές προσωπικού και άλλες παροχές  ανέρχονται στα €148.763.140. Ο προϋπολογισμός προβλέπει επενδύσεις ύψους €22.640.000 και υποχρέωση Ταμείου Συντάξεως που ανέρχεται στα €23.000.000.

Επιπλέον, με βάση την κατάσταση αποτελεσμάτων για το έτος 2024, προβλέπεται πλεόνασμα πριν από τη φορολογία ύψους €23,1 εκατομ. και μετά τη φορολογία ύψους €17,7 εκατομ. σε σχέση με €12,8 εκατομ. και €10,5 εκατομ. για το έτος 2023, αντίστοιχα.

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το έτος 2024 που αφορούν αποδοχές προσωπικού και άλλες παροχές, καθώς και άλλες τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση κατά 4,1% σε σχέση με τις εγκεκριμένες δαπάνες για το έτος 2023.  Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού στην επιτροπή οικονομικών, η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην αυξημένη πρόνοια για εξοπλισμό προς μεταπώληση και υπηρεσίες προς τρίτους, στο αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, στο κόστος συντήρησης της υποδομής και των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και στην αύξηση του εταιρικού φόρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΤΗΚ καταβάλλει κατ’ έτος ποσό ύψους €15 εκατομ. περίπου για την κάλυψη του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και για να απαλλαγεί από αυτό, προωθεί την υλοποίηση του έργου για την ενεργειακή της αυτονομία μέχρι το έτος 2027, η οποία θα επιτευχθεί μέσω της αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Η Cyta Power Ltd, ως θυγατρική εταιρεία της ΑΤΗΚ, θα έχει κατά κύριο λόγο ως σκοπό τη διαχείριση της ενέργειας του οργανισμού. Η ΑΤΗΚ δεν έχει λάβει οποιαδήποτε σχετική απόφαση στο παρόν στάδιο.