Παράταση έξι μηνών για Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Της Αλεξίας Καφετζή

Παράταση έξι μηνών για την πλήρη υλοποίηση των επενδυτικών προτάσεων των αιτητών που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της Πρώτης Προκήρυξης του Σχεδίου Χορηγιών για Ενίσχυση της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, αποφάσισε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του, αναφέρεται ότι η πλήρης υλοποίηση των έργων που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριάντα μηνών, αντί εικοσιτεσσάρων, από την ημερομηνία της εγκριτικής επιστολής.

Προστίθεται ότι δεδομένης της εν λόγω απόφασης, το σημείο 12.2 του Οδηγού του Σχεδίου έχει τροποποιηθεί για να αναφέρει ότι «η πλήρης υλοποίηση και αποπεράτωση των επενδύσεών τους, σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης, θα πρέπει να γίνεται μέσα σε χρονική διάρκεια τριάντα (30) μηνών από την ημερομηνία της εγκριτικής επιστολής που θα παραλαμβάνουν από το Υπουργείο».

Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης διαπιστώνεται από τα τιμολόγια και άλλα παραστατικά ή/ και με επιτόπου επιθεώρηση, αναφέρεται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον αναθεωρημένο Οδηγό Σχεδίου από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.