Πληροφορίες για το σχέδιο Οικία – Ποιους δανειολήπτες αφορά

Οι δυνητικά επιλέξιμοι πρωτοφειλέτες για το σχέδιο θα ενημερωθούν από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης