Σε άμεσο κίνδυνο η Χερσόνησος Ακάμα

  • Έντονες παρασκηνιακές πιέσεις και απαράδεκτες πολιτικές παρεμβάσεις για την άμεση έγκριση και δημοσίευση του Αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου Ακάμα
  • Το Αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο θα επιφέρει ιδιαίτερα σοβαρές, αρνητικές, συσσωρευτικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και τοπίο της Χερσονήσου Ακάμα

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ) και ολόκληρη η κοινωνία παρακολουθούν με ιδιαίτερη ανησυχία τις έντονες παρασκηνιακές πιέσεις που ασκούνται στα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες για αλλαγή των τοποθετήσεων τους, καθώς και τις απαράδεκτες πολιτικές παρεμβάσεις με στόχο την επίσπευση της διαδικασίας και την άμεση έγκριση και δημοσίευση του Αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου Ακάμα.

Με βάση τα διευκρινιστικά και συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία υποβλήθηκαν από την Ομάδα Μελετητών, απεστάλησαν από το Τμήμα Περιβάλλοντος στις 11.05.2022 (βλ. Σημείο 13, σελ. 12-16), λήφθηκαν υπόψη από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας στα διευκρινιστικά και συμπληρωματικά στοιχεία που απέστειλε στις 17.05.2022 (βλ. Συμπέρασμα, σελ. 10) και παρουσιάστηκαν στη συνεδρία της Ad-hoc Επιτροπής για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση που έγινε στις 19.05.2022 (βλ. Παράρτημα 7), το ποσοστό (%) των υφιστάμενων Πολεοδομικών Ζωνών Οικιστικής Χρήσης στην περιοχή του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου είναι μόλις 17%, ενώ το ποσοστό (%) κορεσμού των υφιστάμενων Πολεοδομικών Ζωνών Τουριστικής Χρήσης είναι μόλις 19%. Με αυτά τα δεδομένα, οι επεκτάσεις των ήδη υφιστάμενων και ιδιαίτερα ο καθορισμός νέων Πολεοδομικών Ζωνών Ανάπτυξης μακριά από τον πυρήνα των τοπικών κοινοτήτων θα πρέπει να προβληματίσει, ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι συγκεκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες Ανάπτυξης θα επιφέρουν σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και το μοναδικό τοπίο της Χερσονήσου Ακάμα.

Στις 07.10.2021, η Περιβαλλοντική Αρχή εξέδωσε την Έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και την Γνωμάτευση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα. Σύμφωνα με το συμπέρασμα της Έκθεσης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης: «Η Περιβαλλοντική Αρχή, στην αρχική αυτή αξιολόγηση, έχει εντοπίσει ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός, όπως προτείνεται, δύναται να δημιουργήσει αρνητικές επιπτώσεις στις περιοχές του Δικτύου Νatura 2000 […] και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η κατάργηση ή αλλαγή των ζωνών ή/και η τροποποίηση των προνοιών τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα δημιουργηθούν επιπτώσεις στα είδη και τους οικοτόπους καθορισμού στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000». Σύμφωνα επίσης με την Γνωμάτευση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης: «Η θέση της Περιβαλλοντικής Αρχής είναι ότι, παρόλο που το υπό εξέταση Τοπικό Σχέδιο στοχεύει να βελτιώσει την προβληματική κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με την ανάπτυξη εκτός ορίου ανάπτυξης, βάσει της ισχύουσας Δήλωσης Πολιτικής, διαφαίνεται ότι χρήζει σημαντικής βελτίωσης, συνεπώς εισηγείται την αναθεώρηση προνοιών του».

Παρότι στην Έκθεση Eιδικής Oικολογικής Aξιολόγησης και στη Γνωμάτευση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, οι οποίες εκδόθηκαν από το Τμήμα Περιβάλλοντος στις 07.10.2021, τίθενται μία σειρά από νομικά δεσμευτικούς και ουσιώδεις όρους, οι όροι αυτοί ουσιαστικά δεν υιοθετούνται – μερικώς ή ακόμη και πλήρως – με βάση τις αποφάσεις του Πολεοδομικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 11.01.2022.

Κατά τη συνεδρία της Ad-hoc Επιτροπής για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, η οποία έγινε στις 04.04.2022 και στην οποία εξετάστηκαν οι ενδεχόμενες επιπτώσεις του Αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου Ακάμα στους στόχους διατήρησης των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 Ειδική Ζώνη Διατήρησης και Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα, μεταξύ άλλων, ζητήθηκε από την Ομάδα Μελετητών να αναφέρει εάν διαφοροποιούνται ουσιωδώς και εάν ναι για ποιους λόγους τα συμπεράσματα της επικαιροποιημένης Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για κάθε μία από τις πιο πάνω πρόνοιες, σε σχέση με τα πορίσματα της αρχικής Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, η οποία υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο 2021 (με ειδική αναφορά σε ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον «Πίνακα 10.6-5: Αξιολογήσεις της αμεσότητας των επιπτώσεων στην προστατευόμενη περιοχή ανά Ζώνη» και τον «Πίνακα 10.6-7: Πίνακας ελέγχου επιπτώσεων στην ακεραιότητα της ΤΚΣ/ΖΕΠ των υπό μελέτη Ζωνών», που περιλαμβάνονται στο «Κεφάλαιο 10. Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων στις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000», σελ. 393 και 395-396).

Σύμφωνα με τα διευκρινιστικά και συμπληρωματικά στοιχεία που απεστάλησαν από το Τμήμα Περιβάλλοντος, στις 11.05.2022 (βλ. Σημείο 11, σελ. 10-11): «Οι Πίνακες 10.6-5 και 10.6-7 που περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 10. Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων στις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000, σε σχέση με το Αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, δεν διαφοροποιούνται ουσιωδώς, καθώς οι αλλαγές που έχουν επέλθει στις πρόνοιες που βρέθηκαν να δύνανται να προκαλέσουν επίπτωση στα είδη, στους οικοτόπους και γενικά στους στόχους διατήρησης των συναφών περιοχών του Δικτύου Natura 2000, δεν μπορούν να αλλάξουν τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης που έχει διενεργηθεί. Αλλαγές που έχουν γίνει και φαίνονται στο Παράρτημα 6 της παρούσας επιστολής, αφορούν διορθώσεις στην αρχική αξιολόγηση. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η αρχική αξιολόγηση των νέων ορίων και προνοιών της προτεινόμενης νέας Λατομικής Ζώνης στην Ανδρολίκου, όπου ουσιαστικά τα νέα μέτρα που προτείνονται (μείωση ορίων, παρακολούθηση δονήσεων και καταγραφών πληθυσμών), δύναται να είναι ικανοποιητικά, κάτι όμως που δεν μπορεί να λεχθεί με βεβαιότητα».

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα διευκρινιστικά και συμπληρωματικά στοιχεία που απεστάλησαν από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, στις 17.05.2022 (βλ. Σημειώσεις / Επιφυλάξεις, σελ. 9):

«Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω απαντήσεις, έκταση, ποσοστά και εκτίμηση των επιπτώσεων δίνονται έχοντας υπόψη τις ακόλουθες επιφυλάξεις:

α) Παρότι ζητήθηκε το πλήρες κείμενο του Αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου, αυτό δεν μας έχει παραχωρηθεί. Αυτό μας στερεί τη δυνατότητα να μελετήσουμε σε λεπτομέρεια διάφορες πτυχές του Τοπικού Σχεδίου, οι οποίες δύναται να είναι σημαντικές.

β) Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για τις επιπτώσεις που αφορούν τις εξής επιμέρους αναπτύξεις εκτός περιοχών ανάπτυξης: αθλητικές διευκολύνσεις / αποθηκευτικές αναπτύξεις, δίκτυα υποδομής και επισκέψιμα αγροκτήματα.

γ) Σε ότι θα αφορά το οδικό δίκτυο που θα συνδέει τις κοινότητες με το Εθνικό Δασικό Πάρκο δεν διασφαλίζεται ότι κατά μήκος του δεν θα υπάρχουν αναπτύξεις, παρότι υπήρχε όρος στην προηγούμενη Γνωμοδότηση. Δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες και συνεπώς δύναται να επιτρέπονται αναπτύξεις, όπως αθλητικές διευκολύνσεις και επισκέψιμα αγροκτήματα.

δ) Οι επιπτώσεις από τα δίκτυα υποδομής ουσιαστικά δεν αξιολογούνται και δεν αντιμετωπίζονται. Η μη αξιολόγηση και μετάθεση της αξιολόγησης των δικτύων υποδομής σε επίπεδο έργου ή/και μέσω προνοιών του ‘αισθητικού ελέγχου’, μεταφέρει το όλο πρόβλημα και ειδικά την συσσωρευτικότητα των επιπτώσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω επιφυλάξεις, η συνολική επίπτωση που επισημαίνεται στους σχετικούς πίνακες είναι συντηρητική. Στην πράξη, οι επιπτώσεις θα είναι αρκετά μεγαλύτερες, ειδικά εάν ληφθεί υπόψη και η αθροιστική τους επίπτωση».

Σύμφωνα επίσης με τα διευκρινιστικά και συμπληρωματικά στοιχεία που απεστάλησαν από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, στις 17.05.2022 (βλ. Συμπέρασμα, σελ. 10):

«Aναμένεται ότι θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις αλλά και συσσωρευτικές επιπτώσεις από αρκετές προτεινόμενες πολεοδομικές ζώνες ή/και πολιτικές.

Αυτές θα μπορούσαν να εξαλειφθούν ή/και να περιοριστούν σημαντικά εφόσον υπάρξουν οι εξής αλλαγές / τροποποιήσεις σε ότι αφορά τις πρόνοιες του υπό εξέταση Αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου:

1) Να μην ισχύσει η πολιτική της Μεμονωμένης Κατοικίας στην περιοχή της Χερσονήσου του Ακάμα, αφού επηρεάζει πολλαπλά και συσσωρευτικά διάφορα αντικείμενα προστασίας.

2) Να διασφαλιστεί ότι κατά μήκος του οδικού δικτύου που οδηγεί από τις κοινότητες προς το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα (Δευτερεύον Οδικό Δίκτυο), δεν θα επιτρέπονται αναπτύξεις. Υπήρχε σχετικός όρος στην προηγούμενη γνωμοδότηση ο οποίος δεν αντιμετωπίζεται.

3) Το θέμα του επισκέψιμου αγροκτήματος δεν ρυθμίζεται ικανοποιητικά και θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις. Εάν θα ισχύσει αυτή η πολιτική θα πρέπει να ρυθμιστεί και να περιοριστεί κοντά στους πυρήνες των κοινοτήτων (π.χ. το μέγιστο μέχρι 300 μ. από τα όρια ανάπτυξης).

4) Η περιοχή της προτεινόμενης ζώνης εξειδικευμένων αναπτύξεων στην Ίνεια, αυτή στην Δρούσεια και το δυτικό μισό μέρος στον Κάθηκα-Αρόδες θα επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις.

5) Η επέκταση της τουριστικής ζώνης Τ3α2α στο Νέο Χωριό να μην ισχύσει εντός των περιοχών που υπάρχουν αργάκια/φαράγγια [σημ. Αργάκια του Πλατανιού, των Αλμυρών, του Βάτου, της Πευκούς και του Χάλαβρου, καθώς και Ποταμοί Σίννορος, Πετράτης και Μαγκουλίνα, βλ. Απάντηση 4, Σημείο 4γ, σελ. 7-8].

6) Η τουριστική Ζώνη στην Ίνεια Τ3δ2 θα πρέπει να περιοριστεί και να μετακινηθεί προς την προτεινόμενη Τ3δ5, έτσι ώστε να μην δημιουργείται δεύτερος πυρήνας μακριά από την κοινότητα.

7) Ο καθορισμός περιοχής Κα10γ* στην περιοχή Νέου Χωριού θα πρέπει να αφήσει μία απόσταση ασφαλείας (buffer zone) τουλάχιστον 200 μ. από το αργάκι του Πετράτη και την περιοχή του δικτύου Natura 2000.

8) Η περιοχή της νέας προτεινόμενης Λατομικής Ζώνης στην Ανδρολύκου θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις».

Σε επιστολή του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ημερομηνίας 02.06.2022, αναφέρεται ότι, κατόπιν συνάντησης του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας με τον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, κατά την οποία έγινε επεξήγηση των τροποποιήσεων και αλλαγών που έγιναν από το αρχικό στο αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα και ιδιαίτερα σε σχέση με το υφιστάμενο πολεοδομικό καθεστώς που ισχύει στην περιοχή, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση πρόσβασης στο αναθεωρημένο κείμενο του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, οι απόψεις της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας που εκφράστηκαν με την επιστολή ημερομηνίας 17.05.2022 δεν ισχύουν.

Η ΟΠΟΚ θεωρεί ότι η επιστολή της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ημερομηνίας 02.06.2022, σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί το περιεχόμενο της επιστημονικής ανάλυσης και τεκμηρίωσης, που περιλαμβάνεται στην επιστολή ημερομηνίας 17.05.2022 (π.χ. εντοπισμός, καταγραφή, ανάλυση, εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων ανά είδος χαρακτηρισμού της περιοχής Natura 2000 Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα, ποσοτικοποίηση επηρεασμού ανά είδος χαρακτηρισμού όσον αφορά θέσεις φωλεοποίησης, καθώς και εκτάσεις και ποσοστά περιοχών διασποράς και τροφοληψίας, υποβολή συγκεκριμένων εισηγήσεων αναθεώρησης προτεινόμενων προνοιών και πολεοδομικών ζωνών, κ.α.).

Η ΟΠΟΚ θεωρεί, πέραν κάθε εύλογης αμφιβολίας και επιστημονικής επιφύλαξης, ότι αρκετές και σημαντικές προτεινόμενες πρόνοιες και πολεοδομικές ζώνες του Αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου Ακάμα θα επιφέρουν σοβαρές, αρνητικές, συσσωρευτικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στους στόχους διατήρησης των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 Ειδική Ζώνη Διατήρησης και Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα.

Ως εκ τούτου, η Έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και η Γνωμάτευση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για το Αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, η οποία αναμένεται να εκδοθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος, δεν μπορεί παρά να είναι αρνητική, αξιολογώντας ορθά και κυρίως αναγνωρίζοντας τις σοβαρές, αρνητικές, συσσωρευτικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις του Αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου Ακάμα στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 Ειδική Ζώνη Διατήρησης και Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα.

Ως Μέλος της Ad-hoc Επιτροπής για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση και της Επιτροπής Αξιολόγησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Σχέδια και Προγράμματα, η ΟΠΟΚ θεωρεί ότι οποιοδήποτε άλλο συμπέρασμα δεν θεμελιώνεται στις Αρχές της Πρόληψης και της Προφύλαξης και δεν εφαρμόζει, ούτε κατ’ ελάχιστον, το γράμμα των Οδηγιών για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) και τα Πουλιά (2009/147/ΕΚ, πρώην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ).

Με βάση τα πιο πάνω, το Πολεοδομικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, θα πρέπει να προβούν στην αναγκαία αναθεώρηση και ριζική τροποποίηση αρκετών και σημαντικών προτεινόμενων προνοιών και πολεοδομικών ζωνών του Αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, έτσι ώστε να διαφυλαχθεί και να αναδειχθεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής μελέτης, το οποίο δεν είναι άλλο από το μοναδικό και αναλλοίωτο φυσικό περιβάλλον και τοπίο της Χερσονήσου Ακάμα.

Η ΟΠΟΚ είναι της θέσης ότι ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διάσπαρτης, ασύμβατης και ανεξέλεγκτης ανάπτυξης, αλλά αντιθέτως πρέπει να επιτευχθεί μέσω της συμπαγούς, συμβατής και ενοποιημένης ανάπτυξης, η οποία πρέπει να χωροθετείται εντός ή/και να επεκτείνεται πλησίον (όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και αιτιολογείται επαρκώς) των υφιστάμενων Ορίων Ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων της Χερσονήσου Ακάμα, καθότι αυτά παραμένουν μέχρι σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτα / αναξιοποίητα.

Καταλήγοντας, η ΟΠΟΚ σημειώνει ότι, δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης για ριζική αναθεώρηση και τροποποίηση αρκετών και σημαντικών προτεινόμενων προνοιών και πολεοδομικών ζωνών του Αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, θα πρέπει να επιδιωχθεί και να διασφαλιστεί η ενιαία και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των αθροιστικών επιπτώσεων από την τροποποίηση του πολεοδομικού καθεστώτος της Χερσονήσου Ακάμα. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η κοινή υποβολή των Τοπικών Σχεδίων Ακάμα και Πέγειας σε Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Δέουσα Εκτίμηση) στους στόχους διατήρησης των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στην Χερσόνησο Ακάμα, λαμβάνοντας ουσιωδώς υπόψη τις αθροιστικές επιπτώσεις σε συνάρτηση με το Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, για το οποίο εκδόθηκε ήδη Περιβαλλοντική Έγκριση. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη, ορθή και αποτελεσματική προσέγγιση, καθότι και τα τρία Σχέδια Ανάπτυξης προκύπτουν από την ίδια Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (με θέμα «Διαχείριση της Χερσονήσου Ακάμα», ημερομηνία 11.01.2016, αρ. πρότασης 10.2016 και αρ. απόφασης 80.041), ενώ παράλληλα επηρεάζουν τις ίδιες περιοχές του Δικτύου Natura 2000, καθώς και τους ίδιους στόχους διατήρησης (ενδιαιτήματα και είδη χαρακτηρισμού) των εν λόγω προστατευόμενων περιοχών.

Τέλος, η ΟΠΟΚ τονίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπη με τις ακόλουθες τρεις (3) διαδικασίες παράβασης των Οδηγιών για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) και τα Πουλιά (2009/147/ΕΚ, πρώην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ), οι οποίες συνδέονται άμεσα με τα σοβαρά κενά και τις ανεπάρκειες που παρατηρούνται κατά τη διαδικασία της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για το Αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα:

  1. Ανεπαρκής καθορισμός των ορίων των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, λόγω της ανεπαρκούς αντιπροσώπευσης σημαντικών και προστατευόμενων τύπων φυσικών και ημιφυσικών οικοτόπων, ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας, καθώς και ειδών άγριων πτηνών.
  2. Μη θέσπιση του αναγκαίου καθεστώτος προστασίας και διαχείρισης των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, λόγω της μη έκδοσης των απαραίτητων Διαταγμάτων Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής, για τις περιοχές που έχουν κηρυχθεί ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας / Ειδικές Ζώνες Διατήρηση, καθώς και της μη έκδοσης των απαραίτητων Διαταγμάτων Προστασίας και Διαχείρισης των Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων για τις περιοχές που έχουν κηρυχθεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας.
  3. Ανεπαρκής υποβολή δεκάδων έργων και σχεδίων, τα οποία δεν συνδέονται άμεσα ή/και δεν είναι αναγκαία για τη διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, αλλά δύναται να επηρεάζουν σημαντικά την ακεραιότητα των εν λόγω περιοχών, καθεαυτά και από κοινού με άλλα έργα και σχέδια, σε Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Δέουσα Εκτίμηση), λαμβάνοντας υπόψη τα αντικείμενα προστασίας (ενδιαιτήματα και είδη) και τους στόχους διατήρησης των εν λόγω προστατευόμενων περιοχών.

Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου