Στο 8,7% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο στην Κύπρο

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Σεπτέμβριο 2022 μειώθηκε κατά 0,22 μονάδες

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Σεπτέμβριο 2022 μειώθηκε κατά 0,22 μονάδες και έφτασε στις 113,12 μονάδες σε σύγκριση με 113,34 μονάδες τον Αύγουστο 2022. Ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο 2022 αυξήθηκε με ρυθμό 8,7%, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία. (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 8,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. (Πίνακας 1)

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2021 καταγράφηκαν στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 59,9% και στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 23,4%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρουσιάστηκε στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 6,3%. (Πίνακας 2)

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2021, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (27,3%) και Μεταφορές (13,8%). (Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2022, η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (7,7%). (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (21,9%) και Μεταφορές (18,3%). (Πίνακας 1)

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2022 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2021 είχαν οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (3,48) και Μεταφορές (2,19). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Μεταφορές (-1,03). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2022 σε σύγκριση με το δείκτη του Σεπτεμβρίου 2021 είχε ο Ηλεκτρισμός (2,28) και τα Πετρελαιοειδή (2,10). (Πίνακας 4)

Τέλος, τα Πετρελαιοειδή (-0,75) είχαν την μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2022 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα. (Πίνακας 5)

Πίνακας 1
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

ΔΤΚ (2015=100)

Μεταβολές (%)

Αύγουστος
2022

Σεπτέμβριος
2022

Σεπ 22/
Σεπ 21

Σεπ 22/
Αυγ 22

Ιαν-Σεπ 22/
Ιαν-Σεπ 21

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

111,35

112,56

7,69

1,09

7,28

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

98,32

98,71

1,08

0,40

0,96

Ένδυση και Υπόδηση

94,05

101,27

0,13

7,68

2,24

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

146,55

145,10

27,26

-0,99

21,91

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού

101,91

102,99

6,25

1,06

4,58

Υγεία

103,60

103,75

0,67

0,14

0,75

Μεταφορές

125,30

118,51

13,79

-5,42

18,26

Επικοινωνίες

91,87

91,87

-2,30

0,00

0,35

Αναψυχή και Πολιτισμός

109,47

109,07

5,56

-0,37

3,84

Εκπαίδευση

107,36

109,08

1,60

1,60

0,67

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

117,14

117,48

9,31

0,29

7,06

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

103,92

104,60

3,15

0,65

2,25

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

113,34

113,12

8,74

-0,19

8,36

 

Πίνακας 2
Οικονομικές Κατηγορίες

Συντελεστές
Στάθμισης

Μεταβολές (%)

Σεπ 22/
Σεπ 21

Σεπ 22/
Αυγ 22

Γεωργικά Προϊόντα

749

1,81

0,86

Βιομηχανικά Προϊόντα
(εκτός Πετρελαιοειδών)

4021

6,42

2,05

Ηλεκτρισμός

316

59,93

-2,40

Πετρελαιοειδή

871

23,41

-6,26

Νερό

72

0,00

0,00

Υπηρεσίες

3971

4,61

-0,52

Γενικός Δείκτης

10000

8,74

-0,19

 

Πίνακας 3  
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

Συντελεστές
Στάθμισης

Επίπτωση (μονάδες)

Σεπ 22/
Σεπ 21

Σεπ 22/
Αυγ 22

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

1906

1,53

0,23

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

347

0,04

0,01

Ένδυση και Υπόδηση

721

0,01

0,52

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

1119

3,48

-0,16

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού

644

0,39

0,07

Υγεία

637

0,04

0,01

Μεταφορές

1524

2,19

-1,03

Επικοινωνίες

439

-0,09

0,00

Αναψυχή και Πολιτισμός

575

0,33

-0,02

Εκπαίδευση

392

0,07

0,07

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

836

0,84

0,03

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

860

0,27

0,06

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

10000

9,09

-0,22

 

Πίνακας 4
Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Σεπ 22/ Σεπ 21

Θετική επίπτωση

Ηλεκτρισμός

2,28

Πετρελαιοειδή

2,10

Υπηρεσίες τροφοδοσίας

0,81

Υπηρεσίες για τακτική συντήρηση κατοικίας

0,43

Φρέσκο κρέας

0,39

Αγορά αυτοκινήτων

0,35

Πατάτες

0,22

Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

3,23

Αρνητική επίπτωση

Φρέσκα λαχανικά

-0,36

Φρέσκα φρούτα

-0,35

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9,09

Πίνακας 5
Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Σεπ 22/Αυγ 22

Θετική επίπτωση

Είδη ένδυσης

0,33

Είδη υπόδησης

0,19

Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

0,35

Αρνητική επίπτωση

Πετρελαιοειδή

-0,75

Αεροπορικά ναύλα

-0,34

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

-0,22

 

πηγή: Brief