Στρασβουργο- Αποστολή 24Η: Απευθείας εποπτεία των τραπεζών από την ΕΚΤ

  


Σας κάνουμε δώρο 500 ευρώ για τις διακοπές σας

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


 Αποστολή στο Στρασβούργο Σωτήρης Παπαδόπουλος

Παρ’ όλα αυτά το Κοινοβούλιο θα δώσει την οριστική του έγκριση αργότερα, προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για παράλληλες συνομιλίες με την ΕΚΤ αναφορικά με τις λεπτομερείς διατάξεις περί ευθύνης.

Οι ευρωβουλευτές που εισηγήθηκαν αυτές τις νομοθετικές προτάσεις επέμειναν ότι οι κανόνες ευθύνης πρέπει να συμβαδίζουν με τις εποπτικές εξουσίες που δημιουργήθηκαν ή μετατέθηκαν σε επίπεδο ΕΕ. Η ΕΚΤ με τον εποπτικό της ρόλο θα πρέπει να είναι περισσότερο ανοιχτή και υπόλογη σε σχέση με το ρόλο της για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής.

 Απευθυνόμενη στην ολομέλεια την Τρίτη η Marianne Thyssen (ΕΛΚ, Βέλγιο), εισηγήτρια του κειμένου που αναθέτει στην ΕΚΤ εποπτικές εξουσίες, σημείωσε ότι “η μεταφορά εξουσιών από το εθνικό επίπεδο πρέπει να συμβαδίσει με τη δημιουργία της ανάλογης ευθύνης σε επίπεδο ΕΕ”.

 Ο Sven Giegold (Πράσινοι, Γερμανία), εισηγητής του κειμένου που τροποποιεί το ρόλο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, δήλωσε τα εξής: “Η ΕΚΤ δεν είναι γνωστή ως ο γενέθλιος τόπος της δημοκρατίας. Όμως πρέπει να αρχίσει να συνηθίζει τη δημοκρατική υπευθυνότητα… Τα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων περιμένουν από εμάς, τους ευρωβουλευτές να διασφαλίσουμε ότι η απαραίτητη ευθύνη θα συνοδεύει τον επόπτη της ΕΚΤ”.

 Βασικοί τομείς στους οποίους το Κοινοβούλιο προώθησε αλλαγές

 

• Ενίσχυση της λογοδοσίας του επόπτη, μεταξύ άλλων μέσω της έγκρισης του Κοινοβουλίου για το διορισμό του προέδρου και αντιπροέδρου του εποπτικού συμβουλίου και την ενδεχόμενη απόλυσή τους

 

• Ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων, μέσω της διεξαγωγής ακροάσεων με τον πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου και τα μέλη του, και μέσω της απαίτησης γραπτών απαντήσεων από τον επόπτη της ΕΚΤ

 

• Βελτίωση της πρόσβασης στα έγγραφα, τόσο για την ευρωπαϊκή εποπτική αρχή των τραπεζών όσο και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια

 

• Ελκυστικές προϋποθέσεις συμμετοχής για τα κράτη που δεν είναι μέλη της ευρωζώνης, προκειμένου αυτά να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο διάσπασης της ενιαίας αγοράς

 

• Αυστηρός διαχωρισμός του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μεταξύ αυτού που είναι αρμόδιο για τη νομισματική πολιτική και αυτού που θα αναλάβει την εποπτεία, ώστε να εξασφαλίζεται η λογοδοσία της ΕΚΤ

 

• Ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σε σχέση με την ΕΚΤ, καθώς επίσης και βελτίωση της δυνατότητάς της να διεξάγει τεστ αντοχής και να λαμβάνει πληροφορίες από τις τράπεζες και τις εθνικές εποπτικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα είναι επίσης επιφορτισμένη με την επίτευξη σύγκλισης των πρακτικών μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών, αλλά και με τη διατήρηση της ποικιλομορφίας του τραπεζικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Επόμενα βήματα

 Η ολομέλεια του ΕΚ θα δώσει την τελική έγκριση της στη συμφωνία στο εγγύς μέλλον. Εν τω μεταξύ, τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους επί του θέματος αυτού, ενώ θα οριστικοποιηθεί και μία διοργανική συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και ΕΚΤ σχετικά με τις λεπτομέρειες για τους κανόνες λογοδοσίας και διαφάνειας.

 Για νομικούς λόγους, οι λεπτομέρειες που αφορούν τις αρμοδιότητες ελέγχου που θα έχει το Κοινοβούλιο επί της εποπτικής αρχής της ΕΚΤ θα περιληφθούν στη διοργανική συμφωνία..