Τα ονόματα που θα δοθούν στα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κύπρο

Éó÷õñÞ êáôáéãßäá ìå Ýíôïíç âñï÷Þ êáé áóôñáðÝò Ýðëçîå ôï êÝíôñï ôçò Ëåõêùóßáò, ÔåôÜñôç 11 Íïåìâñßïõ 2020. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Την 1η Οκτωβρίου 2021, η Τριμερής εθνική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, μέσω των Μετεωρολογικών Υπηρεσιών τους και στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) αλλά και του Ευρωπαϊκού φορέα που συντονίζει σε τεχνικά θέματα το δίκτυο των Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών (EUMETNET), εγκαινιάζει τη διαδικασία ονοματοδοσίας συστημάτων ακραίου καιρού που θα επηρεάζουν την Ανατολική Μεσόγειο, για την περίοδο Οκτωβρίου 2021- Σεπτεμβρίου 2022.

Ο κατάλογος των ονομάτων που επιλέχθηκαν και θα χρησιμοποιούνται με αλφαβητική σειρά, καταρτίστηκε από κοινού μεταξύ των υπηρεσιών αντανακλώντας το γλωσσικό ιδίωμα των τριών χωρών.

Τα ονόματα για την περίοδο 2021-22 είναι:

Athina, Ballos, Carmel, Diomedes, Elpis, Filippos, Genesis, Helios, Irit, Kalypso, Lavi, Meliti, Nikias, Ora, Paris, Raphael, Semeli, Thomas, Urania, Vion, Xenios, Yasmin, Zefyros.

Η απόδοση ονόματος σε ένα έντονο καιρικό φαινόμενο θα αποφασίζεται από εκπροσώπους των Μετεωρολογικών Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίων (ή πιο συχνών όποτε κρίνεται απαραίτητο) συναντήσεων.

Κατά τη διάρκεια αυτών, θα χρησιμοποιούνται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες από αριθμητικά μοντέλα καιρού και δεδομένα παρατήρησης για την εκτίμηση της εξέλιξης του καιρικού φαινομένου.

Στόχος αυτής της δράσης είναι να ευαισθητοποιήσει το κοινό μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και να βοηθήσει τις εθνικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών στο να ενημερώσουν για τη διέλευση έντονων καιρικών φαινομένων που πιθανώς να συνοδεύονται με πολλαπλές επιπτώσεις, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία των ανθρώπινων ζωών και περιουσιών.

πηγή: διάλογος