Ταξικά συμφέροντα και μορφές πάλης και οργάνωσης των τάξεων

Της Αλεξίας Καφετζή

Η ιστορία της κοινωνίας από την εποχή της κατάρρευσης του πρωτόγο­νου συστήματος είναι η ιστορία μιας συνεχούς πάλης μεταξύ των τάξεων. «Ελεύθεροι και δούλοι, πατρίκιος και πληβείος, βαρόνος και δουλοπάροι­κος, μάστορας και κάλφας, με μια λέξη καταπιεστής και καταπιεζόμενος, βρίσκονται σε ακατάπαυστη αντίθεση μεταξύ τους, έκαναν αδιάκοπο αγώ­να, πότε σκεπασμένο, πότε ανοικτό, έναν αγώνα που τελείωνε κάθε φορά με τον επαναστατικό μετασχηματισμό ολόκληρης της κοινωνίας ή με την από κοινού καταστροφή των τάξεων που αγωνίζονταν» -έτσι είχαν χαρακτηρίσει οι Μαρξ και Ένγκελς στο «Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος» τις βα­σικές μορφές ταξικής πάλης πριν την εμφάνιση του καπιταλισμού. Η εποχή του καπιταλισμού απλώς συνοδεύτηκε με την περαιτέρω όξυνση της ταξικής πάλης.

Γιατί όμως υπάρχει η ταξική πάλη; Είναι άραγε ιστορικά αναπόφευκτη; Οι αστοί ιστορικοί και κοινωνιολόγοι επαναλαμβάνουν ομαδικά ότι η ταξική πάλη είναι αποτέλεσμα «παρανόησης», «αμοιβαίας μη κατανόησης» των τάξε­ων ή και ανικανότητας της πολιτικής των ιθύνοντων κύκλων της κοινωνίας, ή ακόμα και «υποκίνηση κακόβουλων στοιχείων» κ.ο.κ. Αρκετοί από αυτούς συμβουλεύουν να ευρίσκονται εκείνες οι κοινωνικές και ηθικές αξίες, οι οποί­ες θα ήταν ικανές να συμφιλιώνουν τις εχθρευόμενες τάξεις. Η έκφραση όμως της ελπίδας ότι τάχατες θα μπορούσαν να συνενωθούν τάξεις με ανειρήνευτα, ανταγωνιστικά συμφέροντα με τη βοή­θεια κάποιων «άριστων» ιδεών ή ηθι­κών αξιών, σημαίνει ότι το όλο ζήτημα προσεγγίζεται λανθασμένα και ιδεαλι­στικά.

Η ταξική πάλη εμφανίζεται και είναι προϊόν των αντίθετων θέσεων μέσα στην κοινωνία και των αντικρουόμε­νων συμφερόντων των διάφορων τά­ξεων.

Τι σημαίνει όμως ταξικά συμφέρο­ντα και από τι προσδιορίζονται; Συνή­θως λέγεται ότι το ταξικό ενδιαφέρον καθορίζεται από τη συνείδηση των με­λών της δεδομένης τάξης. Ένας τέτοιος όμως ισχυρισμός δεν είναι ορθός. Η ερ­γατική τάξη της μιας ή της άλλης καπι­ταλιστικής χώρας μπορεί για την ώρα να μην αντιλαμβάνεται τα θεμελιακά συμφέροντά της και να περιορίζεται μόνο στην πάλη για κάποια συμφέρο­ντα (π.χ. για μισθολογικές αυξήσεις, για περιορισμό των ωρών εργασίας κ.λπ.). Με αυτό φυσικά και δεν εξυπακούεται ότι τα θεμελιακά ταξικά συμφέροντα δεν υπάρχουν.

Σύμφωνα με τον διάλογο, το ταξικό συμφέρον προσδιορίζεται όχι από τη συνείδηση μιας τάξης, αλλά από τη θέση και το ρόλο της δεδομέ­νης τάξης μέσα στο σύστημα της κοι­νωνικής παραγωγής. Επειδή λοιπόν η εργατική τάξη δεν έχει ιδιόκτητα μέσα παραγωγής και υπόκειται στην καπι­ταλιστική εκμετάλλευση, τότε εκ της αντικειμενικής της θέσης είναι υπέρ της κατάργησης του καπιταλισμού και γι’ αυτό αποτελεί μια επαναστατική τάξη.

Η αστική τάξη και το προλεταριάτο είναι δυο ανταγωνιστικές τάξεις, γιατί τα συμφέροντά τους είναι αντίθετα και ανειρήνευτα. Τέτοιες ανταγωνιστικές τάξεις ήταν και οι κύριες τάξεις των προ του καπιταλισμού κοινωνικών συ­στημάτων, δουλοκτήτες και δούλοι, φε­ουδάρχες και δουλοπάροικοι.

 

Ανταγωνιστικές μπορούν να είναι και οι σχέσεις όχι μόνο μεταξύ αντιτι­θέμενων τάξεων εντός ενός κοινωνι­κο-οικονομικού συστήματος, αλλά και μεταξύ τάξεων διαφορετικών συστημά­των που αντικαθιστά το ένα το άλλο. Τέτοιες π.χ. ήταν οι σχέσεις μεταξύ της αστικής τάξης και των φεουδαρχών την εποχή που οι μέθοδοι εκμετάλ­λευσης της αστικής τάξης συγκρού­σθηκαν με τα φεουδαρχικά πρότυπα. Επειδή όμως και η μια και η άλλη ήταν εκμεταλλεύτριες τάξεις, μπορούσαν σε κάποιο στάδιο να συνεργαστούν. Στην οικονομία μιας σειράς χωρών οι φε­ουδαρχικές μέθοδοι εκμετάλλευσης συγχωνεύτηκαν με τις καπιταλιστικές, ενώ στη σφαίρα της πολιτικής η αστική τάξη και οι τσιφλικάδες συνήθως συνε­νώνουν δυνάμεις, ιδιαίτερα όταν έχουν να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη αντίσταση των λαϊκών μαζών με επικε­φαλής την εργατική τάξη.

Εφ’ όσον τα αντιτιθέμενα συμφέ­ροντα των τάξεων αποτελούν τη βάση αντιπαράθεσης και της πάλης μεταξύ τους, τότε η σύμπτωση συμφερόντων διάφορων τάξεων δημιουργούν δυνα­τότητες για κοινές δράσεις. Σε συνθήκες καπιταλισμού υπάρχει η αντικειμενική προϋπόθεση για από κοινού δράσεις της εργατικής τάξης, της αγροτιάς, της μικροαστικής τάξης, της κύριας μάζας της διανόησης και των υπαλλήλων ενά­ντια στα μονοπώλια και τις πολυεθνικές εταιρείες. Στη συνεργασία αυτών των τάξεων και ομάδων η εργατική τάξη ως η πιο επαναστατική, οργανωμένη και συσπειρωμένη δύναμη διαδραματίζει τον σημαντικότερο ρόλο.