Ξεκινά τον Μάρτη η Λαϊκή Αγορά του Δήμου Δερύνειας

Της Αλεξίας Καφετζή

  • Καμία απάντηση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε μια σειρά άλλων αιτημάτων του δημάρχου από τον περασμένο Οκτώβριο

Μέσα στον Μάρτιο θα ξεκινήσουν, εκτός απροόπτου, οι εργασίες κατασκευ­ής της νέας Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Δερύνειας. Ο δήμαρχος Άντρος Καρα­γιάννης δήλωσε στη “Χ” ότι έχει κατα­κυρωθεί η προσφορά, η οποία ανέρχε­ται σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ και αυτό το διάστημα τρέχει η προθεσμία για υπο­βολή ενδεχόμενης ένστασης στην Ανα­θεωρητική Αρχή Προσφορών. Η προθε­σμία αυτή λήγει στις 23 Φεβρουαρίου και ακολούθως θα προγραμματιστεί η έναρξη εργασιών που θα γίνει, εκτός απροόπτου, μέσα στον Μάρτιο.

Το έργο θα υλοποιηθεί με βάση μελέ­τη που ετοιμάστηκε από ιδιώτη μελετη­τή για λογαριασμό του Δήμου Δερύνειας και αντικείμενό της είναι η κατασκευή Λαϊκής Αγοράς στη Δερύνεια για ανα­βάθμιση των υπηρεσιών που παρέχο­νται στην υφιστάμενη ΛαϊκήΑγοράτου δήμου, η οποία λειτούργησε το 2013 και χρήζει επείγουσας αναβάθμισης.

Συμπεριλαμβάνει όλες τις εργασίες και υλικάγια την πλήρη αποπεράτωση των κτιρίων/κατασκευών και τη δια­μόρφωση/τοπιοτέχνηση των εξωτερι­κών χώρων.

Σύμφωνα με τον διαλογο, το σχέδιο προβλέπει συγκεκριμένα την κατασκευή ή εγκατάσταση εξωτε­ρικού χώρου αγοράς με μεταλλικάστέ­γαστρα και βρύσες, πλατεία, καφενείο με καλυμμένο εξωτερικό χώρο, χώρους υγιεινής, χώρους στάθμευσης, παιδότο­πο, χώρο στάθμευσης ποδηλάτων, χώρο τοποθέτησης σκυβαλοδόχων, τοπιοτέ­χνηση, σύστημα διαχείρισης ομβρίων και μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η λαϊκή αγορά του Δήμου Δερύνειας θα αποκτήσει πέντε περισσότερους πά­γκους (50 αντί 45) στους οποίους θα πωλούνται λαχανικά, φρούτα, φθαρ­τά, σαλιγκάρια, ψάρια, μεταποιημένα και βιολογικά προϊόντα, αποξηραμένα φρούτα και ξηροί καρποί, λουλούδια και συσκευασμένα κρέατα, όπως λουκάνικα και χοιρομέρι, χαλλούμια και τραχανάς, τα οποία δεν έχουν εμπορική επωνυμία.

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματο­δότησης του έργου θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, μέτρο 7 υπό τον τίτλο «Βα­σικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές».

Αναπάντητη η επιστολή προς Χριστοδουλίδη

Ενόψει της επικείμενης έναρξης ερ­γασιών στη λαϊκή αγορά, σημειώνεται ότι εκκρεμεί ακόμα το αίτημα του Δή­μου Δερύνειας προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για μείωση της συνεισφο­ράς από το 33% που είναι το ποσοστό κάλυψης δαπάνης από τις Τοπικές Αρ­χές στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, στο 10%, κάτι που θα εξοικονομήσει σημαντικό ποσό για τα δεδομένα της δημοτικής Αρχής Δερύνειας. Το συγκε­κριμένο αίτημα είναι ανάμεσα στα θέμα­τα που έθεσε στον Νίκο Χριστοδουλίδη ο δήμαρχος Δερύνειας με επιστολή στις 25 Οκτωβρίου 2023, η οποία όμως δεν έχει ακόμη απαντηθεί.

Η επιστολή εκείνη είχε σταλεί μετά την επαρχιακή συγκέντρωση στις 19 Οκτωβρίου 2023 στην οποία ο Πρόε­δρος της Δημοκρατίας είχε κάνει σειρά εξαγγελιών για την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και ζητήθηκαν γραπτές διευκρινίσεις για τα ζητήματα που αφο­ρούν τον Δήμο Δερύνειας.

Εκτός από τη μείωση συνεισφοράς για τη λαϊκή αγορά, ζητήθηκαν απα­ντήσεις σε αιτήματα για κάλυψη του κόστους καθαρισμού και ανάδειξη του Μεσαιωνικού Λαγουμιού Αγίου Κων­σταντίνου και του υπόγειου υδραγωγεί­ου που είναι αρχαίο μνημείο μεγάλης σημασίας.

Φυσικά από την επιστολή Καραγιάν­νη δεν λείπει το Περιφερειακό Κολυμ­βητήριο Ολυμπιακών Προδιαγραφών για το οποίο επίσης έδωσε υποσχέσεις ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Παρ’ όλα αυτά, το κράτος εμμένει στην άρνησή του να χρηματοδοτήσει τη δαπάνη της μελέτης που ανέρχεται σε 300 χιλιά­δες ευρώ και έχει ξεκαθαριστεί από τον Δήμο Δερύνειας ότι δεν πρόκειται να καλυφθεί από το δημοτικό ταμείο από τη στιγμή που το έργο είναι περιφερει­ακό.

Πέραν τούτων, η ανάπλαση του δρό­μου Δερύνειας – Φρενάρους είναι ψηλά στην προτεραιότητες, αλλά η δημοτι­κή Αρχή εισέπραξε αρνητική απάντη­ση από την Πολεοδομία σε αίτημα για ένταξή του σε καθεστώς πολεοδομικού έργου. Επί τούτου, ζητείται επίσης διευ­κρίνιση από τον Πρόεδρο, ο οποίος ανα­κοίνωσε υλοποίηση του έργου.