Αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στην Κύπρο

Παράλληλα ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 8,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούλιο 2022 αυξήθηκε κατά 1,39 μονάδες και έφτασε στις 113,63 μονάδες σε σύγκριση με 112,24 μονάδες τον Ιούνιο 2022. Ο πληθωρισμός τον Ιούλιο 2022 αυξήθηκε με ρυθμό 10,9%. (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 8,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. (Πίνακας 1) 

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2021 καταγράφηκαν στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 61,7% και στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 44,1%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη θετική μεταβολή παρουσιάστηκε στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 16,7%. (Πίνακας 2)

1
Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2021, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (29,2%) και Μεταφορές (25,3%). (Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2022, η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-10,2%). (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (20,1%) και Μεταφορές (18,7%). (Πίνακας 1)

Πίνακας 1
Κατηγορίες Αγαθών
και Υπηρεσιών

ΔΤΚ (2015=100)

Μεταβολές (%)

Ιούνιος
2022

Ιούλιος
2022

Ιούλ 22/
Ιούλ 21

Ιούλ 22/
Ιούν 22

Ιαν- Ιούλ 22/
Ιαν- Ιούλ 21

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

107,79

109,32

7,52

1,42

8,00

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

98,68

98,50

1,04

-0,18

0,95

Ένδυση και Υπόδηση

104,59

93,92

2,47

-10,20

2,58

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

137,91

147,25

29,23

6,77

20,14

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού

101,64

101,89

5,60

0,25

4,13

Υγεία

103,38

103,58

0,75

0,19

0,76

Μεταφορές

126,04

129,84

25,32

3,01

18,73

Επικοινωνίες

91,81

91,85

-2,32

0,04

1,13

Αναψυχή και Πολιτισμός

106,59

108,28

5,39

1,59

3,22

Εκπαίδευση

107,36

107,36

0,56

0,00

0,56

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

115,94

116,85

9,06

0,78

6,44

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

103,47

104,00

3,39

0,51

2,00

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

112,24

113,63

10,86

1,24

8,23

 

Πίνακας 2
Οικονομικές Κατηγορίες

Συντελεστές
Στάθμισης

Μεταβολές (%)

Ιούλ 22/
Ιούλ 21

Ιούλ 22/
Ιούν 22

Γεωργικά Προϊόντα

749

3,39

1,05

Βιομηχανικά Προϊόντα
(εκτός Πετρελαιοειδών)

4021

6,41

-0,99

Ηλεκτρισμός

316

61,74

16,73

Πετρελαιοειδή

871

44,09

2,54

Νερό

72

0,00

0,00

Υπηρεσίες

3971

4,63

1,11

Γενικός Δείκτης

10000

10,86

1,24

 

Πίνακας 3  
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

Συντελεστές
Στάθμισης

Επίπτωση (μονάδες)

Ιούλ 22/
Ιούλ 21

Ιούλ 22/
Ιούν 22

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

1906

1,46

0,29

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

347

0,04

-0,01

Ένδυση και Υπόδηση

721

0,16

-0,77

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

1119

3,73

1,05

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προϊόντα Καθαρισμού

644

0,35

0,02

Υγεία

637

0,05

0,01

Μεταφορές

1524

4,00

0,58

Επικοινωνίες

439

-0,10

0,00

Αναψυχή και Πολιτισμός

575

0,32

0,10

Εκπαίδευση

392

0,02

0,00

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

836

0,81

0,08

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

860

0,29

0,05

Γενικός Δείκτης Τιμών
Καταναλωτή

10000

11,13

1,39

Σημείωση: Τα αθροίσματα υπολογίζονται βάσει των επιμέρους επιπτώσεων με άπειρα δεκαδικά και δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δυο δεκαδικών. Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.

Πίνακας 4
Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Ιούλ 22/Ιούλ 21

Θετική επίπτωση

Πετρελαιοειδή

3,86

Ηλεκτρισμός

2,39

Υπηρεσίες τροφοδοσίας

0,78

Υπηρεσίες για τακτική συντήρηση κατοικίας

0,41

Αγορά αυτοκινήτων

0,39

Φρέσκο κρέας

0,31

Αεροπορικά ναύλα

0,20

Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

3,14

Αρνητική επίπτωση

Φρέσκα φρούτα

-0,35

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11,13

 

Πίνακας 5
Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Ιούλ 22/ Ιούν 22

Θετική επίπτωση

Ηλεκτρισμός

0,90

Πετρελαιοειδή

0,34

Αεροπορικά ναύλα

0,21

Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

0,70

Αρνητική επίπτωση

Είδη ένδυσης

-0,46

Είδη υπόδησης

-0,30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1,39

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2022 σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021 είχαν οι κατηγορίες Μεταφορές (4,00) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (3,73). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (1,05). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2022 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2021 είχαν τα Πετρελαιοειδή (3,86) και ο Ηλεκτρισμός (2,39). (Πίνακας 4)

Τέλος, ο Ηλεκτρισμός (0,90) είχε την μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2022 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα. (Πίνακας 5)

πηγή: Brief