Πρωτοβουλία για την Διάσωση των Φυσικών Ακτών & Κίνηση Save Akamas/ Save Cyprus

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΚΑΜΑ

Μέλη της Πρωτοβουλίας για την Διάσωση των Φυσικών Ακτών και της Κίνησης Save Akamas / Save Cyprus προέβησαν σήμερα σε μία επιτόπια διαμαρτυρία έξω από το Τμήμα Περιβάλλοντος στη Λευκωσία, με στόχο να υπενθυμίσουν στις αρμόδιες αρχές πως η κοινωνία πολιτών παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις όσον αφορά τη διαδικασία περιβαλλοντικής έγκρισης του αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου Ακάμα.

Τα μέλη της Πρωτοβουλίας για την Διάσωση των Φυσικών Ακτών και της Κίνησης Save Akamas / Save Cyprus  κρατούσαν αφίσες, οι οποίες απεικόνιζαν «τα αόρατα θύματα της ανάπτυξης» και συγκεκριμένα είδη άγριας ζωής, τα οποία είτε είναι είδη χαρακτηρισμού είτε εμπίπτουν στους στόχους διατήρησης των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, Ειδική Ζώνη Διατήρησης και Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα. Το μέλλον των συγκεκριμένων ειδών – και όχι μόνο – τίθεται σε άμεσο κίνδυνο από τις προτεινόμενες Πρόνοιες και Πολεοδομικές Ζώνες του αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου Ακάμα:

  • Πράσινη χελώνα (Chelonia mydasκινδυνεύει από την χωροθέτηση μίας περιοχής εξειδικευμένων αναπτύξεων μεταξύ των Βράχων της Δρούσειας και της Ίνειας, τη χωροθέτηση μίας νέας τουριστικής ζώνης δίπλα από τους Βράχους της Ίνειας, καθώς και την αναβάθμιση των υφιστάμενων τουριστικών ζωνών μεταξύ των παραλιών Ασπρόκρεμος και Χάλαβρον στο Νέο Χωριό. Επιπλέον, κινδυνεύει από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και τη διάσπαρτη δόμηση, οι οποίες προωθούνται με βάση τις πολιτικές ανέγερσης μεμονωμένων κατοικιών και επισκέψιμων αγροκτημάτων σε περιοχές της υπαίθρου που είναι ορατές από τις παραλίες ωοτοκίας των θαλάσσιων χελώνων.

  • Το Διπλογέρακο (Buteo rufinus) κινδυνεύει άμεσα από την προτεινόμενη δημιουργία νέας Λατομικής Ζώνης στα νοτιοδυτικά των Φαραγγιών της Ανδρολίκου και του Νέου Χωριού, την προτεινόμενη δημιουργία νέας Οικιστικής Ζώνης, με επιτρεπόμενες χωροθετήσεις εμπορικών δραστηριοτήτων, στα βόρεια των Φαραγγιών της Ανδρολίκου και του Νέου Χωριού, την προτεινόμενη περιοχή χωροθέτησης Εξειδικευμένων Αναπτύξεων στα νοτιοανατολικά των Φαραγγιών της Ανδρολίκου και της Δρούσειας, την προτεινόμενη περιοχή χωροθέτησης Εξειδικευμένων Αναπτύξεων μεταξύ των φαραγγιών των Πάνω Αρόδων και του Κάθικα, καθώς και την αδικαιολόγητη επέκταση των ορίων ανάπτυξης πλησίον περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών (π.χ. οικιστική ζώνη Κάθικα και παραθεριστική ζώνη Πάνω Αρόδων). Επιπλέον, κινδυνεύει από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και τη διάσπαρτη δόμηση, οι οποίες προωθούνται με βάση τις πολιτικές ανέγερσης μεμονωμένων κατοικιών και επισκέψιμων αγροκτημάτων σε περιοχές της υπαίθρου.

  • Η Αιγυπτιακή φρουτονυχτερίδα ή Νυχτοπάππαρος (Rousettus aegyptiacus), κινδυνεύει άμεσα από τη συνεχή επέκταση της υφιστάμενης Λατομικής Ζώνης στα νότια των Φαραγγιών της Ανδολίκου, την προτεινόμενη δημιουργία της νέας Λατομικής Ζώνης στα νοτιοδυτικά των Φαραγγιών της Ανδρολίκου και του Νέου Χωριού, την προτεινόμενη δημιουργία της νέας Οικιστικής Ζώνης, με επιτρεπόμενες χωροθετήσεις εμπορικών δραστηριοτήτων, στα βόρεια των Φαραγγιών της Ανδρολίκου και του Νέου Χωριού, καθώς και την προτεινόμενη περιοχή χωροθέτησης Εξειδικευμένων Αναπτύξεων στα νοτιοανατολικά των Φαραγγιών της Ανδρολίκου και της Δρούσειας. Επιπλέον, κινδυνεύει από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και τη διάσπαρτη δόμηση, οι οποίες προωθούνται με βάση τις πολιτικές ανέγερσης μεμονωμένων κατοικιών και επισκέψιμων αγροκτημάτων σε περιοχές της υπαίθρου.

  • Η Χελώνα Καρέτα (Caretta caretta), κινδυνεύει από την χωροθέτηση μίας περιοχής εξειδικευμένων αναπτύξεων μεταξύ των Βράχων της Δρούσειας και της Ίνειας, τη χωροθέτηση μίας νέας τουριστικής ζώνης δίπλα από τους Βράχους της Ίνειας, καθώς και την αναβάθμιση των υφιστάμενων τουριστικών ζωνών μεταξύ των παραλιών Ασπρόκρεμος και Χάλαβρον στο Νέο Χωριό. Επιπλέον, κινδυνεύει από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και τη διάσπαρτη δόμηση, οι οποίες προωθούνται με βάση τις πολιτικές ανέγερσης μεμονωμένων κατοικιών και επισκέψιμων αγροκτημάτων σε περιοχές της υπαίθρου που είναι ορατές από τις παραλίες ωοτοκίας των θαλάσσιων χελώνων.

Ενώ, λοιπόν, αναμένεται η έκδοση της επικαιροποιημένης Έκθεσης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και της Γνωμάτευσης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για το Αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, παρατηρείται μία άνευ προηγουμένου επίσπευση των διαδικασιών και διαφαίνεται ο κίνδυνος παραγνώρισης των αδιάσειστων στοιχείων και δεδομένων, τα οποία αποδεικνύουν πέραν κάθε εύλογης αμφιβολίας και επιστημονικής επιφύλαξης, ότι μια σειρά από προτεινόμενες Πρόνοιες και Πολεοδομικές Ζώνες του Αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου Ακάμα θα επιφέρουν πολύ σοβαρές, αρνητικές, συσσωρευτικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην ακεραιότητα και συνοχή των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, Ειδική Ζώνη Διατήρησης και Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα. Οι εξελίξεις αυτές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον της Χερσονήσου Ακάμα.

Η Χερσόνησος του Ακάμα αποτελεί αναπόσπαστο και σημαντικότατο κεφάλαιο της κοινής μας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών και η Κίνηση Save Akamas / Save Cyprus απαιτούν τα ακόλουθα:

 Ολοκληρωμένη, μακροπρόθεσμη και αποτελεσματική προστασία της Χερσονήσου Ακάμα, μέσω της κήρυξης ολόκληρης της περιοχής σε Εθνικό Πάρκο, Απόθεμα Βιόσφαιρας ή προστατευόμενη περιοχή με αντίστοιχο διεθνές καθεστώς προστασίας.

 Άμεση έκδοση των αναγκαίων Διαταγμάτων Προστασίας και Διαχείρισης των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στην Χερσόνησο Ακάμα.

 Άρση αυθαίρετων επεμβάσεων, τερματισμός επιβλαβών δραστηριοτήτων, κατεδάφιση παράνομων κατασκευών και αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς, εντός ή/και πλησίον του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα και των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000.

 Αποτροπή της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης και διάσπαρτης δόμησης στις περιοχές προστασίας της φύσης, του τοπίου και της υπαίθρου στην Χερσόνησο Ακάμα.

 Χωροθέτηση των υποδομών εστίασης, αναψυχής και διανυκτέρευσης εντός και πλησίον των καθορισμένων ορίων ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων, προς όφελος της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

 Περιβαλλοντικά σωστές, κοινωνικά δίκαιες και οικονομικά αντικειμενικές ρυθμίσεις του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής (απαλλοτριώσεις περίκλειστων ιδιωτικών περιουσιών εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, μεταφορά συντελεστή δόμησης από ιδιωτικές περιουσίες εντός των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 σε ιδιωτικές περιουσίες εντός των καθορισμένων ορίων ανάπτυξης, εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων και παροχή ουσιαστικών κινήτρων για διατήρηση της γεωργικής γης υψηλής φυσικής αξίας, κ.α.).

Πρωτοβουλία για την Διάσωση των Φυσικών Ακτών